Sinnerud.

Navnet er ikke opbevart fra middelalderen. Den eldste form som foreligger, er fra 1616, da skrevet Sinderud, har oprinnelig vært Sindraruð av mannsnavnet Sindri.

Var fjerdings- eller ødegård; gammelt matr.nr. 130, gml. skyld 5 lispd. 1723 anføres: ”Måtelig god jord; avler 5 lass høi; sår 1 skjeppe blandkorn 3 t. havre; har 1 hest 3 kyr 3 sauer”. Fikk 1839 nytt nr. 144, ny skyld 2 daler 1 ort 15 skilling; 1886 nytt nr. 143, revidert skyld 4,87 mark.

Var kirkegods, tilhørte Halvardskirken i Oslo. 1668 fikk oberst Borckdorff kongelig skjøte på gården, kom siden i etatsråd Stockfleths eie, som 1711 selger den til Hans Rasmussen Opsal for 80 rdl. 1721 reiste oberst Kruse (helten fra Høland) odelssøksmål. Han prosessfullmektig fremla et dokument ”hvorved bevises at fru generalmajorinnen er salg fru oberstinne Brockdorffs bror salig Mogens Krabbes datter”. Dom: Hans Rasmussen bør motta den sum han har betalt for gården (80 rdl.) og fraflytte og ryddiggjøre den”. – Hans Rasmussen måtte derfor betale odelspenger til general Kruse for å få beholde gården.

Hans Rasmussen, † 1731. Senere eiere: Peder Syversen til 1748. Helge Bryhildsen (1748-62; svigersønnen Amund Jacobsen 1762-81. Svend Nilsen (1781-86) – kjøpesummen var gått op fra 180 rdl. i 1748 til 520 rdl. i 1761.

Jacob Amundsen Østvet 1786-89. Anders Jacobsen Kjepperud (Enebakk) 1789-95, kjøpesummen var da kommet op i 1000 rdl. – Christopher Nilsen, g. m. Anne Wellumsen Ski 1795-1800. (Han kom senere til Stubberud). Thomas Syversn Østvedt 1800-1802. Jon Enersen g. m. Kari Gjertsdtr., kjøpte gården 1802; ved skiftet efter dem 1836 blev gården utlagt datteren Kirstine Jonsdtr. og hennes mann Torer Kristiansen. Han døde 1836 (en sønn Torvald Kristian Toresen). Enken Kirstine Jonsdtr. blev gift igjen med Gunder Jørgensen. 1871 hans skjøte til stesønnen Torvald Kristian Toresen. 1897 skjøte til Johan Baltzersen Nord-Frogner, g. m. Julie Alette Gundersdtr. Sinnerud. 1916 hans skjøte til Ole Larsen.