Untitled Document

 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

TERENGGANU

Penduduk Mengikut Strata
Population by Stratum

STRATA
1970
1980
2000 *
2006

 TERENGGANU

 BANDAR
 %

 LUAR BANDAR
 %

 


 109,438
          27.00

 295,930
          73.00

 


 225,181
       42.87

 300,074
      57.13


 423,346
      47.10

 475,479
       52.90


 552,537
      51.10

 528,749
      48.90

JUMLAH
%

405,368
100.00
525,255
100.00
898,825
100.00
1,087,286
48.90


 MALAYSIA

BANDAR
 %

 LUAR BANDAR
 %

 

2,798,600
          26.81

7,640,800
          73.19

 

4,492,549
       34.20

8,643,560
       65.80

 

13,301,485
         57.15

  9,973,205
         42.85

 

16,921,855
         63.52

  9,718,345
         36.48

JUMLAH
%
10,439,400
100.00
13,136,109
100.00
23,274,690
100.00
26,640,200
100.00

Sumber:
Jabatan Perangkan Malaysia
Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu
Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri

Nota: * Pengiraan Semula/Recalculated

Bilangan Penduduk Mengikut Kumpulan Umur 2006
Population by Age Group 2006

DAERAH
0-14
15-64
65 ke atas/above
       
BESUT
58,835
82,049
4,440
DUNGUN
63,969
88,828
7,199
HULU TERENGGANU
30,159
41,369
2,384
KEMAMAN
68,652
97,808
8,416
KUALA TERENGGANU
147,972
203,010
10,819
MARANG
40,958
57,493
4,019
SETIU
25,126
32,929
3,852
JUMLAH
435,671
604,486
41,129

Sumber:
Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu
Jabatan Perangkaan Malaysia


Penduduk Mengikut Kumpulan Umur
Population by Age Group

KUMP.UMUR
Age Group

 
   2000     
 
   2006   
Lelaki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total
Lelaki
Male
Perempuan
Female
Jumlah
Total


0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

 


58,072

64,558

63,086

51,126

33,830

29,506

29,097

29,298

25,870

20,276

16,100

11,849

9,933

5,206

4,413

6,129


54,293

61,488

60,659

50,253

29,994

28,326

28,947

28,401

24,847

18,795

14,218

11,080

10,737

5,795

5,274

7,369


112,365

126,046

123,745

101,379

63,824

57,832

58,044

57,699

50,717

39,071

30,318

22,929

20,670

11,001

9,687

13,498


70,073

77,900

76,124

61,693

40,821

35,604

35,111

35,353

31,217

24,467

19,427

14,298

11,985

6,281

5,326

7,398


65,100

73,733

72,741

60,267

35,958

33,970

34,716

34,056

29,796

22,536

17,046

13,284

12,881

6,953

6,327

8,844


135,173

151,633

148,865

121,960

76,779

69,574

69,827

69,409

61,013

47,003

36,473

27,582

24,866

13,234

11,653

16,242

JUMLAH

458,349 440,476 898,825 553,078 528,208 1,081,286

Sumber:
Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu
Jabatan Perangkaan Malaysia

 

PENDUDUK MENGIKUT KUMPULAN ETNIK DAN JANTINA
Population by Ethnic and Sex

KUMPULAN ETNIK
Ethnic Group
JANTINA
Sex
1970
1991
2006
MELAYU/Malay
JUMLAH/Total
379,211
714,572
1,024,167
LELAKI/Male
186,494
357,015
516,684
PEREMPUAN/Female
192,717
357,557
507,483
CINA/Chinese
JUMLAH/Total
22,396
26,089
28,113
LELAKI/Male
12,103
14,049
14,956
PEREMPUAN/Female
10,293
12,040
13,157
INDIA/Indian
JUMLAH/Total
2,144
2,665
2,595
LELAKI/Male
1,121
1,615
1,494
PEREMPUAN/Female
1,023
1,050
1,101
LAIN-LAIN/Others*
JUMLAH/Total
1,173
22,918
26,411
LELAKI/Male
984
14,838
19,944
PEREMPUAN/Female
189
8,080
6,467
JUMLAH/Total
JUMLAH/Total
404,924
766,244
1,081,286
LELAKI/Male
200,702
387,517
553,078
PEREMPUAN/Female
204,222
378,727
528,208


Sumber:
Jabatan Perangkaan Malaysia
Unit Perancangan Ekonomi Negeri Terengganu
*Termasuk Bumiputera lain, lain-lain etnik warganegara Malaysia dan bukan warganegara Malaysia.
Includes other Bumiputeras, other Malaysian's ethnics and non-Malaysian citizen.


