herb Warszawy
>start > Aktualności
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Warszawa w Unii Europejskiej
Wydział Współpracy Europejskiej
Serwisy informacyjne
Aktualności
Loża prasowa
Echa Dzielnic
Ratusz w Metropolu
Kulturalna Warszawa
Teatralna Warszawa
Sportowa Warszawa
Warszawa w Unii Europejskiej
Konkursy Europejskie
Informator dla NGO
The City Voice
Cyfrowe miasto
Zdrowa Warszawa
Miasta partnerskie Warszawy

 1. Astana
  www.astana.dan.kz
  24 maja 2002
  Porozumienie o współpracy między Warszawą i Astaną.
   Współpraca w zakresie gospodarki miejskiej, budownictwa miejskiego, inwestycji komunalnych, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz funkcjonowania władz lokalnych.


 2. Berlin
  www.berlin.de
  12 sierpnia 1991
  Umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy Warszawą i Berlinem.
   Zakres współpracy: gospodarka i technologia, planowanie przestrzenne miast, komunikacja miejska, budownictwo, zaopatrzenie i oczyszczanie miasta, ochrona środowiska, ochrona dziedzictwa kulturowego.
  7 stycznia 1994 - kontynuacja umowy z 12 sierpnia 1991
  Porozumienie ramowe
   Zakres współpracy: współpraca na arenie międzynarodowej w tym na międzynarodowych konferencjach, starania o rozbudowę i przyspieszenie ruchu kolejowego na trasie Paryż Berlin-Warszawa-Moskwa, popieranie bezpośrednich kontaktów pomiędzy organami przedstawicielskimi, organizacjami politycznymi, społecznymi i religijnymi, izbami handlowymi i przemysłowymi, współpraca gospodarcza -wymiana informacji, ułatwianie kontaktów, wspieranie przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, współpraca w zakresie administracji miejskiej, współpraca w dziedzinach kultury, sportu, wymiany młodzieży, oświaty i szkolnictwa.
  luty 1994 - kontynuacja umowy z 12 sierpnia 1991
  Porozumienie o współpracy w dziedzinie komunikacji.
   Zakres współpracy: wymiana doświadczeń w dziedzinie komunikacji miejskiej, planowania komunikacji, techniki komunikacyjnej, współdziałanie administracji i zakładów.


 3. Budapeszt
  www.budapest.hu
  10 lutego 2005
  Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem.
   Współpraca w zakresie gospodarki miejskiej, budownictwa miejskiego, inwestycji komunalnych, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz funkcjonowania władz lokalnych.


 4. Chicago
  www.cityofchicago.org
  18 lipca 1995
  Potwierdzenie deklaracji miast siostrzanych przyjęte w 35 rocznicę podpisania umowy miast siostrzanych.
   Cele Deklaracji: popieranie i rozwój wymiany kulturalnej i współpracy gospodarczej między obu miastami, nawiązanie stosunków gospodarczych i handlowych, wymiana w takich dziedzinach sztuki jak plastyka, muzyka, taniec i inna działalność kulturalna, wymiana w zakresie oświaty, nauki i technologii, sportu, ochrony zdrowia, spraw młodzieży.


 5. Düsseldorf
  www.duesseldorf.de
  27 września 1989
  Porozumienie ramowe o partnerskiej współpracy miast.
   Zakres współpracy: gospodarka komunalna, budowa i eksploatacja miejskich urządzeń technicznych, ochrona środowiska i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne i techniczne rozwoju miast, urbanistyka, architektura i odnowa zabytków, ochrona zdrowia i warunków pracy, gospodarka i wymiana handlowa, wymiana kulturalna, współpraca szkół wyższych i instytutów naukowych oraz wspieranie wymiany młodzieży szkolnej i uczestnictwo w imprezach sportowych.


 6. Grozny
  26 stycznia 1997
  Porozumienie o przyjaźni i braterskiej współpracy między miastem Warszawą i miastem Grozny.
   Celem tej umowy jest zacieśnianie przyjaźni i braterstwa oraz popieranie projektów pogłębiających wiedzę o partnerze i rozwoju kontaktów między mieszkańcami stolic. Potwierdzenie woli współpracy w dziedzinie handlu, promocji gospodarczej, oświaty, nauki, kultury, turystyki i sportu. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, komunikacji miejskiej, miejskich służb sanitarnych i ekologii.


