Team al-yaqeen verwelkomt iedereen op onze nieuwe site. De site is alhamdoelillah eindelijk af. Nu het nieuwe gebouw nog, insha allah.      Stichting as-Soennah:    Fotos van de nieuwe bouw insha'Allah.      
 

                       

   
   
Geschiedenis & biografie
De hetze rondom Sayyid Qoetb
   
Vraag:

De laatste tijd hoor je dat veel jongeren, die nog maar pas zijn begonnen met het praktiseren van de Islam en nauwelijks het Arabisch onder de knie hebben, slecht spreken over bekende namen in de Islamitische wereld, zoals: Sayyid Qoetb, Sacoed Shoeraym, cAdnaan cArcoer, cAa�idh al-Qarniy, Safar al-Hawaliy, Salman al-cAwdah enz. Zij hebben zelfs zwarte lijsten opgesteld waarin zij honderden geleerden en doecaat bij naam en toenaam noemen met daarachter de termen �hizbi�, moebtadic, Qoetbi enz. Ook waarschuwen zij de moslims, o.a. door middel van sites zoals selefiepublikaties, om ver uit de buurt te blijven van een aantal moskee�n en personen in Nederland.

Hun grootste leider en drijvende kracht is, naar hun eigen woorden, sheich Rabic al-Madkhaliy en de grootste innoveerder volgens hun is wel Sayyid Qoetb. Graag zou ik jullie willen vragen om het ��n en ander rondom Sayyid Qoetb te verduidelijken en om deze broeders te adviseren zich bezig te houden met zaken waar zij baat bij hebben.

Vraag ontvangen op 16 september 2003

Antwoord:

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Na veel vragen over dit onderwerp: namelijk het onder de loep nemen en het uitvergroten van de fouten, misstappen en mankementen van de geleerden en doecaat die gerekend worden tot Ahl us-Soennati wal Djamaacah, dat in zijn geheel niet behoort tot het geloof en zeker niet mag voorgaan op het onderwijzen van de juiste cAqiedah en het opvoeden volgens het profetische voorbeeld, vonden wij het niet meer dan gepast om deze vraag voor te leggen aan ��n van de personen die ook voorkomt op deze zogenaamde �zwarte lijst�: namelijk sheich cAdnaan Aal-cArcoer. Het is onze mening dat de opstellers van deze �zwarte lijst� zichzelf tot rechters naast Allah hebben benoemd vanwege de laaghartige wijze waarop zij de namen van hun en onze moslimbroeders door de slijk te halen.

De reden waarom sheich cAdnaan cArcoer �berhaupt op deze �zwarte lijst� voorkomt is omdat hij in het verleden positieve uitlatingen zou hebben gedaan over Sayyid Qoetb. De lezer zal versteld staan, zoals ook wij versteld stonden van de onthullingen die sheich cAdnaan cArcoer ons deed, voornamelijk met betrekking tot de positie van sheich Rabic in dit geheel.

Sheich cAdnaan cArcoer schreef het volgende:

�Als we kijken naar Sayyid Qoetb (moge Allah hem genadig zijn) dan zijn wij verplicht het ��n en ander te verduidelijken.

Aan het einde van zijn leven was Sayyid Qoetb iemand die uitnodigde naar de Islam en die ook veel indruk wist te maken op anderen. Hij nam het op tegen de athe�stische en seculiere stromingen. Voor dit zijn wij hem dankbaar. Daarentegen beging hij grote fouten en zijn er een aantal discrepanties op hem aan te merken. De onderliggende reden hiervoor is dat Sayyid Qoetb ruwweg drie stadia in zijn leven heeft doorlopen.

Het eerste stadium:

Het stadium van schrijver. In deze fase werd Sayyid Qoetb be�nvloed door verschillende culturele stromingen die in zijn tijd aanwezig waren. In deze periode was hij geen praktiserende moslim wat als gevolg had dat hij schreef over zaken die in overeenstemming waren met de Islam maar vaak ook niet. Zo heeft hij boeken geschreven die volstaan met onwetendheden, dwalingen en verkeerde zienswijzen. Het is dan ook niet toegestaan om deze boeken te lezen of uit te geven, in het bijzonder het boek �al-cAdaalat ul-Idjtimaaciyah� (maatschappelijke rechtvaardigheid). Als Sayyid Qoetb zich later van deze uitlatingen heeft gedistantieerd dan valt hem niets te verwijten, maar juist degenen die deze boeken blijven uitgeven.

