* Over The Max 2007 *  
     
   
  "Over The Max 2007"
Gunma, Japan -
January 29th, 2007
Maebashi green dome sub event area
1,300 fans
 
     
 
FIGHT CARD
o Shinjiro Otani
Kazunari Murakami
vs. Takao Omori
Tatsuhito Takaiwa x
(16:19 → spiral bomb)
o Ryouji Sai
Yoshihito Sasaki
Daisuke Sekimoto
vs. Koehie Sato
Hirotaka Yokoi
Rikiya Fudo x
(18:48 → Sidmouth)
Pro Wrestling SUN Tag Match:
Nanae Takahashi
o Saki Maemura
vs. Hikaru
Natsuki*Taiyo x
(12:19 → hanamaru)
3-way match:
Ikuto Hidaka
o Kamikaze vs. Osamu Namiguchi x
(11:23 → Kamikaze driver)
x Fuyujiro Kuruma vs. Gha-Cha-Ping o
(7:00 → Gha-Cha bomb)
o Minoru Fujita vs. Shota Takanishi x
(8:16 → Sasuke Special)
 
     
   
  "Over The Max 2007"
Shizuoka, Japan -
January 28th, 2007
Shimizu marine building
1,000 fans
 
     
 
FIGHT CARD
o Shinjiro Otani
Kazunari Murakami
vs. Ryouji Sai
Yoshihito Sasaki x
(16:31 → spiral bomb)
Takao Omori
x Kamikaze
vs. Kohei Sato
Hirotakai Yokoi o
(14:39 → sleeper hold - Referee stop)
Tatsuhito Takaiwa
x Osamu Namiguchi
vs. Ikuto Hidaka o
Minoru Fujita
(15:11 → Iguchi Bomb)
SUN vs. REM:
Nanae Takahashi
x Saki Maemura
vs. Amazing Kong
Toshie Uematsu o
(17:45 → dragon suplex hold)
o Hikaru vs. Natsuki*Taiyo x
(8:27 → missle dropkick)
ZERO1-MAX vs. Shizuoka Pro Wrestling:
o Fuyujiro Kuruma
Shota Takanishi
vs. Naoshi Sano
Tangerine Man x
(12:11 → Akira Shaku Heaven trap)
x Rikya Fudo vs. Gha-Cha-Ping o
(7:00 → Gha-Cha Bomb)
 
     
   
  "Over The Max 2007"
Saitama, Japan -
January 27th, 2007
Fukaya citizen gymnasium
1,100 fans
 
     
 
FIGHT CARD
"Fate U"
Shinjiro Otani
Takao Omori
x Kamikaze
vs. Yoshihiro Takayama
Kohei Sato o
Hirotaka Yokoi
(15:44 → German suplex hold)
o Kazunari Murakami vs. Yoshihito Sasaki x
(7:38 → middle kick)
Tatsuhito Takaiwa
o Daisuke Sekimoto
vs. Ryouji Sai
Rikiya Fudo x
(17:29 → German suplex hold)
Pro Wrestling SUN Tag Match:
o Nanae Takahashi
Natsuki*Taiyo
vs. Hikaru
Saki Maemura x
(19:21 → back suplex)
Fuyujiro Kuruma
x Osamu Namiguchi
vs. Masa Motegi o
Gha-Cha-Ping
(12:00 → fisherman's buster)
Ikuto Hidaka
o Minoru Fujita
vs. Munenori Sawa
Shota Takanishi x
(11:18 → diving body press)
 
     
     
   
  "Over The Max 2007"
Matsudo, Japan -
January 21st, 2007
Checks door gymnasium
1,300 fans
 
