Magelungen

Magelungen

Tillrinningsområde:1907 ha
Sjöyta: 245 ha
Största djup: ca 13,7 m
Medeldjup: 5,0 m
Volym: 11,6 Mm³
Uppehållstid: 0,4 år

Magelungen, en av de största sjöarna i Stockholm, ingår i Tyresåns vattensystem. Det primära tillrinningsområdet är ganska litet och större delen av tillflödet kommer från Ågestasjön-Orlången via Norrån. 1948-72 var vattensystemet recipient för Huddinge reningsverk.

Vattnet är näringsrikt, algmängden är stor under sommaren, med stark dominans av blågröna alger, och siktdjupet är litet. Syrebrist kan mot slutet av sommaren förekomma i bottenvattnet i den djupa, sydöstra delen av sjön. Metallhalterna i sedimenten är låga.

Magelungen används för bad, båtsport och fiske. Fiskbeståndet är stort och artrikt. Utsättningar har gjorts av signalkräfta, gös och karp.

Senast uppdaterad: 2007-03-01