 7. Haga
  www.denhaag.nl
  26 lutego 1991
  Porozumienie o nawiązaniu stosunków bliźniaczych między miastem Warszawą a miastem Hagą .
   Zakres współpracy: wymiana doświadczeń w tworzeniu demokracji lokalnych, polepszenie jakości wody pitnej w Warszawie, ochrona zdrowia, wymiana kulturalna, pomoc w restrukturyzacji warszawskich służb komunalnych, stworzenie w Warszawie dziecięcego gospodarstwa-ogrodu, współpraca w dziedzinie oświaty (wymiana międzyszkolna, program komputeryzacji w oświacie).


 8. Hamamatsu
  www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
  22 października 1990
  Umowa pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a miastem Hamamatsu dotycząca współpracy kulturalnej.
   Zakres współpracy: umowa dotyczy współpracy kulturalnej, prezentowanie osiągnięć partnera na polu kultury, umieszczenie kopii pomnika Chopina w Hamamatsu, zorganizowanie Festiwalu Chopinowskiego w listopadzie 1994 r. w Hamamatsu


 9. Hanoi
  www.thudo.gov.vn
  4 lipca 2000
  Memorandum w sprawie współpracy pomiędzy Warszawą i Hanoi.
   Współpraca będzie skoncentrowana na: wymianie doświadczeń w zakresie planwoania i zarządzania miejskiego, rozwoju ekonomicznym, szkoleniu personelu, turystyce, działaności kulturalnej, sporcie i inych dziedzinach. Strony będą wymieniały delegacje w celu omówienia programów działania w ww. dziedzinach.


 10. Harbin
  www.harbin.gov.cn
  19 czerwca 1993
  Porozumienie o wspólnych projektach.
   Rozwijanie współpracy na polu ekonomicznym, handlowym, kultury, nauki i techniki, edukacji i kultury fizycznej oraz szeroko pojęta wymiana informacji. Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie: produkcji mebli, preparatów żeńszeniowych, przemysłu materiałów budowlanych i konstrukcyjnych oraz dekoracji wnętrz hotelowych. Wspieranie kontaktów pomiędzy Politechniką Warszawską a Politechniką Harbińską.


 11. Ile-de-France
  www.iledefrance.fr
  22 listopada 1990
  Porozumienie o współpracy między miastem Warszawą i Województwem Mazowieckim a Regionem Ile-de-France.
   Zakres współpracy: kształcenie zawodowe, rozwój ekonomiczny, zagospodarowanie miasta i ochrona środowiska, organizacja komunikacji miejskiej, współpraca w dziedzinie kultury.
  24.06.2001
  Porozumienie o współpracy partnerskiej
   Podpisane dla ustanowienia organizatora Transportu publicznego w Regionie Mazowieckim. Przewiduje się seminaria oraz powołuje się komitet pilotażowy. Czas trwania porozumienie: 24.06.2001 - 31.12.2002 (z możliwością przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba)


 12. Kijów
  www.kmr.gov.ua
  4 lutego 1994
  Umowa o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Kijowem.
   Zakres współpracy: rozwój kontaktów między podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowymi i kulturalnymi oraz mieszkańcami, wymiana informacji i doświadczeń we wszystkich dziedzinach gospodarki miejskiej, wymiana stażowa urzędników miejskich, współpraca w dziedzinie kultury, kształcenia zawodowego, sportu, ochrony zabytków, środków masowego przekazu popieranie budowy połączeń komunikacyjnych pomiędzy Warszawą i Kijowem, popieranie działalności podmiotów gospodarczych i instytucji bankowych.
  23 marca 2000
  Memorandum w sprawie zacieśniania współpracy między miastami Warszawą i Kijowem.
   Cele memorandum: poszerzenie wiedzy o mieście-partnerze, rozwój wspólnych inicjatyw i wymiana doświadczeń, w takich dziedzinach jak: zarządzanie miastem, gospodarka, budownictwo, komunikacja publiczna, recycling odpadów, ochrona środowiska, nauka i kultura, wspieranie współpracy rozwijanie wspólnych projektów w następujących dziedzinach: zdrowie, kultura, szkolnictwo, handel, młodzież, sport, technologie komunikacyjne, gospodarka.
  26 lutego 2001
  Deklaracja o powołaniu wspólnej grupy roboczej składającej się z członków Rady Warszawy i Kijowa.
   Szeroka wymiana informacji i doświadczeń w takich dziedzinach jak: prywatyzacja i przekształcanie przedsiębiorstw, planowanie miejskie, polityka mieszkaniowa i budownictwo, komunikacja i transport miejski, gospodarka i ochrona środowiska.
   Opracowanie i realizacja wspólnych projektów w dziedzinie kultury, sportu, kształcenia zawodowego, ochrony zabytków kultury. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbędzie się w połowie 2001 w Warszawie.


