John Wilson Sprague
 
sprague1n.jpg (13614 bytes) sprague1u.JPG (13769 bytes)

 

sprague1r.jpg (13894 bytes) sprague1.jpg (13060 bytes)

 

sprague2r.jpg (22040 bytes)