Flaten

Flaten

Tillrinningsområde: 403 ha
Sjöyta: 63 ha
Största djup: ca 13,6 m
Medeldjup: 7,4 m
Volym: 4,6 Mm³
Uppehållstid: 4 år

Flaten har den bästa vattenkvaliteten av alla Stockholms sjöar, och är en populär bad- och fiskesjö. Omgivningarna domineras av skogsmark med högt naturvärde. Den största delen av tillrinningsområdet ligger norr om Flaten och omfattar koloniområden och bebyggelsen på Skarpnäcksfältet, som tillkom i början av 80-talet. Inom den norra delen av tillrinningsområdet finns också industriområde och tungt trafikerad väg.

Vattenkvaliteten visade tecken på försämring i början av 90-talet, men har åter förbättrats. Under våren kan stora blomningar förekomma av en blågrön alg, Planktothrix agardhii.

En sedimenteringsdamm utanför det största tillflödet reducerar tillskotten av föroreningar från den mest exploaterade delen av tillrinningsområdet.

Belastning

Den största fosfortillförseln kommer från bostads- och industriområden, medan de beräknade mängderna från koloniområdena är relativt små. Den tillförda mängden är mindre än den acceptabla, och näringsinnehållet är litet jämfört med andra sjöar i Stockholmsområdet. Metallhalterna i sedimenten ute i sjön är låga. I sedimenteringsbassängen utanför det största tilloppet är kadmiumhalten drygt dubbelt så hög.

Senast uppdaterad: 2007-03-01