Grøstad.

Utt. grø'sta, dels med enkelt, dels med sammensatt tonelag. Eldre former: Grødstadt 1578, Grødestad 1595, Groestad 1700, Grøstad 1723. Den oprinnelige form Græðastaðir. Forklaringen er usikker. Første ledd inneholder muligens et navn av stammen groð,som i dette tilfelle skulde være navnet på bekken i nørheten og skulde bety "den plutselig voksende bekk, flombekken". Altså: Bustaden ved flombekken". En annen mulighet er at det henger sammen med verbet "gro", og skulde bety et sted der det gror, vokser godt.

Gården hører til de eldste stað-gårder, og går ganske sikkert tilbake til vikingtiden.

Gården var fullgård; gammelt matr.nr. 55, gml. skyld 1 skpd., som matrikkelrev. 1723 forelslår forhøiet med ¼ skpd., så gården var da i god stand. Det anføres da: "Måtelig god jord; skog til husfornødenhet; sår ½ t. blandkorn 10 t. havre; avler 25 lass høi; 2 hester 8 storfe 8 sauer". – I 1657 anføres: 4 hester 18 storfe 4 sauer. – 1839 fikk den nytt nr. 84, ny skyld 9 daler 5 skill., altså betraktelig forhøielse (se I, s. 137). Revidert skyld 1886: 24,23 mark, derav 6,86 mark på skogen, som nu tilhører Asgjerrud, 2,84 mark på Helgestad og 14,53 mark på Grøstad.

Gården var kirkegods, blev i middelalderen lagt til Mariakirken i Oslo; efter reformasjonen blev den krongods; kom snart i privat-eie. Den tilhørte i 1640 Johan Garmann, kom senere i assessor Anders Simonsens eie. I 1860-årene bygsler lensmann Jøgen Andersen Brockmann gården, og hans sønn lensmann Christian Jørgensen Brochmann kjøpte gården omkr. 1690.

Av brukerne tidligere nevnes: Aguald Grøstad i 1620, omkr. 1640 Anuld Grøstad, far til klokker Svend Anuldsen Østby. Peder Christensen 1660-årene. Peder Toresen 1680-årene (½  gården).

Ved Christian Jørgensen Brochmanns død arver sønnen lensmann Michel Christiansen Brochmann (på Vevelstad) gården. Han selger den 1744 til sin brorsønn Christen Jørgensen Brochmann på Siggerud og hustru Karen Hansdtr. Warkrog for 600 rdl. (Plassen Helgestad var forbeholdt Svend Sivertsen Bøler og hustru på deres livstid; se Bøler).

1748 selger Christen Brochmann gården til Jens Halvorsen Bøler og hustru Anne Clemetsdtr., 600rdl. Han deler gården; beholder selv ½ til sin død 1757, da selger enken Anne Clemetsdatter og deres eneste sønn Ole Jensen den til tollvisitør Nils Michelsen Brochmann og svogeren lensmann Hans Jensen.

Den annen halvpart gikk de følgende år fra hånd til hånd: 1748 fra Jens Halvorsen til Halvor Syversen. 1750 til Svend Syversen Langhus. 1751 til Lars Siversen, sønn av Siver Botolfsen Skjegstad. 1752 til Christopher Hansen Lunde. 1754 til Anders Nielsen Trånås. 1758 kjøper Nils Michelsen Brochmann og Hans Jensen også denne del.

Når Nils Brochmann hadde stått som kjøper sammen med lensmann Hans Jensen, var det for å dra nytte av den odelsrett han hadde til gården til å trykke prisen ned. Straks kjøpet er ordnet blir han utløst og Hans Jensen er ene-eier av gården.

Hans Jensen var fra Rus i Ski. Gift med Magdalena Michelsdatter Brochmann. Hun døde 1767. 6 barn: 1 Michel Hansen (blev lensmann i Nesodden og Kråkstad) 2. Christen. 3. Jens. 4. Hans 5. Marie (g. m.Joen Hansen Krakestad). 6. Dorothea (Rasmus Christophersen Nøkleby). Han gifter sig igjen samme år med enken Gunhild Christophersdtr. Østby, enke efter Ellef Andersen Østby.

Hans Jensen døde 1767. Han var en meget holden mann, eide Grønstad, Nes og Østby.

Jordegodset blev solgt ved offentlig auksjon:

Grøstad til enken Gunhild Christophersdtr.: 2000 rdl.

Ness til Helge Diderichsen Bakker: 465 rdl.

Østby med lille Trånås til Ole Gundersen Nordby: 1449 rdl.

Et meget stort bo, meget løsøre, deriblandt adskillig sølv. Det blev opgjort med en formue = 3582 rdl., hvorav enken fikk det halve. Hun var altså "et godt parti", og blev da også straks gift (3dje gang) med løitnant Lorentz Heinrich Georg von Walterdorff, som dermed blir eier av gården. Han selger 1778 gården til lensmann Christian Hansen for 2000 rdl.; han selger den 1781 til Gudbrand Arnesen Schøi fra Skøien i Enebakk for 2300 rdl.

Det er i opgangstider, tømmerprisene stiger, og trelasthandlerne kjøper op skoggårdene. Etatsråd Bernt Anker*) i Oslo kjøper Grøstad for 3190 rdl. ; med i handelen fulgte også besetning og redskap. (Gudbrand Arnesen kom til Holstad i Ås). Men det var skogen som hadde verdi for Anker. Derfor selger han gården igjen 1788 til Ole Arnesen Bekkevar, "derimot forebeholder jeg mig den under samme gård beliggende plass Lorentzborg tillikemed all gårdens utmark og skog, av hvilken siste alene følger gården, havn til de på gården og plassen holdende kreaturer, tilligmed hustømmer, gjerdefang og brenneved for gården og plassen", heter det i skjøtet. Salgssummen 2400 rdl. – Det kan bemerkes at 1787 i skiftet efter Gudbrand Arnesens hustru Hedvig Olsdtr. blev gården med skogen takstert til bare 1900 rdl., mens den like efter altså kom op i 3900 rdl. ta- Gårdens skyld blev delt likt mellem skogen og gården, hver ½ skp.