 13. Moskwa
  www.mos.ru
  4 maja 1993
  Umowa o przyjaźni i współpracy między miastem Warszawą i miastem Moskwą.
   Zakres współpracy: rozwój kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania i rozwoju obu miast a w szczególności: inwestycji publicznych, infrastruktury technicznej, gospodarki, handlu, ochrony środowiska; rozszerzenie współpracy w dziedzinach: kultury, oświaty, turystyki i sportu, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych.
  marzec 1998
  Program współracy między miastami Warszawą i Moskwą na lata 1998-2000
   Celem Programu Współpracy jest ożywienie kontaktów w dziedzinie zarządzania gospodarką miejską i jej rozwoju, ochrony środowiska, kultury i sztuki, turystyki, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Strony będą dokonywać wymiany delegacji i grup specjalistów oraz będą przyczyniać się do wymiany uczniów szkół średnich.


 14. Oslo
  www.oslo.kommune.no
  5 września 2006 r.
  Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Oslo
   Współpraca w dziedzinie europejskiej polityki regionalnej, zarządzania i funkcjonowania miastem, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ochrony dzieci i młodzieży, polityki społecznej, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz w celu wspierania współpracy handlowo-gospodarczej. Realizacja współpracy za pomocą projektów dofinansowywanych przez fundusze zewnętrzne: Norweski, Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG.


 15. Rio de Janeiro
  www.rio.rj.gov.br
  17 kwietnia 1997
  Protokół nawiązania stosunków bliźniaczych między Warszawą i Rio de Janeiro.
   Celem protokółu jest przyjaźń i współpraca oraz obopólne pragnienie poprawy życia mieszkańców obydwu miast. Współpraca w dziedzinach: wymiany informacji i doświadczeń dotyczących administracji miejskiej, współpracy kulturalnej i artystycznej, nauki i technologii, turystyki i sportu oraz handlu. Wymiana niewielkich misji, mających na celu współpracę w ww. zakresach.


 16. Ryga
  www.rcc.lv
  18 maja 2002
  Porozumienie o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Rygą.
   Współpraca między Miastem Warszawą, Radą Warszawy i Miastem i Radą Rygi w zakresie strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, polityki socjalnej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie dostosowania strukrue administracyjnych wdo działania w strukturach UE.


 17. Saint-Étienne
  www.mairie-st-etienne.fr
  13 października 1995
  Umowa o współpracy.
   Umowa dotyczy współpracy technicznej pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich, a Technoforum, w następujących sprawach: studia administracji ogólnej, inżynieria ruchu, bezpieczeństwo użytkowników, sieć uliczna i urządzenia podziemne, ekonomia gospodarki miejskiej, utrzymanie zimowe, konstrukcje i utrzymanie obiektów inżynieryjnych oraz inne przyjęte dziedziny.


 18. Sankt Petersburg
  www.spbru.ru
  15 listopada 1997
  Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury i sztuki między miastem stołecznym Warszawą i Gminą Warszawa-Centrum a miastem Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska.
   Celem porozumienia jest współpraca w dziedzinie kultury i sztuki, w kwestiach ochrony zabytków, kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń, organizacja Dni Sankt Petersburga w Warszawie i Dni Warszawy w Sankt Petersburgu.


 19. Seul
  www.seoul.go.kr
  20 czerwca 1996
  Umowa miast siostrzanych między miastem Warszawą i miastem Seulem.
   Cele tej umowy, to: wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie administracji publicznej, gospodarki, kultury, sportu, oświaty, ochrony środowiska oraz wspieranie wymiany zainicjowanej zarówno przez sektor publiczny, jak i sektor prywatny. Oba miasta uzgodniły sprzyjanie takim działaniom, jak: wymiana informacji i ekspertów w zakresie transportu i środowiska naturalnego, współpraca i popieranie handlu i gospodarki, wymiana projektów i programów współpracy oraz udzielanie poparcia dziedzinie oświaty, kultury, sportu i innym.


