Glenne.

Eldre former: a Glænnu 1332. a Glenno 1492. Glende 1578; dannet av glenna, som betyr åpen plass, lysning i skog eller mellem klipper.

Gården har hørt til Kråkstad prestegård, og er derfor ikke særskilt matrikulert i eldre matrikler. Der fins flere gamle brev trykt i D. N. som vier at der har stått strid om bruksretten til gården. 1723 reises for siste gang odelssøksmål til gården: Sogneprest Stub var innstevnet av Svend Dyster ”i anledning Glenne ødegård som har vært brukt under Prestegården”. Svend Dyster hevdet at hans faders farfaders fader Lars Jacobsen hadde pantsatt den til daværende sogneprest hr. Jens (Kjeldssøn) for 30 rdl., og nu erklærte citanten som en odelsmann at han vilde innløse nevnte ødegård Glenne for pantepengene 30 rdl. Stub inngir kontra-stevning og fremlegger to 6 manns-dommer dat. 1590 og 1593 om at Glenne med rette bør tilligge Prestegården. Dom: Da Sven Dyster ikke har motbevist eller fått underkjent disse 2 dommer, og der er gått så lang tid efter dommen uten anke, så bør fremdeles Glenne forbli under Kråkstad prestebol til all den nytte og bruk som loven tillater, og Svend Dyster ha sin formente og innbilte løsningsrett aldeles frakjent. (Tingbok 33, s. 129 og Utrykte diplomer: Kråkstad prestebol. Riksarkivet).

1761 fikk klokke Nicolai Nicolaisen Behmer bygselbrev på gården (se I s. 315-16), og gården har senere fulgt hans ætt i 4 generasjoner til 1904.

Nicolai Behmer, f. 1726, † 1805, g. m. Johanne Olsdtr. Hebekk. Deres sønn Jens Nicolaisen brukte gården efter faren; 1839 fikk han skjøte på gården. Hans barn:

1 Anders Jens Glenne. 2. Nicolai Glenne. 3. Sophia, Oslo.


Glenne nordre.

4. Mathea. 5. Johanne, Kråkstad-plass. 6. Margrethe., Glenne i Spydeberg. 7. Agar Glenne. 8. Karen, g. m. Jon Nygård, Aker. 9. Elen, g. m. Casper Olsen Frogner. 10. Gunhild, g. m. Hans Skårud, Spydeberg.

1863 blev gården delt, idet Jens Nicolaisen selger nordre del til sønnen Anders Jensen og søndre del til sønnen Nicolai Jensen.

Bruksnr. 1. Glenne nordre: Anders Jensen som overtok denne del 1863, g. m. Karen Halvorsdtr. Ingen barn. Efter deres død blev gården 1885 solgt til Martin Hansen Solberg. 1909 skjøte fra dennes dødsbo til Harald Sundby. 1910 selger han til Christian Holmsen. 1918 dennes skjøte til S. Bjerke. 1920 dennes skjøte til Anton Karlsen og 1922 dennes skjøte til Carl Andersen.

Bruksnr. 2. Glenne søndre. Nicolai Jensen overtok denne del 1863. 1867 skjøte fra skifteforvalteren i hans bo til svogeren Anton Christiansen, g .m. Agar Jensdtr. Glenne. 1904 skjøte fra enke Agar Jensdtr. til Lauritz M. Oddestad. 1925 dennes skjøte til Magnus Oddestad.