Ole Arnesen (som altså eide både Grøstad og Bekkevar) døde 1794, 79 år gammel. Hans hustru Olaug Jonsdatter (datter av Jon Tordsen, bruker på Bekkevar i 1720-årene). 6 barn:

  1. Hans Olsen, f. 1757, død ugift i ung alder.
  2. Jens, f. 1759, eier av Grønstad 1801-06, † 1806.
  3. Jon f. 1760, brukte Grønstad 1794-1800, † ugift.
  4. Anne, f. 1748. g. m. Thorer Johannessen Langhus.
  5. Marthe, f. 1750, g. til Lunde (Michel Jørgensen).
  6. Gunhild, f. 1754, g. m. Nils Ottersen Myrer (Ski).

Da Ole Arnesen døde 1794, var samtlige arvinger myndige. Der blev intet skifte holdt, menefter overenskomst overtok Thorer Johannesen Langhus Bekkevar og Jon Olsen overtok Grøstad; da arvingene ikke kunde bli enige om prisen, er intet skjøte utstedt. Jon Olsen Grøstad var ugift; døde 1800. Da avsluttes samfrendeskifte: Jens Olsen løser gården for 2498 rdl. Han dør allerede 1806. Han var gift med Abigael Nielsdatter. 3 barn: 1 Anne Kristine, g. m. Hans Pina. 2. Judite, gift 1820 med Jon Johannessen Stokstad. 3 Hans.

Enken blev allerede samme år gift med John Thoresen Bekkevar. "Bruden var brudgommens avdøde morbroders enke; derfor kongl. bevilling". De hadde 2 barn: 1. Thorer 2. Anne Kristine.

Ved skiftet efter Abigael Nielsdtr. 1845 deles gården i 2 like store deler, og faren John Thoresen og sønnen Thorer Johnsen overtar hver sin del (Hans Jensen, sønnen i 1.ekteskap, døde samtidig med med moren; han bodde i Kullebunden).

1865 kjøper Thorer Johnsen farens halvdel, så nu er Thorer Johnsen eier av hele gården; var gift med Maren Sofie Eriksdtr. Nes.

1896 skjøte fra Thorer Johnsen Grønstad til svigersønnen Martin Hansen Kvakestad.

1908 skjøte fra denne til Jens Grøstad.

Helgestad, var oprinnelig 2 husmannsplasser under Grøstad, utskilt fra hovedbølet og solgt 1805 til Michel Jørgensen (Lunde) Opsand for for 500 rdl. 1825 solgte han til Thorer Johannessen Opsand for 750 spd. Se under Opsand.

Grøstad skog.

Som nevnt ovenfor kjøpte etatsråd Bernt Anker Grøstad 1788. [Anker døde 1805. Fruen Mathia, f. Collet, var død 1801. De hadde ingen barn. Anker hadde i sitt testamente bestemt at boets masse, som ved hans død utgjorde 1 ½ million rdl. i rede midler og ½ million i usikre fordringer, skulde holdes samlet i et fideikommis, hvis renter skulde gå dels til hans brorbarn, dels til forskjellige veldedige institusjoner. De dårlige tider, pengereduksjonen og en veldig brand som 1819 ødela trelstoplagene i Kristiania, gjorde at fideikommisset måtte under skifteforvaltning).

1823 blev de ankerske skogeiendommer i Ski: Jørenrud-skogen, Bekkevar-skogen og Grøstad-skogen, solgt under ett til grosserer Jørgen Young for 200 spd. – Ved hans død 1838 blev de – fremdeles samlet – solgt til lensman Paulsen for 3500 spd. Ved hans død selges de 1854 - samlet til Christopher Fougner på Økern i Aker for 8500 spd.

Samme år kjøper Johannes Rasmussen Jørenrud tilbake Jørenrud-skogen for 1550 spd.

Johannes Thoresen Bekkevar kjøper tilbake Bekkevar-skogen for 2400 spd.

Grøstad-skogen selges til J. Ellefsen Gjedsjø (en fjerdepart), Johan Tyringby, Trøgstad, (en fjerdepart) og Ole Brødbøl, Enebakk, (halvparten) for til sammen 6700 spd.

J. Ellefsen overtok 1855 Tyringbys del, så han eier nu den ene halvdel, løpe-nr. 118 a og Ole Brødbøl l.-nr. 118 b. Den siste selger sin del (sammen med Sander vestre og Asgjerrud-Engen) til Christian Torgersen. Ved auksjon i hans konkursbo 1864 selges Grøstad-skogen til Jens Jørgensen Opsand for 1400; han selger den 1871 til konsul M. Peterson (som året i forveien også hadde kjøpt Ellefsens del) for 2000 spd.

1881 blev der avstått et stykke av skogen til Grøstad gård, mot at de rettigheter den gård hadde i skogen (havn, ved, hustømmer og gjordefang) falt bort.

1894 skjøte på Grøstad skog til Marius Gundersen Asgjerrud. Skogen har siden fulgt Asgjerrud.*) Bernt Anker var landets største skibsreder, trelashandler, bergverks- og fabrikk-herr; eide veldige eiendommer i Akershus, Hedmark og Agder. Han regnet selv at han beskjeftiget rundt 20 000 mennesker.