Bergen bystyres sider

Politikk og demokrati - Styringssystem

Styringssystem | Saksgang | Heltidspolitikere | Partier | Reglement |

Styringssystemet i Bergen kommune
Bystyrets kontor har sammen med KS og Kommuneforlaget laget et hefte om hovedprinsippene i styringssystemet i Bergen kommune.
Les mer
Last ned heftet
Styringssystemet i Bergen kommune (PDF-fil)

Organisasjonskart (PDF-fil)

Parlamentarisme
Bergen kommune innførte et parlamentarisk styringssystem juni 2000. Et parlamentarisk styringssystem gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt.

Bystyret er kommunens øverste politiske organ og skal føre tilsyn og kontroll med alt som kommunen er involvert i. Bystyret velger en byregjering (byråd) som er ansvarlig overfor bystyret. Byrådet er avhengig av å ha bystyrets tillit. En rekke ordninger regulerer forholdet mellom bystyret og byrådet.

I kommuneloven er det særskilte bestemmelser for parlamentarisk styrte kommuner og fylkeskommuner. Den enkelte kommune kan selv regulere og detaljere den parlamentariske ordningen gjennom egne bestemmelser og regelverk. Som på nasjonalt nivå vil det over tid utvikle seg konstitusjonelle sedvaner som regulerer forholdet mellom de som beslutter og de som iverksetter beslutningene.

Brudd på disse bestemmelsene og de konstitusjonelle ordningene kan få politiske konsekvenser. Den mest dramatiske konsekvensen er at byrådet må gå av som følge av mistillit i bystyret. Mistillit kan rettes mot hele byrådet eller enkeltbyråder. Dersom bystyret vedtar at " Byrådet har ikke bystyrets tillit", må byrådet gå. Det samme gjelder forslag der et flertall i bystyret beklager byrådets handlemåte.

Parlamentarismen gir bystyret rett til å felle byrådet, men det gir ikke bystyret rett til å bestemme det nye byrådets sammensetning eller hvilken politikk byrådet skal føre.

Bystyrets rolle
Bystyret bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal utvikles.
Bystyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunen har til rådighet. Bystyret trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres.

I en rekke saker kan ikke bystyret overføre ansvaret til andre. Dette gjelder bl.a. valg av styringsform, valg av byråd,  medlemstallet i bystyret og valg av ordfører og varaordfører blant bystyrets medlemmer. Bystyret selv bestemmer også hvilke faste utvalg og komiteer som skal opprettes og velger medlemmer til disse.

Byrådets rolle
Bystyret har overført mye makt og innflytelse til byrådet. Byrådet er kommunens utøvende og gjennomførende organ.  I det daglige er byrådet ansvarlig for de kommunale tjenester. Byrådet rapporterer til bystyret i form av saker og saksutredninger.

Byrådet sitter så lenge det har bystyrets tillit. Bystyret kan når som helst kaste det sittende byråd og velge et annet hvis et flertall i bystyret ønsker det.  Byrådet kan også selv velge å gå av hvis det får bystyrets flertall imot seg i viktige saker.

Bystyrekomiteene
Bystyret har organisert sin virksomhet i fire bystyrekomiteer som har 15 medlemmer hver.  Bystyrekomiteene avgir uttalelser og innstillinger i saker som skal til bystyret.  Det er også en rekke andre sentrale politiske utvalg og komiteer som arbeider innenfor mer avgrensede områder.

 

greyline
bk_liten

Bystyrets kontor, Bergen rådhus, Postboks 7700, 5020 Bergen
Tlf: 55 56 64 04, faks: 55 56 60 75
Red.: bystyredirektør Roar Kristiansen. Kontaktperson:
Åsta Thorsheim
Sist oppdatert: 10/30/06