Medialb Lajme Medialb.com
 
Shekulli  |  Panorama  |  Gazeta Shqiptare  |  Gazeta Metropol  |  Koha Jone  |  Gazeta Shqip  |  
 
  
Kerkoni ne Medialb
Kerkim i avancuar

Pasqyra e Shtypit

 
Berisha: Durres-Kukes, s'kishim kapacitete
Shekulli
Shpallen fituesit, ja piket per cdo dege
Gazeta Shqip
Ekskluzive/Berisha i dha Tom Riedge 40 mije dollare ne muaj
Gazeta Shqiptare
Komunaret e Kasharit, turizem me parate tona
Gazeta Shqiptare
Prokuroria: Lista me 20 zyrtaret e larte
Gazeta Shqip
 
 

Nga Jolldiz Mitro
MEDIALB.com

Matura Shtet�rore dhe mesatarja e shkoll�s s� mesme, do t� jen� kriteret baz� t� pranimit n� universitete. Duke filluar q� nga ky vit, maturant�t do t� pranohen n� shkollat e larta q� d�shirojn�, p�rmes gar�s s� fort� me mesataren.

Ministri i Arsimit dhe Shkenc�s, Genc Pollo i ka prezantuar dje Konferenc�s s� Rektor�ve, projekt-vendimin e ministris� p�r zhvillimin e Matur�s Shtet�rore, q� nuk �sht� tjet�r ve�se dh�nia e dy l�nd�ve t� detyruara, matematik�s dhe let�rsis� dhe e dy l�nd�ve me zgjedhje, n� var�si t� profilit t� fakultetit ku duan t� studiojn�.

Marrja e deftes�s (dikur e pjekuris�) p�r nj� maturant, do t� quhet at�her� kur pas mbylljes s� viteve t� shkoll�s s� mesme, t� k�t� dh�n� edhe dy provimet e detyruara.

�K�tu sh�nohet mbyllja e matur�s�- tha zv/ministri, Halit Shamata. Ata q� synojn� universitetin, duhet t� japin edhe dy l�nd� t� tjera, cil�suar me zgjedhje, n� baz� t� profilit t� fakultetit. �Propozimi ka t� b�j� me vendosjen e Matur�s Shtet�rore si nj� provim final i shkoll�s s� mesme, i cili do t� synoj� mbylljen zyrtare t� saj.

Rezultati i k�tij provimi dhe mesatarja e kat�r viteve t� shkoll�s s� mesme, do t� jen� kriteri baz� p�r pranimet n� universitete, duke filluar q� nga viti i ardhsh�m akademik n� vjesht� 2006�- theksoi Pollo.

Ndarja e pik�ve

Q� t�i futesh gar�s p�r shkoll�n e lart�, duhet t� v�sh mir� n� peshore not�n mesatare t� kat�r viteve t� shkollimit dhe not�n mesatare t� matur�s shtet�rore.

Projekt-vendimi i fundit i Ministris� s� Arsimit, ka p�rcaktuar se mesatarja e viteve t� shkollimit do t� ket� 20% t� pik�ve, nd�rsa pjesa tjet�r, pra 80% e pik�ve do t� jepen mbi baz�n e mesatares s� provimeve t� Matur�s Shtet�rore, pra t� dy l�nd�ve t� detyruara dhe t� dy t� tjerave me zgjedhje.

Mbi k�t� baz�, do t� p�rcaktohet niveli i p�rvet�simit t� programit t� shkoll�s s� mesme p�r nx�n�sit e interesuar t� vazhdojn� m� tej.

�Hartimi i testit p�r �do l�nd� si dhe korrigjimi, do t� b�het nga Qendra Komb�tare Arsimore e Vler�simit t� Provimeve (QKAVP)�,- thuhet n� projekt-vendim.

Matura Shtet�rore

Plot 30 mij� maturant�, pritet t� hyjn� k�t� vit n� Matur�n Shtet�rore e shum� syresh, padyshim do t� synojn� universitetin.

Provimi i Matur�s Shtet�rore nuk do t� administrohet nga m�suesit e shkoll�s, por nga t� tjer� n�pun�s, gj� q� sipas ministrit t� Arsimit, Pollo, i �liron m�suesit nga konflikti i interesave, pasi duhet t� japin nj� vler�sim final p�r pun�n e tyre. Bashk� me k�t�, vler�simi i formular�ve t� provimeve do t� b�het n� nj� qend�r t� vetme komb�tare t� specializuar.
 
�N� k�t� m�nyr�, ne kufizojm� n� nj� minimum absolut, n� mos �ojm� n� zero, mund�sin� e shkeljes, abuzimit dhe keqp�rdorimit t� k�tij provimi�- tha Pollo, duke shtuar se p�rmes vler�simit t� centralizuar e t� standardizuar, do t� arrihet ajo q� e nj�jta not� n� provimin e matur�s, tregon t� nj�jt�n shkall� diturie p�r nx�n�sit, pavar�sisht shkoll�s. N�se �sht� nj� gjimnaz model, apo shkoll� e mesme problematike.

Universitetet, p�rcaktojn� kritere

Metoda e re, q� do t� zbatohet k�t� vit p�r pranimet n� universitete, sipas ministrit Pollo, aplikohet prej dekadash n� gjith� hap�sir�n nga Turqia deri n� Danimark�.
 
�Rezultatet e mesatares s� kat�r viteve dhe ato t� provimit t� Matur�s Shtet�rore t� kombinuara, do t� jen� baza ku universitetet tona do bazohen, p�r t� p�rcaktuar se kush mund t� studioj� n� fakultete t� ve�anta t� tyre�- tha Pollo, duke pranuar se n� respektim t� liris� akademike dhe autonomis� universitare, n� projekt-vendim lihet nj� mund�si p�r universitetet e fakultetet, sidomos ato me specifika, q� t� vendosin kritere shtes� n� p�rzgjedhjen e kandidat�ve q� ata do t� pranojn�.

Projekti, pas diskutimit nga universitetet, pritet t� kaloj� s� shpejti n� K�shillin e Ministrave p�r t� marr� form� zyrtare, n� m�nyr� q� maturant�t e 2006-�s t� ken� informacionin e duhur dhe koh�n n� dispozicion p�r t�u p�rgatitur p�r provimet e matur�s.


20 p�r qind e pik�ve do t� jepen mbi baz�n e mesatares s� kat�r viteve

80 p�r qind e pik�ve do t� jepen mbi baz�n e mesatares s� provimeve t� matur�s shtet�rore

30 mij� maturant� pritet t� hyjn� k�t� vit n� Matur�n Shtet�rore

2 jan� l�nd�t e detyruara (matematik�, let�rsi) q� jep p�r t� marr� �ertifikat�n e matur�s

2 l�nd� me zgjedhje n� var�si t� fakultetit, duhet t� jap�sh q� t� hysh n� gar� p�r universitetin


Marr� nga Shekulli
Jolldiz Mitro �sht� editor p�r MEDIALB.com. Email


Klikuar: 58