Het tweede stadium:

Het stadium waarin hij kennis begon te maken met de Islam en boeken schreef over de Koran. In deze periode sloot hij zich bij de beweging �Ikhwaan ul-Moeslimien� (De Islamitische Broederschap). Dit is een afgedwaalde stroming die gekenmerkt wordt door Hizbiyyah (partizaanschap):

Het derde stadium:

Het stadium waarin hij afstand nam van Ikhwaan ul-Moeslimien. In deze periode kwam het vaak voor dat zijn uitlatingen correct waren. Deze periode van Sayyid Qoetb werd gekenmerkt door de volgende zaken:

-                      Het erkennen van de fouten van Ikhwaan ul-Moeslimien op het gebied van Minhadj (methodologie) en cAqiedah (geloofsleer).

-                      Het oproepen tot veranderingen, door de mensen op een vredige wijze naar de Islam uit te nodigen, dit in tegenstelling tot de gewelddadige wijze van Ikhwaan ul-Moeslimien.

-                      Het vanaf de basis opbouwen van de samenleving door de moslims het correcte beeld van de Islam te onderwijzen en hen aan te sporen de Islamitische riten te laten verrichten.

-                      Het verwerpen van de foute handelswijzen van de Moebtadicah (religieuze innoveerders) die denken zaken te kunnen veranderen door het plegen van aanslagen, verkiezingen, protestmarsen en dergelijke wijzen waarop de Moebtadicah veranderingen wensen door te voeren.

Vele geleerden hebben deze stadia die Sayyid Qoetb heeft doorlopen erkent, waaronder onze sheich al-cAlaamah (de weledelgeleerde) al-Albaani (moge Allah hem genadig zijn)[1] maar ook anderen, waaronder sheich Rabic (moge Allah hem behouden). Hij geeft toe dat Sayyid Qoetb �Uiteindelijk erachter is gekomen dat de Salafi Minhadj de correcte Minhadj is die nagevolgd dient te worden.�[2] Verder zegt hij ook dat Sayyid Qoetb �Jongeren wenst op te voeden met cAqiedah en moraal, en met nadruk volgens de correcte cAqiedah�.[3]

Het is zelfs zo dat een aantal geleerden Sayyid Qoetb op een ongekende manier heeft geprezen en zelfs de mensen plichten heeft opgelegd die Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) niet hebben opgelegd. Hij (sheich Rabic) droeg de Islamitische bewegingen op om kennis op te doen van de boeken van Sayyid Qoetb en lering te trekken uit zijn publicaties, zo schreef hij: �Moge Allah Sayyid Qoetb begenadigen. Door zijn studie heeft hij de waarheid getroffen. Het is verplicht voor de Islamitische bewegingen om lering te trekken uit zijn leerrijke publicaties. Hij heeft met zijn onderzoek de kern van de Minhadj van de Profeten (vrede zij met hen allen) weten te achterhalen.�[4]

Toen ik begon met het verrichten van Dacwah raadde ik in eerste instantie een aantal boeken van Sayyid Qoetb aan die door sheich al-Albaani deels waren geprezen. Later kwam ik hierop terug. Ook heb ik eens woorden gezegd in de trend van: �Ik ken niemand op aarde die beter over zaken met betrekking tot de Minhadj heeft gesproken dan Sayyid Qoetb.� Ik heb daarna echter tijdens meerdere gelegenheden mijn distantie van deze woorden uitgesproken. Alhoewel ik met deze woorden doelde op de tijd waarin Sayyid Qoetb leefde en dat hij in die tijd de eerste was die over het onderwerp Minhadj schreef. En met het begrip Minhadj doelde ik op de manieren van veranderen. Nogmaals, ik heb nooit Sayyid Qoetb op een zodanige wijze als sheich Rabic geprezen.

Hierna volgen een aantal woorden van de sheich waarin hij Sayyid Qoetb zelf prijst, maar ook zijn cAqiedah en Minhadj, zo zei sheich Rabic: �Wat mij betreft, ik ben van mening dat Sayyid Qoetb de waarheid uitdroeg. Als de Ikhwaan ul-Moeslimien daarom zouden luisteren naar zijn advies dan zouden meningsverschillen tussen hen en de Salafies ophouden te bestaan. Deze man is dankzij zijn oprechtheid en liefde voor de waarheid uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is dat de jongeren opgevoed dienen te worden met cAqiedah en moraal, en met nadruk de correcte cAqiedah. Als ik mij goed kan herinneren heb ik ooit iets gelezen van Zaynab al-Ghazaali, wellicht dat iemand van jullie dit ook heeft gelezen, dat hij (Sayyid Qoetb) de jongeren verwees naar de boeken van sheich Ibn cAbd ul-Wahhaab en naar andere boeken van as-Salafiyyah. Deze man is dankzij zijn zuivere intentie erachter gekomen dat de Salafi Minhadj de correcte Minhadj is, die opgevolgd dient te worden door de jongeren en aan de hand waarvan zij dienen te worden opgevoed.�[5]

