Shows: 11
Total attendance: 44,950
Average attendance: 4,086
Highest attendance: 16,300 on 2/27/00 (headlined by Kenta Kobashi vs. Vader)
Lowest attendance: 1,500 on 2/22/00 (headlined by Vader, Steve Williams & Johnny Smith vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga)
Longest match: Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi vs. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Kentaro Shiga on 2/13/00 & Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru on 2/13/00 at 30:00
Shortest match: Vader vs. Takao Omori on 2/21/00 at 4:17

AJPW, 2/27/00 (NTV)
Tokyo Nippon Budokan
16,300 Fans (Sell Out)

1. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru beat Masao Inoue & Makoto Hashi (13:33) when Kanemaru used a moonsault press on Hashi.
2. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Takeshi Morishima (13:27) when Kikuchi used a horizontal cradle on Morishima.
3. Maunakea Mossman & Daisuke Ikeda BattlARTS beat Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji (15:46) when Mossman used the Hawaiian Crusher on Marufuji.
4. Takao Omori & Yoshihiro Takayama beat Tamon Honda & Jun Izumida (11:16) when Omori used an Axe Bomber on Izumida.
5. Stan Hansen, Toshiaki Kawada & Akira Taue beat Steve Williams, Giant Kimala & Johnny Smith (16:30) when Hansen used a lariat on Kimala.
6. Jun Akiyama beat Mitsuharu Misawa (23:40) with a wrist-clutch Exploder.
7. Triple Crown: Kenta Kobashi beat Vader (c) (19:49) with a lariat to become the 25th champion.

AJPW, 2/26/00
Mito Citizen Gymnasium
2,500 Fans

1. Takeshi Morishima beat Makoto Hashi (10:01) with a modified face buster.
2. Masao Inoue beat Naomichi Marufuji (10:36) with an Argentine backbreaker.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Yoshinobu Kanemaru (14:01) when Kikuchi used a diving body press turnover on Kanemaru.
4. Takao Omori & Yoshihiro Takayama beat Tamon Honda & Shigeo Okumura (13:35) when Omori used an Axe Bomber on Okumura.
5. Steve Williams & Johnny Smith beat Toshiaki Kawada & Jun Izumida (16:01) when Smith used a reverse DDT on Izumida.
6. Stan Hansen & Akira Taue beat Vader & Giant Kimala (13:24) when Taue used a nodowa otoshi on Kimala.
7. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga beat Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Maunakea Mossman (20:53) when Kobashi used a lariat on Mossman.

AJPW, 2/25/00
Yokosuka City Gymnasium
2,400 Fans

1. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa beat Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (15:17) when Ogawa used a backdrop hold on Kanemaru.
2. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (20:03) when Kikuchi used the Fireball bomb on Hashi.
3. Kenta Kobashi & Jun Akiyama beat Shigeo Okumura & Naomichi Marufuji (14:34) when Akiyama used a crab hold on Marufuji.
4. Vader & Steve Williams beat Stan Hansen & Maunakea Mossman (9:55) when Williams used the Doctor bomb on Mossman.
5. All Asia Tag Team Title: Tamon Honda & Masao Inoue (c) beat Giant Kimala & Johnny Smith (29:40) when Honda used the Dead End on Kimala (2nd defense).
6. Toshiaki Kawada, Akira Taue & Jun Izumida beat Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Takeshi Morishima (16:44) when Izumida used a diving headbutt on Morishima.

AJPW, 2/22/00
Tex Port Imabari
1,500 Fans

1. Yoshinobu Kanemaru beat Naomichi Marufuji (11:41) with a moonsault press.
2. Tamon Honda beat Takeshi Morishima (10:37) with the Tamon's Shooter.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (13:36) when Kikuchi used the Fireball bomb on Hashi.
4. Toshiaki Kawada & Masao Inoue beat Maunakea Mossman & Daisuke Ikeda BattlARTS (13:38) when Inoue used an inside cradle on Mossman after Kawada used a kick.
5. Takao Omori & Yoshihiro Takayama beat Stan Hansen & Giant Kimala (11:49) when Takayama used a German suplex hold on Kimala.
6. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa beat Akira Taue & Jun Izumida (18:13) when Ogawa used a figure-four jackknife hold on Izumida.
7. Vader, Steve Williams & Johnny Smith beat Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga (8:07) when Williams used the Doctor bomb on Shiga.

AJPW, 2/21/00
Kokura Northern Gymnasium
1,750 Fans

1. Naomichi Marufuji beat Makoto Hashi (14:43) with a horizontal cradle.
2. Giant Kimala beat Tamon Honda (14:20) with a neckbreaker drop.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Yoshinobu Kanemaru (13:06) when Kikuchi pinned Kanemaru.
4. Jun Izumida & Daisuke Ikeda BattlARTS beat Masao Inoue & Takeshi Morishima (16:36) when Izumida used the Meteorite on Morishima.
5. Yoshihiro Takayama beat Maunakea Mossman (9:40) with a German suplex hold.
6. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa beat Steve Williams & Johnny Smith (16:20) when Ogawa used a backdrop hold on Smith.
7. Vader beat Takao Omori (4:17) with a chokeslam.
8. Stan Hansen, Toshiaki Kawada & Akira Taue beat Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga (18:00) when Hansen used a lariat on Shiga.

