סטטיסטיקה רכבת  2000 רכבת פרברים ציוני דרך סוגי ציוד בשימוש כח אדם מוזיאון הרכבת לוח הרכבת מסע בעולם
Logo
(םיעסונ) חכ ןורק
Diesel Mobile Unit Name
גוס
23.40 (רטמ) ךרוא
3.08 (רטמ) בחור
4.44 (רטמ) הבוג
48.0 (ןוט) ימצע לקשמ
- (ןוט) הסמעה לקשמ
225 KvA x 2 קפסה
רליפרטק עונמ גוס
Metalka ןרצי
היבלסוגי הנידמ
120 (תרתומ) 'סקמ תוריהמ
1972/1996 ץופיש/רוציי תנש
- הבישי תומוקמ 'סמ
- ילמיסקמ םיעסונ 'סמהרזח

| ןעטמ תובכר | םיעסונ תובכר | יללכ עדימ | רתאה תפמ |
| English Site | תיבה ףד | םיפירעתו םינמז |
| תובוגת/תורעה/תועצה |
| גויח רוזא לכמ *5770 / 03-6117000 :תבכרה ןיעידומ |