Spegeldammen

Tillrinningsområde: 16 ha
Vattenyta: 1,1 ha
Största djup: Knappt 2 m

Spegeldammen ligger på Norra Djurgården. Den anlades i början av 1980-talet när Stora Skuggans skjutfält lades ner och gjordes om till park. Marken runt dammen består delvis av muddermassor från Laduviken.

Vattnet är ganska salt. Fosfor- och kvävehalterna har varit måttligt höga. Siktdjupet har vanligen varit större än vattendjupet.

Dammen används för put-and-take fiske. I utloppet finns en värdefull miljö för grodor och vatten-salamandrar ("vattenödlor"). Utflödet går via ett dike till f.d. Lillsjön, som är en anlagd våtmark, och sedan vidare till Husarviken.

Senast uppdaterad: 2007-03-01