     
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
o Takao Omori
vs. Kohei Sato
Hirotaka Yokoi x
(19:59 → Axe Bomber)
o Tatsuhito Takaiwa
Ikuto Hidaka
Minoru Fujita
vs. Ryouji Sai
Yoshihito Sasaki
Shota Takanishi x
(15:46 → Death Valley bomb)
Kazunari Murakami
x Kamikaze
vs. Steve Corino (AWA) o
Bambikiller (EWA)
(16:32 → KIDO Clutch)
SUN vs. REM
Nanae Takahashi
Hikaru
x Saki Maemura
vs. Amazing Kong o
Wesna Busic
Panther Claw
(18:41 → Amazing Press)
x Fuyujiro Kuruma vs. Gha-Cha-Ping o
(7:46 → Gha-Cha bomb)
o Rikiya Fudo vs. Osamu Namiguchi x
(10:49 → U-39)
NMT Offer Match:
o Norio Kouki vs. Tank x
(11:50 → back suplex)
 
 
     
   
  "Over The Max 2007"
Tochigi, Japan -
January 20th, 2007
Tochigi Plank City Farmer Training Center
1,500 fans
 
     
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
o Kamikaze
vs. Steve Corino (AWA)
Bambikiller (EWA) x
(10:44 → backslide)
o Takao Omori
Kazunari Murakami
vs. Ikuto Hidaka
Minoru Fujita x
(7:53 → Axe Bomber)
Ryouji Sai
Yoshihito Sasaki
x Shota Takanishi
vs. Kohei Sato o
Hirotaka Yokoi
Akio Kobayashi
(12:36 → Falcon Arrow)
o Tatsuhito Takaiwa vs. Osamu Namiguchi x
(12:13 → crab hold)
Yamada Hybrid Wrestling School
(1 Rd. 5 minutes)
x Hitomi Tomokazu vs. Ota Koichi o
(2:10 → jujigatame)
SUN vs. REM
Nanae Takahashi
Saki Maemura
x Natsuki*Taiyo
vs. Amazing Kong
Wesna Busic o
Panther Claw
(19:04 → "help me")
x Fuyujiro Kuruma vs. Gha-Cha-Ping o
(6:40 → Gha-Cha Bomb)
 
     
   
  "Over the Max 2007 "
Tokyo, Japan -
January 19th, 2007
Korakuen Hall
1,500 fans
 
   
 
FIGHT CARD
Special 6-man Tag Match
"Fate"
x Shinjiro Otani
Takao Omori
Kazunari Murakami
vs. Yoshihiro Takayama o
Kohei Sato
Hirotaka Yokoi
(18:10 → Mt. Everest German suplex hold)
AWA World Jr. Heavyweight Title
x Minoru Fujita vs. © Ikuto Hidaka o
(18:22 → high kick)
Special Tag Match
"Spatial-temporal creation"
x Ryouji Sai
Yoshihito Sasaki
vs. Daisuke Sekimoto (BJW)
Mammoth Sasaki (Apache) o
(15:47 → 29 Years old)
Tatsuhito Takaiwa
x Kamikaze
vs. Steve Corino (AWA) o
Bambikiller (EWA)
(10:58 → Kido Clutch)
x Rikiya Fudo vs. Gha-Cha-Ping o
(5:54 → Gha-Cha bomb)
x Osamu Namiguchi vs. Shota Takanishi o
(10:44 → crab hold)
 
 
     
   
  "Over the Max 2007 "
Tokyo, Japan -
January 18th, 2007
Shin-Kiba 1st Ring
250 fans
 
     
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
o Ikuto Hidaka
vs. Ryouji Sai
Yoshihito Sasaki x
(14:14 → solarina)
o Takao Omori
Kazunari Murakami
vs. Steve Corino (AWA)
Bambikiller (EWA) x
(16:11 → Axe Bomber)
o Minoru Fujita
Shota Takanishi
vs. Tatsuhito Takaiwa
Osamu Namiguchi x
(13:37 → Sasuke segway)
SUN vs. REM
Nanae Takahashi
o Hikaru
vs. Amazing Kong
Panther Claw x
(13:05 → spear)
o Rikiya Fudo vs. Gha-Cha-Ping x
(7:02 → Gha-Cha bomb)
o Kamikaze vs. Fuyujiro Kuruma x
(8:56 → moonsault press)
 
     
     
   
     
     
     
Puroresu DVD Source
Highspots