AJPW, 2/20/00 (NTV)
Kobe World Hall
3,200 Fans

1. Maunakea Mossman beat Takeshi Morishima (10:54) with the Hawaiian Crusher.
2. Daisuke Ikeda BattlARTS & Naomichi Marufuji beat Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (14:56) when Ikeda used a Death Valley bomb on Kanemaru.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (16:31) when Kikuchi used a horizontal cradle on Hashi.
4. Takao Omori & Yoshihiro Takayama beat Giant Kimala & Jun Izumida (15:40) when Omori used an Axe Bomber on Izumida.
5. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa beat Tamon Honda & Masao Inoue (15:33) when Misawa used a Tiger Driver on Inoue.
6. Toshiaki Kawada & Akira Taue beat Stan Hansen & Johnny Smith (12:43) when Taue used a nodowa otoshi on Smith.
7. AJPW World Tag Team Title: Vader & Steve Williams beat Kenta Kobashi & Jun Akiyama (c) (25:14) when Vader used a chokeslam on Kobashi to become the 41st champions.

AJPW, 2/19/00
Kasugai City Gymnasium
2,250 Fans

1. Kentaro Shiga beat Naomichi Marufuji (13:10) with a swinging DDT.
2. Jun Izumida beat Yoshinobu Kanemaru (10:55) with the Meteorite.
3. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi beat Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi (14:50) when Momota used a Samson clutch on Kikuchi.
4. Tamon Honda & Masao Inoue beat Daisuke Ikeda & Takeshi Morishima (20:49) when Inoue used an Argentine backbreaker on Morishima.
5. Yoshihiro Takayama beat Yoshinari Ogawa (11:16) with a German suplex hold.
6. Kenta Kobashi & Jun Akiyama beat Giant Kimala & Maunakea Mossman (17:38) when Akiyama used a Northern Light suplex hold on Mossman.
7. Mitsuharu Misawa beat Takao Omori (14:09) with a running elbow smash.
8. Stan Hansen, Toshiaki Kawada & Akira Taue beat Vader, Steve Williams & Johnny Smith (14:02) when Hansen used a lariat on Smith.

AJPW, 2/17/00 (NTV)
Hokkaido Sports Center
8,800 Fans (Sell Out)

1. Jun Izumida & Tsuyoshi Kikuchi beat Maunakea Mossman & Makoto Hashi (13:21) when Kikuchi used a German suplex hold on Hashi.
2. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Giant Kimala beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Takeshi Morishima (11:20) when Kimala used a body press on Morishima.
3. Jun Akiyama, Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru beat Tamon Honda, Masao Inoue & Naomichi Marufuji (16:05) when Shiga used a swinging DDT on Marufuji.
4. Takao Omori & Yoshihiro Takayama beat Stan Hansen & Johnny Smith (11:46) when Omori used an Axe Bomber on Smith.
5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Yoshinari Ogawa (c) beat Daisuke Ikeda BattlARTS (19:04) with a backdrop hold (5th defense).
6. Mitsuharu Misawa beat Akira Taue (15:18) with an elbow smash.
7. Kenta Kobashi beat Steve Williams (24:37) with a lariat.
8. Vader beat Toshiaki Kawada (13:34) with a lariat.

AJPW, 2/14/00
Kurakata Sports Hall
2,050 Fans (Sell Out)

1. Shigeo Okumura beat Takeshi Morishima (11:31) with an Octopus hold.
2. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru beat Masao Inoue & Makoto Hashi (15:03) when Kanemaru used a moonsault press on Hashi.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Naomichi Marufuji (15:46) when Kikuchi used the Fireball bomb on Marufuji.
4. Akira Taue beat Tamon Honda (11:07) with a nodowa otoshi.
5. Takao Omori & Yoshihiro Takayama beat Toshiaki Kawada & Jun Izumida (14:38) when Takayama used a cross armbreaker on Izumida.
6. Kenta Kobashi & Jun Akiyama beat Stan Hansen & Giant Kimala (16:33) when Akiyama used an Exploder on Kimala.
7. Vader, Steve Williams & Johnny Smith beat Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Maunakea Mossman (14:45) when Smith used the British Fall on Mossman.

AJPW, 2/13/00
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans (Sell Out)

1. Takao Omori beat Takeshi Morishima (6:14) with an Axe Bomber.
2. Yoshihiro Takayama beat Makoto Hashi (7:28) with a German suplex hold.
3. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi vs. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Kentaro Shiga went to a draw (30:00) when the time limit expired.
4. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru went to a draw (30:00) when the time limit expired.
5. Vader & Steve Williams beat Tamon Honda & Masao Inoue (8:30) when Vader used the Big Van Crush on Inoue.
6. Toshiaki Kawada, Akira Taue & Jun Izumida beat Stan Hansen, Johnny Smith & Maunakea Mossman (20:58) when Izumida used the Meteorite on Mossman.

AJPW, 2/12/00
Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans (Sell Out)

1. Jun Izumida beat Yoshinobu Kanemaru (11:21) with the Meteorite.
2. Masanobu Fuchi, Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi beat Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (12:48) when Kikuchi used a German suplex hold on Hashi.
3. Kentaro Shiga beat Maunakea Mossman (11:40) with a horizontal cradle.
4. Giant Kimala beat Masao Inoue (14:07) with a diving lariat.
5. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Tamon Honda beat Toshiaki Kawada, Akira Taue & Takeshi Morishima (16:25) when Honda used a modified STF on Morishima.
6. Kenta Kobashi & Jun Akiyama beat Stan Hansen & Johnny Smith (20:40) when Kobashi used a lariat on Smith.
7. AJPW World Tag Team Title #1 Contender Match: Vader & Steve Williams beat Takao Omori & Yoshihiro Takayama (8:02) when Williams used a dangerous backdrop driver on Takayama.

© 2006 - All Rights Reserved. Shining Road/Oudou Love