Als er beweerd wordt dat de sheich terug gekomen is op zijn eerdere uitspraken, heb ik dan niet meer recht dan hem om op mijn uitspraken terug te komen? Of er moet hier sprake zijn van een godsdienst die slechts een beperkt aantal mensen in staat stelt om zich te distanti�ren van hun eerder gedane uitspraken. Net als bij de joodse rabbijnen en de christelijke priesters die alleen het berouw accepteren van degenen die hen steekpenningen betalen en niet het berouw accepteren van de armen die niet in staat zijn om te betalen. Anderen weer beweren dat ik, sheich cAdnaan, niet oprecht afstand heb genomen van mijn uitspraken. Dit is een nog grotere ramp dan de vorige. Op deze wijze wordt namelijk beweerd dat men kennis heeft van het Verborgene en men denkt kwaad over een moslim. Trouwens, mijn woorden over Sayyid Qoetb dateren van vele jaren eerder dan de woorden van sheich Rabic die recentelijker zijn uitgesproken, namelijk na de golfoorlog en nadat sheich Rabic openlijk een punt zette achter zijn deelname aan �Ikhwaan ul-Moeslimien�. Denk dan toch na als je eerlijk wilt weten wie werkelijk met de hoofden van de mensen speelt om zo zijn fouten uit het verleden te verhullen.

Maar desondanks, ik geef nogmaals te kennen afstand te hebben genomen van zaken die ik in het verleden heb gezegd die wellicht verkeerd zijn begrepen. Allah is hiervan het beste op de hoogte.

Het oordeel over het aanhalen van de uitspraken van Sayyid Qoetb

  1. Er bestaat geen twijfel onder de geleerden over het feit dat het toegestaan is om de uitspraken van Moebtadicah (religieuze innoveerders) te gebruiken zolang deze correct zijn. Hetzelfde geldt voor uitspraken die gedaan zijn door mensen die onbewust Bidac (religieuze innovaties) of fouten hebben begaan. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft eens de woorden van Loebayd, toentertijd nog ongelovig, aangehaald, hij zei: �Het meest oprechte woord dat ooit door een dichter is uitgesproken is namelijk die van Loebayd: "Alles (wat aanbeden wordt) is vals behalve Allah"                                                                                    (al-Boechari en Moeslim)
  1. Ook hebben rechtgeleide geleerden door de eeuwen heen de woorden van degenen die zich schuldig maakten aan Bidac (religieuze innovaties) vaak in de mond genomen. Wie de boeken heeft gelezen van sheich ul-Islaam Ibn Taymiyyah en Ibn al-Qayyim (moge Allah hen genadig zijn) kan dit beamen.
  1. Zowel sheich Bin Baaz als sheich al-Albaani (moge Allah hen genadig zijn) hebben mij een fatwa gegeven waarin zij het toestaan om de correcte uitspraken van Sayyid Qoetb in gebruik te nemen.
  1. Nadat deze twee weledele geleerden over dit onderwerp hebben gesproken dan betaamt het anderen niet, die qua kennis ondergeschikt zijn aan hen, om hierover te blijven doorbazelen.

Laatste advies

Tot slot wil ik de leerlingen van dit geloof, zij die uitnodigen naar dit geloof en de praktiserende moslims erop attenderen dat:

-                    Zij zich dienen bezig te houden met het vergaren van kennis, zodat hun daden zullen welslagen, hun aanbiddingen zullen worden geaccepteerd en dat zij de correcte Minhadj zullen bewandelen.

-                    Hun voornaamste zorg dient te zijn of hun daden al dan wel of niet geaccepteerd zullen worden door Allah, Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

�En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vervuld waren met ontzag (voor Allah) omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren.�

  (Soerat al-Moe�minoen: 60)

-                    Zij zich ervan bewust dienen te zijn dat zij op de Dag des Oordeels niet ondervraagd zullen worden over die en die personen alvorens zij over hun zelf ondervraagd zullen worden: �Over zijn leeftijd, hoe hij deze heeft doorgebracht. En over zijn jeugd, hoe hij deze heeft versleten.�

-                    Veel mensen houden zich onnodig bezig met anderen en stellen zichzelf aan als rechter over de mensen, denkende daarmee het goede te verrichten, maar in werkelijkheid veel schade toebrengen aan anderen en weinig goeds teweeg brengen.

En Allah weet het beter.

 

Sheich cAdnaan Aal cArcoer

Dit antwoord van sheich cAdnaan is momenteel terug te vinden in ��n van zijn nieuwe boeken met als titel �Minhadj ul-Ictidaal�.

