"New Truth Whirlpool-1 II"
Hokkaido, Japan -
October 17th, 2004
Sapporo Media Park Spica
1,700 fans
 
 
FIGHT CARD
Cage Match -Team Otani vs. Team Erotic
(5 vs 5 Elimination Match):
Shinjiro Otani
Takao Omori
o Ikuto Hidaka
Tomohiro Ishii
Minoru Fujita
vs. Masato Tanaka
Wataru Sakata
Tetsuhiro Kuroda x
Jun Kasai
Yoshihito Sasaki
(Total match time: 60:30)
o Ikuto Hidaka vs. Tetsuhiro Kuroda x
(11:30 → small package)
Δ Shinjiro Otani vs. Masato Tanaka Δ
(15:00 draw)
o Shinjiro Otani vs. Wataru Sakata x
(2:18 → German suplex hold)
x Minoru Fujita vs. Wataru Sakata o
(8:54 → cage diving foot stomp)
x Tomohiro Ishii vs. Wataru Sakata o
(4:51 → cross arm breaker)
o Tomohiro Ishii vs. Yoshihito Sasaki x
(6:46 → brainbuster)
o Tomohiro Ishii vs. Jun Kasai x
(5:41 → brainbuster)
x Takao Omori vs. Jun Kasai o
(5:35 → schoolboy)
Cage Match:
o Riki Choshu
Yoshiaki Fujiwara
vs. Kohei Sato
Ryouji Saix
(7:51 → Lariat-O)
Cage Match - ZERO-ONE/UPW/WORLD-1
International Jr. Heavyweight Title:
o Tatsuhito Takaiwa © vs. Naohiro Hoshikawa x
(10:16 → Referee stoppage)
Cage Match:
Steve Corino
o Super Crazy
vs. Spanky
Osamu Namiguchi x
(8:06 → Crazy bomb)
Cage Match:
x Kuroge Wagyuta vs. Takashi Uwano o
(7:17 → German suplex hold)
 
 
     
   
  "New Truth Whirlpool-1 II"
Hokkaido, Japan -
October 15th, 2004
Muroran City Gymnasium
1,600 fans
 
 
FIGHT CARD
Cage Match:
Shinjiro Otani
Takao Omori
x Ikuto Hidaka
vs. Masato Tanaka o
Tetsuhiro Kuroda
Jun Kasai
(17:51 → Complete Dust)
Cage Match:
Wataru Sakata
x Yoshihito Sasaki
vs. Riki Choshu o
Tomohiro Ishii
(11:39 → Lariat-O)
Cage Match:
Kohei Sato
x Ryouji Sai
vs. Tatsuhito Takaiwa
Minoru Fujita o
(12:43 → rolling clutch hold)
Cage Match:
o Yoshiaki Fujiwara vs. Steve Corino x
(8:38 → Fujiwara Armbar)
Cage Match:
o Naohiro Hoshikawa
Spanky
vs. Takashi Sasaki x
Super Crazy
(14:24 → Comet kick)
Cage Match:
x Osamu Namiguchi vs. Takashi Uwano o
(8:06 → crab hold)
 
 
     
   
  "New Truth Whirlpool-1 II"
Hokkaido, Japan -
October 14th, 2004
Muroran City Gymnasium
1,600 fans
 
 
FIGHT CARD
o Shinjiro Otani
Takao Omori
Minoru Fujita
vs. Kohei Sato
Hirotaka Yokoi
Ryouji Sai x
(15:43 → cross armbreaker)
o Masato Tanaka
Tetsuhiro Kuroda
vs. Riki Choshu
Tomohiro Ishii x
(12:58 → rolling elbow)
Takao Omori
Ikuto Hidaka
x Osamu Namiguchi
vs. Wataru Sakata o
Yoshihito Sasaki
Takashi Sasaki
(12:15 → pinfall)
o Steve Corino vs. Jun Kasai x
(13:52 → lariat)
o Yoshiaki Fujiwara
Naohiro Hoshikawa
vs. Spanky
Super Crazy x
(11:53 → Fujiwara Armbar)
o Kuroge Wagyuta vs. Taichi Ishikari x
(11:46 → horizontal cradle)
 
 
     
   
  "New Truth Whirlpool-1 II"
Hokkaido, Japan -
October 13th, 2004
Obihiro City Gymnasium
1,500 fans
 
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
o Takao Omori
vs. Riki Choshu
Tomohiro Ishii x
(11:40 → Axe Bomber)
o Masato Tanaka
Jun Kasai
vs. Minoru Fujita
Ikuto Hidaka x
(18:15 → Complete Dust)
o Kohei Sato vs. Takashi Uwano x
(13:00 → German suplex hold)
Yoshiaki Fujiwara
Tatsuhito Takaiwa
x Osamu Namiguchi
vs. Steve Corino
Spanky
Super Crazy o
(15:54 → Crazy bomb)
o Tetsu Kuroda vs. Ryouji Sai x
(12:51 → lariat)
o Naohiro Hoshikawa
Taichi Ishikari
vs. Yoshihito Sasaki
Takashi Sasaki x
(11:31 → Comet kick)
 
