slovensky magyarul
             
 
Az oldal az IHM támogatásával készült
    Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.Log file could not be opened.

Oldřich Kníchal

-
Oldŕich Kníchal sa narodil r. 1939 v Humennom. Po absolvovaní FF KU v Prahe r. 1961 (odbor história-český jazyk a literatúra) pracoval o.i. ako redaktor Čs. tlačovej kancelárie, odb. asistent Ústavu dejín európskych socialistických krajín ČSAV a vyše desa? rokov ako redaktor denníka Práce so špecializáciou pre oblas? USA a Latinskej Ameriky a podnikol viacero reportážnych a študijných ciest do európskych.krajín a zámoria. V r. 1979-1981 bol dopisovateľom českých a slovenských denníkov v Budapešti, po presídlení do Maďarska v r. 1981 pracoval ako superlektor českej a slovenskej mutácie časopisu Maďarský týden-týž-deň (externe až do r. 1986), od r. 1982 ako vedúci vydania Ľudových novín (v r. 1988-1991 zároveň ako redaktor literárnej rubriky), kde o. i. udomácnil recenzovanie diel slovenských autorov a preklady najmä z maďarskej literatúry. Hlavne ako jazykový lektor sa podieľal na redigovaní mnohých publikácií v edícii Vydavateľstva učebníc a slovenských organizácií, vrátane almanachu Zrod (1984-1987), ročenky Náš kalendár (1985-1989) a časopisu SME (1988-1992).
V uplynulých troch desa?ročiach okrem publicistickej činnosti najmä v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vz?ahov (publikoval v 50 denníkoch a časopisoch), časopisecky a knižne uverejnil na 200 beletristických prác v slovenčine a češtine, vrátane prekladov z maďarčiny, češtiny, resp. slovenčiny, ruštiny, angličtiny a iných jazykov. Na Slovensku publikoval o.i. v Literárnom týždenníku, Slovenských pohľadoch, Romboide. Na slovenskej literárnej prehliadke 1992 získal 1. cenu za prózu v kategórii zahraničných autorov, v sú?aži DZSM v r. 1988 dve prvé ceny za poéziu a esej. Od r. 1990 je čestným členom SSS, v r. 1991 mu Slovenský literárny fond udelil tvorivé štipendium. Od septembra 1993 do 20003 bol podpredsedom ZSSUM. Takmer 25 rokov sa venoval tlmočeniu a popularizovaniu českej a slovenskej literatúry a kultúry prekladmi a redigovaním niekoľkých časopisov v esperante. V tomto jazyku vydal aj pôvodné literárne práce a o.i. získal cenu za román v súfaži Svetového esp. zväzu, nevládnej organizácie UNESCO (1980).
Knižné publikácie v slovenčine: Predjarie (poviedky, 1988), Kráľovstvo z iného sveta (krátky román, 1990), Suterén na sever (dramatické texty, 1993). Je spoluautorom antológií Chodníky (1984), Tajomstvo Pavla Hrona (krátka moderná slovenská próza v rumunčine, 1999), Antológia slovenskej krajanskej poézie (2001). Pre slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu napísal dva rozsiahle seriály Storočiami slovenskej literatúry a Zvony dolnozemské (1995). Pre potreby škôl s vyučovacím jazykom slovenským preložil alebo lektoroval viacero učebníc. V češtine publikoval o.i. Svetadiel bez tlmočníkov, Desa? kapitol o medzinárodnom jazyku (Praha, 1978), časopisecký román Skalpel a puška (1982) a preklad časti románu V. Ferku Červený delfín (1966). Z maďarčiny do slovenčiny preložil dva romány pre mládež od G. Szávaiho Ženích Zelenej púšte (1996) a Majster Detektív Belo Bur-gum (1996). Ako autor, prekladateľ a editor vydal vyše 20 publikácií v esperante, ako napr. Komenský a medzinárodný jazyk (Praha, 1974), Spev nad kolískou, osem slovenských autorov (1976), Zamyslene (1980), Zbohom, Kuzko (Budapeš?, 1987), Ktorí sejú so slzami (spoluautor, Rotterdam, 1984). Je zastúpený v dvojjazyčnej antológii esp. literatúry Utam a világban (Bp., vydavateľstvo Európa, 1987), v Antológii esperantskej poézie 1887-1981 (Rotterdam-Peking, 1984) a i.


Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton az égben - Achnaton v nebi (prel.: O. Kníchal)
( 19.03.2004 21:14 )
Básne a eseje, ktoré zostavil a preložil Oldřich Kníchal.

publikácia vo word formáte


Oldřich Kníchal:Jagavé bozky hviezd
( 19.03.2004 21:10 )


( 19.03.2004 20:01 )
Portréty a úvahy
Pokračovanie | E-knihy

( 19.03.2004 19:49 )
Román
Pokračovanie | E-knihy

( 19.03.2004 19:36 )
Dramatické texty
Pokračovanie | E-knihy

( 19.03.2004 18:08 )
Čítanie pre slávnostné a iné príležitosti. redigoval: Oldřich Kníchal
Pokračovanie | E-knihy

( 19.03.2004 17:22 )
Záznamy z rokov 1988-1989
Pokračovanie | E-knihy

Oldřich Kníchal: Predjarie
( 19.03.2004 16:51 )
Krátke prózy, poviedky.
publikácia vo word formáte


( 19.03.2004 14:55 )
Trinás? poviedok súčasných maďarských autorov.
Pokračovanie | E-knihy

( 09.03.2004 18:13 )
Alternatívna príručka slovenskej litaratúry.
Pokračovanie | E-knihy

( 09.03.2004 18:01 )
Novely
Pokračovanie | E-knihy

 
             

SiteMap | Copyright © 2004  ·  website created: brainsum ltd.