"New Truth Whirlpool-1"
Tokyo, Japan -
September 19th, 2004
Korakuen Hall
1,600 fans
 
 
FIGHT CARD
Royal Rumble - Team Otani vs. Team Erotics:
(5 vs 5 Elimination)
x Shinjiro Otani
Takao Omori
"Aniki"
Minoru Fujita
Ikuto Hidaka
Osamu Namiguchi
vs. Kintaro Kanemura o
Masato Tanaka
Wataru Sakata
Tetsuhiro Kuroda
Yoshihito Sasaki
Jun Kasai
(Total match time: 19:30)
x Takao Omori
x Shinjiro Otani
vs. Kintaro Kanemura o
Wataru Sakata o
(19:30 → Simultaneous Blast YAMA Special & double foot stomp)
x "Aniki" vs. ...
(15:52 → betrays Team Otani and walks out)
o Takao Omori vs. Jun Kasai x
(14:34 → Axe Bomber)
x Ikuto Hidaka vs. Jun Kasai o
(10:58 → Northern Lights bomb)
o Aniki vs. Tetsu Kuroda x
(8:07 → front suplex)
x Osamu Namiguchi vs. Wataru Sakata o
(7:48 → back suplex)
o Shinjiro Otani vs. Yoshihito Sasaki x
(5:40 → King Cobra hold)
NWA International Lightweight Tag Team Title:
x Tatsuhito Takaiwa
Tomohiro Ishii
vs. Spanky © o
Kaz Hayashi ©
(17:35 → rolling clutch pin)
o Hirotaka Yokoi
Super Crazy
vs. Monster C
Psycho The Death x
(10:03 → spinning choke)
o Kohei Sato vs. Kuroge Wagyuta x
(4:19 → German suplex hold)
o Ryouji Sai vs. Shinsuke Z Yamagasa x
(8:44 → backdrop suplex hold)
 
 
     
   
  "New Truth Whirlpool-1"
Japan -
September 18th, 2004
Kawane Town Gymnasium
1,500 fans
 
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
o Takao Omori
vs. Masato Tanaka
Jun Kasai x
(20:34 → Axe Bomber)
Kohei Sato
o Hirotaka Yokoi
vs. "Aniki"
Ikuto Hidaka x
(16:52 → sleeper)
o Tatsuhito Takaiwa
Super Crazy
vs. Spanky
Osamu Namiguchi x
(20:08 → Death Valley bomb)
o Yoshihito Sasaki vs. Kuroge Wagyuta x
(9:36 → Argentine coaster)
o Tetsu Kuroda vs. Ryouji Sai x
(16:12 → lariat)
o Wataru Sakata vs. Shinsuke Z Yamagasa x
(9:16 → single-leg crab hold)
 
 
     
   
  "New Truth Whirlpool-1"
Japan -
September 17th, 2004
Kodama Townsman Gymnasium
1,300 fans
 
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
x Ikuto Hidaka
vs. Kohei Sato o
Hirotaka Yokoi
(15:44 → German suplex hold)
o Takao Omori
Tatsuhito Takaiwa
vs. Tetsu Kuroda
Yoshihito Sasaki x
(14:45 → Axe Bomber)
o Ryouji Sai vs. "Aniki" x
(10:22 → Aniki Driver)
o Masato Tanaka
Jun Kasai
vs. Yoshiaki Fujiwara
Osamu Namiguchi x
(14:11 → rolling brainbuster)
o Super Crazy vs. Kuroge Wagyuta x
(10:14 → la magistral)
o Spanky vs. Shinsuke Z Yamagasa x
(8:07 → Texas Cloverleaf hold)
 
 
 

 

 
 
  "New Truth Whirlpool-1"
Japan -
September 16th, 2004
Kira Messe Numazu
1,500 fans
 
FIGHT CARD
o Shinjiro Otani
Takao Omori
vs. Riki Choshu
Takashi Uwano x
(12:15 → German suplex hold)
Masato Tanaka
o Tetsuhiro Kuroda
vs. Hirotaka Yokoi
Ryouji Sai x
(16:02 → Samson clutch)
x Tatsuhito Takaiwa
Ikuto Hidaka
vs. Spanky o
Super Crazy
(16:30 → rolling clutch pin)
o Kohei Sato vs. Yoshihito Sasaki x
(12:21 → German suplex hold)
o Kintaro Kanemura
Jun Kasai
vs. Minoru Fujita
Osamu Namiguchi x
(13:19 → Blast YAMA Special )
x Shinsuke Z Yamagasa vs. MAX Miyazaki o
(9:44 → brainbuster)
 
   
 
  "New Truth Whirlpool-1"
Japan -
September 15th, 2004
Tatebayashi Citizen Gymnasium
1,600 fans
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
o "Aniki"
vs. Masato Tanaka
Tetsuhiro Kuroda x
(15:22 → Aniki Driver)
Takao Omori
x Ikuto Hidaka
vs. Riki Choshu o
Tatsuhito Takaiwa
(11:11 → Lariat-O)
o Kohei Sato vs. Kuroge Wagyuta x
(7:42 → German suplex hold)
o Hirotaka Yokoi
Osamu Namiguchi
vs. Jun Kasai x
Yoshihito Sasaki
(13:54 → sleeper hold)
Minoru Fujita
x Osamu Namiguchi
vs. Spanky o
Super Crazy
(11:11 → diving rolling senton)
x Shinsuke Z Yamagasa vs. Masayoshi Motegi o
(8:30 → crab hold)
 
   
 
  "New Truth Whirlpool-1"
Tokyo, Japan -
September 12th, 2004
Tokyo Korakuen Hall
1,600 fans
 
FIGHT CARD
o Shinjiro Otani vs. Masato Tanaka x
(12:23 → armlock)
o Takao Omori vs. Hirotaka Yokoi x
(10:58 → Axe Guillotine Driver)
o Wataru Sakata vs. Ryouji Sai x
(6:05 → single-leg crab hold)
o Kohei Sato vs. Minoru Fujita x
(10:29 → German suplex hold)
o Kintaro Kanemura vs. Yoshihito Sasaki x
(8:00 → backslide)
o Tatsuhito Takaiwa
Tomohiro Ishii
Ikuto Hidaka
vs. Spanky
Kaz Hayashi
Super Crazy x
(17:01 → Double Impact)
o Tetsuhiro Kuroda vs. Jun Kasai x
(11:46 → lariat)
o Kuroge Wagyuta vs. Shinsuke Z Yamagasa x
(7:38 → diving guillotine drop)
 
     
     
Puroresu DVD Source
Highspots