 
     
   
  "New Truth Whirlpool-1 II"
Hokkaido, Japan -
October 12th, 2004
Otaru Morning Village Hotel Gymnasium
1,300 fans
 
 
FIGHT CARD
Shinjiro Otani
x Takao Omori
vs. Masato Tanaka o
Jun Kasai
(13:21 → Spiral bomb)
o Kohei Sato
Ryouji Sai
vs. Tetsu Kuroda
Yoshihito Sasaki x
(16:00 → German suplex hold)
Tatsuhito Takaiwa
x Tomohiro Ishii
vs. Steve Corino o
Spanky
(14:40 → lariat)
o Minoru Fujita vs. Kuroge Wagyuta x
(11:09 → flying cradle)
Ikuto Hidaka
x Osamu Namiguchi
vs. Naohiro Hoshikawa o
Super Crazy
(16:52 → Comet kick)
Takashi Sasaki vs. Taichi Ishikari
(15:00 → time limit draw)
 
 
 

 

 
 
  "New Truth Whirlpool-1 II"
Tokyo, Japan -
October 8th, 2004
Korakuen Hall
1,200 fans
 
FIGHT CARD
Cage Death Match - ZERO-ONE U.S. Heavyweight Title:
o Kohei Sato © vs. Wataru Sakata x
(10:28 → German suplex hold)
Cage Death Match - NWA United National
Heavyweight Title:
o Takao Omori © vs. Masato Tanaka x
(16:42→ Axe Bomber)
Cage Death Match:
o Shinjiro Otani vs. "Aniki" x
(11:42 → inside cradle)
Cage Death Match:
Jun Kasai
x Yoshihito Sasaki
vs. Spanky o
Kaz Hayashi
(16:47 → horizontal cradle)
Cage Death Match:
Tatsuhito Takaiwa
Minoru Fujita
x Osamu Namiguchi
vs. Kintaro Kanemura o
Tetsuhiro Kuroda
Takashi Sasaki
(10:45 → Blast YAMA Special)
Cage Death Match - ZERO-ONE U.S. Heavyweight Title
#1 Contender Match:
o Steve Corino vs. Ryouji Sai x
(10:35 → lariat)
Cage Death Match:
o Naohiro Hoshikawa vs. Ikuto Hidaka x
(10:14 → Comet kick)
 
   
 
  "New Truth Whirlpool-1 II"
Tokyo, Japan -
October 3rd, 2004
Korakuen Hall
1,400 fans
 
FIGHT CARD
NWA Intercontinental Tag Team Titles:
Shinjiro Otani
x Takao Omori
vs. Masato Tanaka ©
Wataru Sakata © o
(4:23 → diving footstomp)
NWA Intercontinental Tag Team Titles:
o Shinjiro Otani ©
o Takao Omori ©
vs. Masato Tanaka x
Wataru Sakata x
(17:42 → DQ)
PWF Universal Tag Team Titles:
o Minoru Fujita ©
Ikuto Hidaka ©
vs. Jun Kasai x
Yoshihito Sasaki
(17:42 → horizontal cradle)
o Hirotaka Yokoi vs. align="left""Aniki" x
(6:23 → DQ)
Kintaro Kanemura
o Tetsuhiro Kuroda
vs. Kohei Sato
Ryouji Sai x
(13:16 → Samson clutch)
o Tatsuhito Takaiwa
Osamu Namiguchi
vs. Naohiro Hoshikawa x
Kazuhiko Ogasawara
(6:20 → referee stop)
o Yoshihito Sasaki vs. Shinsuke Z Yamagasa x
(5:56 → pinfall)
 
   
 
  "New Truth Whirlpool-1 II"
Miyagi, Japan -
October 2nd, 2004
Ishinomaki City Gymnasium
1,800 fans
 
FIGHT CARD
o Shinjiro Otani
Takao Omori
vs. Kohei Sato
Ryouji Sai x
(15:33 → daio cobra hold)
Masato Tanaka
x Yoshihito Sasaki
vs. Riki Choshu o
Jun Kasai
(15:03 → Lariat-O)
Tatsuhito Takaiwa
x Minoru Fujita
vs. Wataru Sakata o
Jun Kasai
(15:03 → diving foot stomp)
o Tetsu Kuroda vs. Ikuto Hidaka x
(13:57 → lariat)
o Hirotaka Yokoi vs. Kuroge Wagyuta x
(10:00 → cross armbreaker)
o Yoshiaki Fujiwara vs. Shinsuke Z Yamagasa x
(6:10 → Fujiwara Armbar)
o Naohiro Hoshikawa vs. Osamu Namiguchi x
(2:47 → referee stop)
 
   
     
     
Puroresu DVD Source
Highspots