Team al-Yaqeen

Sheich Bin Baaz over de tafsier van Sayyid Qoetb.

Sheich al-Albaani over het weerleggen van Sayyid Qoetb[1] Op verschillende cassetteopnamen, waaronder �al-Ictidaal fi Sayyid Qoetb� en in de inleiding van zijn boek �Mokhtasar al-cOeloew�.

[2] Dit zegt hij op een cassetteopname met de titel �Djaalsatoen fi Masdjied ir-Ridaa�.

[3] Trouwens, toen ik (sheich cAdnaan cArcoer) eens werd aangesproken door een slinkse persoon over mijn aanhalen van de woorden van Sayyid Qoetb en of hij wel of niet uitnodigde naar de juiste cAqiedah, vroeg deze persoon: �Kan iemand beweren dat Sayyid Qoetb hiermee doelt op de Salafi Dacwah?� Ik antwoordde: �Wat mij betreft niet! Maar volgens anderen wel, voorop de weledele imam Rabic op zijn cassetteopname �Djaalsatoen fi Masdjied ir-Ridaa�.� Ik vroeg die persoon: �Wat heb je hierover te zeggen? Loog de sheich, of was hij niet op de hoogte van de Salafi cAqiedah, of was hij helemaal verblind door de Hizbiyyah? Vertel ons de waarheid als jullie van de waarachtigen zijn? Pas op dat je zegt dat sheich Rabic terug is gekomen op zijn eerdere uitspraken, want wij onderzoeken niet of hij nu wel of niet is teruggekomen op zijn uitspraken. Waar wij echter naar op zoek zijn is de reden waarom sheich Rabic toentertijd de woorden van Sayyid aanhaalde en zei dat hij uitnodigde naar de correcte cAqiedah.�

 

Het probleem is dat er een aantal mensen is die menen dat er niemand is die de Islam en as-Salafiyyah beter begrijpt dan hun sheich. Hierdoor volgen zij hun sheich blindelings. En als zijn woorden in strijd zijn met die van vele Islamitische geleerden dan nog geven zij de voorkeur aan de woorden van hun sheich zonder te kijken naar de bewijzen omdat hij zogenaamd de �vlaggendrager� is van Djihaad, het opdragen tot het goede en het verbieden van het verwerpelijke of van Djarh wa Tacdiel. Zo zie je dat al deze stromingen over een en dezelfde Minhadj beschikken maar steeds verschillende gedaanten aannemen. Er is geen Kracht noch Macht buiten de Hulp van Allah.

 

Degene die zegt dat Sayyid Qoetb de juiste cAqiedah uitdroeg, zonder enig voorbehoud, behoort tot ��n van de volgende personen: ofwel hij trekt zijn informatie nooit na of hij heeft geen benul van de correcte cAqiedah. Bij Allah, Die op de hoogte is van wat er in mijn Nafs en in die van sheich Rabic speelt: ik wist dat de cAqiedah van Sayyid Qoetb (moge Allah hem genadig zijn) fouten bevatte en al meer dan dertig jaar waarschuw ik voor deze fouten. Ik heb Sayyid Qoetb nooit geprezen als het gaat om de cAqiedah. Het verschil tussen mij en sheich Rabic is dat ik de waarheid spreek zowel in tijden van tevredenheid als ontevredenheid en zowel in tijden van medeleven als afkeer.    

[4] Zijn boek �Minhadj ul-Anbiyaa� fid Dacwah il Allah�, blz. 148.

[5] Dit zegt hij op een cassetteopname met de titel �Djaalsatoen fi Masdjied ir-Ridaa�. Het beweren dat sheich Rabic op zijn uitspraak is teruggekomen leert ons dat hij zijn informatie niet voldoende verifieert, niet consequent is in datgene wat hij overdraagt en zich slechts beroept op uitspraken van anderen. 

 

 

Doorsturen

|

 

 

Print

|

 Aantal keer gelezen: 431  

Aantal keer geprint: 16

 
Het wetsoordeel over orale sex
Hoe kan ik afkomen van het masturberen?
Maakt het vrijkomen van winden uit het vrouwelijke...
Wat is het oordeel over het staand plassen?
Is het toegestaan om de Islam op een hardhandige manier uit te dragen?
 
Waar is het Paradijs?
Zijn de Hel en het Paradijs op dit moment al aanwezig?
Wat is de beloning voor vrouwen in het Paradijs?
Menstrueren op de dag van cArafah
Mag ik mijn moedervlek verwijderen?

� Alle rechten voorbehouden aan al-Yaqeen