 20. Stambuł
  www.ibb.gov.tr
  14 listopada 1991
  Protokół o współpracy kulturalnej między zarządem dzielnic - gmin Warszawy i zarządem Wielkiego Istambułu
   Zakres współpracy: wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie kultury-pierwszy etap współpracy a następnie dalszy rozwój tradycyjnych stosunków polsko-tureckich z położeniem nacisku na rozwój demokracji lokalnych oraz ochronę środowiska naturalnego i historycznego.


 21. Taipei
  english.taipei.gov.tw
  8 września 1995
  Wspólne oświadczenie o nawiązaniu współpracy na zasadzie miast siostrzanych.
   Planowana współpraca w dziedzinie handlu, przemysłu i kultury, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania. Współdziałanie na rzecz przyśpieszenia modernizacji miast, zachowania dziedzictwa kulturowego. (patrz - memorandum, 28 kwietnia 1998r., pkt. 21)
  28 maja 1998
  Memorandum w sprawie współpracy między miastem Warszawą a miastem Taipei.
   Memorandum bazuje na podpisanym w 1995r. wspólnym oświadczeniu o współpracy. Strony zobowiązują się do promowania współpracy i rozwijania przyjacielskich stosunków, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie administracji miejskiej i budownictwa, poszerzenia współpracy w dziedzinie sportu, łączności, masmediów, kultury i nauki oraz starań o zachowanie dziedzictwa kulturowego obydwu miast. Strony będą wspierały działalność fundacji i organizacji, które działają w duchu niniejszego porozumienia. Miasta będą promowały rozwój businessu i współpracy handlowej oraz turystykę i łączność między mieszkańcami.


 22. Tel-Aviv-Yafa
  www.tel-aviv.gov.il
  20 września 1992
  Umowa o współpracy między Warszawą a Tel-Avivem (Jaffą)
   Zakres współpracy: kultywowanie więzów przyjaźni i braterstwa, współpraca w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, ekonomii, handlu, turystyki i sportu, wymiana delegacji młodzieży, wymiana informacji o gospodarce komunalnej w zakresie komunikacji miejskiej, planowania urbanistycznego i ekologii oraz miejskich służb sanitarnych, służby zdrowia, wymiana doświadczeń samorządowych.


 23. Toronto
  www.city.toronto.on.ca
  24 września 1990
  Porozumienie o przyjaźni między miastami - Toronto i Warszawą
   Zakres współpracy: handel, przemysł, nauka, kultura, zarządzanie.


 24. Wiedeń
  www.magwien.gv.at
  20 października 2001
  Wspólna deklaracja stolicy RP Warszawy i stolicy Austrii Wiednia.
   Współpraca w zakresie integracji europejskiej, komunikacji, kultury i ochrony środowiska będzie polegała na wymianie ekspertów i doświadczeń. Umowę zawarto na 4 lata tj. do 21.10.2005 r.


 25. Wilno
  www.vilnius.lt
  1 kwietnia 1998
  Umowa o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Wilnem.
   Celem jest nawiązywanie kontaktów między podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowymi i kulturalnymi i mieszkańcami obydwu miast. Strony będą organizowały staże zawodowe w zakresie gospodarki komunalnej oraz będą rozszerzać współpracę w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony społ., ochrony środowiska, transportu itd.
2005-05-04, Biuro Promocji
<<powrót
 

Wiadomości bieżące:

Archiwum wiadomości:

z roku 2007

z roku 2006

z roku 2005

z roku 2004

z roku 2003

 
© Urząd m.st. Warszawa  |  Mapa Serwisu  |  Webmaster  |  Start  | 

Echa Dzielnic
dalej Bemowo
dalej Białołęka
dalej Bielany
dalej Mokotów
dalej Ochota
dalej Praga Południe
dalej Praga Północ
dalej Rembertów
dalej Śródmieście
dalej Targówek
dalej Ursus
dalej Ursynów
dalej Wawer
dalej Wesoła
dalej Wilanów
dalej Włochy
dalej Wola
dalej Żoliborz
  obrazek