TABURAN PERATUS PENDUDUK, KELUASAN DAN KEPADATAN MENGIKUT DAERAH
Percentage Distribution of Population Area and Density by District

DAERAH
District
TABURAN  PERATUS PENDUDUK (%)   
Percentage Distribution of Population (%)
       
KELUASAN(km persegi)Area(sq.km)              KEPADATAN PENDUDUK (Setiap km. Persegi)                  Population Density (Per.sq.km)
 
1970
1980
1995
2006
1970
1980
1995
2006
           
BESUT 19.56 19.22 13.86 13.44           1,234
64
84
99
118
DUNGUN 13.42 11.11 13.32 14.80           2,735
20
22
43
58
HULU TERENGGANU 8.31 8.28 7.35 6.93           3,875
9
12
17
19
KEMAMAN 11.05 12.33 15.38 16.17           2,536
18
26
54
69
KUALA TERENGGANU 42.80 44.30 35.54 33.46              605
286
397
419
598
MARANG 4.86 4.76 9.10 9.48              666
30
39
121
154
SETIU - - 5.45 5.74           1,304
-
-
37
47
JUMLAH/Total 100 100 100 100        12,955
31
42
68
83

Sumber:
Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu


ANGGARAN PENDUDUK MENGIKUT DAERAH, ETNIK DAN JANTINA 2006
Estimated Population by District, Ethnic and Sex 2006

ETNIK/JANTINAEthnic/Sex BESUT DUNGUN HULUTRG KEMAMAN KUALATRG MARANG SETIU JUMLAHTotal
 
MELAYU/Malay
  JUMLAH/Total      141,847      149,368      73,798     153,253     346,093        99,714    60,094
1,024,167
  LELAKI/Male        70,817        76,233      37,167       79,101     172,641        50,468    30,257        516,684
  PEREMPUAN/Female        71,030        73,135      36,631       74,152     173,452        49,246    29,837        507,483
 
CINA/Chinese
  JUMLAH/Total          1,494          4,219           406         6,958       13,216          1,663          157          28,113
  LELAKI/Male              785          2,469           240         3,707         6,770             882          103          14,956
  PEREMPUAN/Female              709          1,750           166         3,251         6,446             781            54          13,157
 
INDIA/Indian
  JUMLAH/Total                93             534             31            941            891               94            11            2,595
  LELAKI/Male                55             347             21            534            459               70              8            1,494
  PEREMPUAN/Female                38             187             10            407            432               24              3            1,101
 
LAIN-LAIN/Others *
  JUMLAH/Total          1,890          5,875           677       13,724         1,601             999      1,645          26,411
  LELAKI/Male          1,597          5,225           571         8,983         1,278             885      1,405          19,944
  PEREMPUAN/Female              293             650           106         4,741            323             114          240            6,467
 
  JUMLAH/Total     145,324    159,996    74,912   174,876   361,801    102,470   61,907    1,081,286
  LELAKI/Male       73,254       84,274    37,999      92,325   181,148      52,305   31,773        553,078
  PEREMPUAN/Female       72,070       75,722    36,913      82,551   180,653      50,165   30,134        528,208

Sumber:
Unit Perancangan Ekonomi Negeri Terengganu
Jabatan Perangkaan Malaysia
*Termasuk Bumiputera lain, lain-lain etnik warganegara Malaysia dan bukan warganegara Malaysia.
Includes other Bumiputeras, other Malaysian's ethnics and non-Malaysian citizen.


 
Untitled Document
©Dibangunkan Dan Diselenggarakan oleh Unit Pengurusan Maklumat Negeri