Błąd SSI. Napisz do webmastera: internet@ms.gov.pl Błąd SSI. Napisz do webmastera: internet@ms.gov.plInstytucje, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę


 1. W dniu 15 maja 2005 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny i ustawy Kodeks karny wykonawczy z dnia 8 października 2004 r., która wprowadza nowe zasady orzekania nawiązek na rzecz instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych.

  Zapoznaj się z tekstem ustawy (format RTF, 17 KB)

 2. Informacja o dokumentach niezbędnych do dokonania wpisu do wykazu

  Wpisu do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości dokonuje się na wniosek zainteresowanych instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, określonych w art. 47, 49 i 49a kodeksu karnego.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. poświadczony przez sąd rejestrowy odpis statutu;
  3. zaświadczenie z banku o numerze konta wnioskodawcy, na które mają być przekazywane nawiązki i świadczenia pieniężne, zaświadczenie powinno być opatrzone pieczęcią banku.

  Podmioty nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego winny do wniosku dołączyć akt prawny będący podstawą ich działalności oraz określający ich podstawowe zadania i cele statutowe, zaś w przypadku stowarzyszeń i organizacji społecznych także określający zasięg ich działania.

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub poświadczonych urzędowo (notarialnie) odpisach.

  Wniosek o wpis do wykazu powinien być podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu, w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego sposób reprezentacji wskazany jest w Dziale 2, Rubryce 1 aktualnego odpisu z rejestru.

  Wzór wniosku (format RTF, 11 KB)

 3. Informacja o obowiązku aktualizacji danych podmiotów wpisanych do wykazu

  Stosownie do wymogu z art. 196a § 1 k.k.w., podmioty wpisane do wykazu obowiązane są przekazać Ministrowi Sprawiedliwości, do końca każdego roku kalendarzowego (czyli do dnia 31 grudnia) informację zawierającą oświadczenie o aktualnych podstawowych zadaniach lub celach statutowych, zaś fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne również o zasięgu działania. Oświadczenie powinno być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu, w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego sposób reprezentacji wskazany jest w Dziale 2, Rubryce 1 aktualnego odpisu z rejestru. Złożenie informacji niezgodnej z rzeczywistością może skutkować odpowiedzialnością karną.

  Wzór oświadczenia (format RTF, 16 KB)

 4. Wykaz instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę
  format RTF, 2,569 KB
  format ZIP, 183 KBBłąd SSI. Napisz do webmastera: internet@ms.gov.pl

BIP Mapa strony