IoanScurtu,TheodoraSt�nescu-Stanciu, GeorgianaMargaretaScurtu

ISTORIA�ROM�NILOR��NTRE�ANII�1918–1940


<<
13.4. Notele ultimative ale guvernului sovietic din 26-27 iunie 1940 �i răspunsurile guvernului rom�n����

 

13.4.1. Nota ultimativă a guvernului sovietic, 26 iunie 1940

 

�n anul 1918, Rom�nia, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei, Basarabia, călc�nd prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată �n principal cu ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană.

Uniunea Sovietică nu s-a �mpăcat niciodată cu faptul luării cu forţa a Basarabiei, ceea ce guvernul sovietic a declarat nu o dată şi deschis �nfaţa �ntregii lumi. Acum, c�nd slăbiciunea militară a U.R.S.S. a trecut �ndomeniul trecutului, iar situaţia internaţională care s-a creat cere rezolvarea rapidă a chestiunilor moştenite din trecut pentru a pune �n fine bazele unei păci solide �ntre ţări, U.R.S.S. consideră necesar şi oportun ca �n interesele restabilirii adevărului să păşească �mpreună cu Rom�nia la rezolvarea imediată a chestiunii �napoierii Basarabiei Uniunii Sovietice.

Guvernul sovietic consideră că chestiunea �ntoarcerii Basarabiei este legată �n mod organic de chestiunea transmiterii către U.R.S.S. a acelei părţi a Bucovinei a cărei populaţiune este legată �n marea sa majoritate de Ucraina Sovietică prin comunitatea soartei istorice, c�t şi prin comunitatea de limbă şi compoziţiune naţională. Un astfel de act ar fi cu at�t mai just cu c�t transmiterea părţii de nord a Bucovinei către U.R.S.S. ar reprezenta, este drept că numai �ntr-o măsură ne�nsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei mari pierderi care a fost pricinuită U.R.S.S. şipopulaţiei Basarabiei prin dominaţia de 22 de ani a Rom�niei �nBasarabia.

Guvernul U.R.S.S. propune guvernului regal al Rom�niei:

1. Să �napoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia;

2. Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei cu frontierele sale potrivit cu harta alăturată.

Guvernul sovietic �şi exprimă speranţa că guvernul rom�n va primi propunerile de faţă ale U.R.S.S. şi că aceasta va da posibilitatea de a se rezolva pe cale paşnică conflictul prelungit dintre U.R.S.S. şi Rom�nia.

Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul guvernului regal al Rom�niei �ndecursul zilei de 27 iunie curent.

 

Universul, 4 iulie 1940

13.4.2. Răspunsul guvernului rom�n, din ziua de 27 iunie 1940

 

Guvernul U.R.S.S. a adresat guvernului rom�n o notă care a fost remisă la 26 iunie 1940, la ora 10 seara, de către excelenţa sa d-l Molotov, preşedintele Comisarilor Poporului şi Uniunii Sovietice, comisar al poporului pentru afacerile străine, excelenţei sale d-l Davidescu, ministrul Rom�niei la Moscova.

Fiind �nsufleţit de aceeaşi dorinţă ca şi guvernul sovietic de a vedea rezolvate prin mijloace pacifice toate chestiunile care ar putea să producă o ne�nţelegere �ntre U.R.S.S. şi Rom�nia, guvernul regal declară că este gata să procedeze imediat şi �n spiritul cel mai larg la discuţiunea amicală şi de comun acord a tuturor problemelor eman�nd de la guvernul sovietic.

�n consecinţă, guvernul rom�n cere guvernului sovietic să binevoiască a indica locul şi data ce doreşte să fixeze �n acest scop.

De �ndată ce va fi primit un răspuns din partea guvernului sovietic, guvernul rom�n �şi va desemna delegaţii şi nădăjduieşte că conversaţiunile cu reprezentanţiiguvernului sovietic vor avea ca rezultat să creeze relaţiuni trainice de bună �nţelegere şi prietenie �ntre U.R.S.S. şi Rom�nia.

�����

Universul, 4 iulie 1940

 

 

13.4.3. Nota ultimativă adresată de guvernul sovietic �n noaptea de 27 iunie 1940

 

Guvernul U.R.S.S. consideră răspunsul guvernului regal al Rom�niei din 27 iunie ca imprecis, deoarece �n răspuns nu se spune direct că el primeşte propunerea guvernului sovietic de a-i restitui ne�nt�rziat Basarabia şi partea de nord a Bucovinei. �nsă cum ministrul Rom�niei la Moscova, d. Davidescu, a explicat că răspunsul menţionat al guvernului regal al Rom�niei �nsemnează accedarea la propunerea guvernului sovietic, guvernul sovietic primind această explicaţie a d-lui Davidescu, propune:

1. �n decurs de patru zile, �ncep�nd de la ora 14, după ora Moscovei, la 28 iunie să evacueze teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de trupele rom�neşti.

2. Trupele sovietice �n acelaşi timp să ocupe teritoriul Basarabiei şipartea de nord a Bucovinei.

3. �n decursul zilei de 28 iunie trupele sovietice să ocupe următoarele puncte: Cernăuţi, Chişinău, Cetatea - Albă.

4. Guvernul regal al Rom�niei să ia asupra sa răspunderea �n ceea ce priveşte păstrarea şi nedeteriorarea căilor ferate, parcurilor de locomotive şi vagoane, podurilor, depozitelor, aerodromurilor, �ntreprinderilor industriale, uzinelor electrice, telegrafului.

5. Să se numească o comisie alcătuită din reprezentanţi ai guvernului rom�n şi U.R.S.S., c�te doi din fiecare parte, pentru lichidarea chestiunilor �n litigiu �n legătură cu evacuarea armatei rom�ne şi instituţiilor din Basarabia şi partea de nord a Bucovinei.

Guvernul sovietic insistă ca guvernul regal al Rom�niei să răspundă la propunerile mai jos menţionate nu mai t�rziu de 28 iunie ora 12 ziua (ora Moscovei).

 

Universul, 4 iulie 1940

 

 

13.4.4. Răspunsul guvernului rom�n, din ziua de 28 iunie 1940

 

Guvernul rom�n, pentru a evita gravele urmări pe care le-ar avea recurgerea la forţă şi deschiderea ostilităţilor �n această parte a Europei, se vede silit să accepte condiţiile de evacuare specificate �n răspunsul sovietic.

Guvernul rom�n ar dori totuşi ca termenele de la punctele unu şi doi să fie prelungite, deoarece evacuarea teritoriilor ar fi foarte greu de dus la �ndeplinire �n patru zile din pricina ploilor şi inundaţiilor care au stricat căile de comunicaţie.

Comisia mixtă insituită la punctul 5 ar putea discuta şi rezolva această chestiune.

Numele reprezentanţilor rom�ni din această comisiune vor fi comunicaţi �n cursul zilei.

 

������������ ������������������������������������������������� Universul, din 4 iulie 1940

�� �����������© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC