Harastad.

Utt.: ha’r(r)asta. E. f.: Harastadha 1341, Herrestadt 1578, Herestad 1593, Herrestad 1723. Oprinnelig form antagelig Herastaðir, av heri = hare, brukt som tilnavn spå en mann. (hare hette på gammelnorsk: heri). Om stad-navnene: I. s. 114, 119-20.

Fullgård; gammelt matr.nr. 9, gml. skyld 2 skpd., som 1723 forslås nedsatt med ¼ skpd. Da anføres: ”Måtelig jord; ingen skog; sår ½ t. blandkorn, 14 t. havre; avler 30 lass høi; har 4 hester, 10 storfe, 8 sauer”. Fikk 1839 nytt nr. 14, ny skyld (begge gårder tilsammen) 8 daler 1 ord 8 skilling; betraktelig reduksjon, se I. s. 137- Revidert skyld 1886: 20,68 mark.

Gården har aldri vært kirkegods. På 1600-tallet er den selveiergods. Eieren i 1640-årene, Rasmus Harestad, var bygdelensmann; næste eier, Halvor Jonsøn, overtok gården omkr. 1650. Han var svigersønn av lensmann Rasmus Harestad, var kommet fra Jørenrud i Ski.

Efter Halvor Jonsøns død 1698 overtar sønnen Torkjeld Halvorsen gården. Han deler gården omkr. 1720 mellem sønnen Halvor Torkjeldsen og svigersønnen Torer Amundsen, g. m. Marte Torkjeldsdtr.

141: Vestre Harastad.

Torer Amundsen døde 1756: sønnen Hans Torersen overtar gården for 250 rdl. (Hans søsken : 1) Torkjeld Torersen Rådim. 2) Anne, g. m. Christen Svendsen Vang. 3) Ingeborg, g. m. Johannes Jensen Reitvet). Hans Torersen var gift 2 ganger:  1. g. m. Anne Rasmusdtr. 2. g. m. Gertrud Johannesdtr.  4 barn: 1. Thorer Hansen. 2) Anne, g. m. Nilsen Svendsen Kaksrud (Kroer). 3) Ingeborg, g. m. Johannes Jørgensen Stokstad (Ski). 4) Anne (av 2. ekteskap), g. m. Johannes Samuelsen Furuseth (Aker).

Hans Torersen døde 1805, 89 år. Sønnen Torer Hansen overtar gården for 1900 rdl.; var g. m. Kari Paulsdtr. Frestad.

1821 selger Torer Hansen gården til sønnen Paul Torersen (Næs) for  400 spd. + livøre for sig og sin kone.

Paul Torersen, gift 1) Agar Andersdtr. Alvim († 1831), gift 2) Gunhild Andersdtr. Alvim. 3 barn: 1. Hans. 2. Andrine (Andrea), g. m. lærer Målhus på Holt. 3. Gunhild, død ugift.

Paul Torersen døde 1870. Sønnen Hans Paulsen var død; datteren Andrine Paulsdtr. overtok da gården (hun kalle Andrine Paulsdtr. Holt, da hun var enke efter Målhus på Holt). Hun hadde gården til sin død 1904. Den blev i endel år brukt av datteren Agars ektefeller. 1904 fikk Agar skjøte; hennes sønn Abraham hadde gården 1906-11; enken Jeanette, f. Jensen, solgte den 1912 til Hans Stensrud. 1921 dennes skjøte til Einar Dehli. 1924 dennes skjøte til Karl Skallerud.


Vestre Harastad. (Se opmåling av bygningen I. s. 414).

142 Tronsrud blev utskilt 1825 da blev solgt til garver Ole Sørensen. Senere eiere: Andreas Johannessen 1847-52. Christian Hansen Dyrerud 1852-71. Jens Roll erlandsen 1871-96. Emil Anton Skjærsager 1896-1911. Anna og Marie Olsen fra 1911.

143. Sandbakken frasolgt 1861. Jens Andreassen 1861-66. Henrik Pedersen 1866-1900. Hans Andersen 1900; samme år til Kristian Isaksen. 1905 til Karl Jensen. 1907 til Oluf Jørgen Hatland. 1910 til  Johannes Olsen.

144. Østre Harastad.

Som nevnt ovenfor, blev gården delt omkr. 1720. Halvor Torkjeldsen, som overtok denne del, gift med Berte Pedersdtr., hadde gården til 1755, da han overdrog den til sønnen Torkjeld Halvorsen, g. m. Maren Aslesdtr., de gamle forbeholdt sig plassen Myrvoll; dessuten skulde den nye eier skaffe dem årlig halvtresindstjuge (50) kjerv lauv, 25 kjerv ospelauv og 25 kjerv bjerkelauv, bråteland til å så 1 setting rug i, samt fritt la dem høste det høi ”som faller i den såkalte Stenbråte i Nordengen”.

1770 selger han gården til Hans Arnesen Asper for 1100 rdl.; han selger året efter gården til Svend Jensen Asper, gift 1. med Marte Nilsdtr. Berger, † 1771, gift 2. med Anne Paulsdtr. Frogner (n.). 2 sønner: Svend, f. 1764. Torger, f. 1766.

1797 overtar eldste sønnen Svend Svendsen gården for 1550 rdl.; gift 1798 med enken Anne Michelsdtr. Asperud. Deres datter Margrethe Svendsdtr. blev 1821 gift med Torer Andersen fra Nordre Kroer, og de overtok så gården. (Han kjøpte og la til gården et skogstykke fra Kroer).

1840 makeskifte mellem Bjørke i Ski og Harestad: Christian Larsen Ense på Bjørke overdrar denne gård til Torer Andersen og får selv vederlag Harestad med nevnte skogstykke av Kroer skog. Bjørke taksert til 3000 spd.; Harastad 2700 spd. (Torer Andersen døde på Bjørke 1855).

Christian Larsen var gift med Anne Jacobsdtr Halstad.

1860 skjøte var Christian Larsen enke Anne Jacobsdtr. til svigersønnen Ole Johannessen på denne gård for 2300 spd. + føderåd. Anne Jacobsdtr. døde 1864

Ole Johannessen Harastad døde 1865; enken Marte Christiansdtr. satt med gården til sin død 1892. Sønnene Kristian og Johan Olsen overtok da gården i fellesskap; året efter (1893) overtok Kristian Olsen det hele. 1906 i hjemmelsdokument fra Kristian Olsen til Olaves Hansen Stokstad (Ski), som 1907 selger den til P. P. Hammer. 1912 hans skjøte til Julius og Ingvald Olsen, som 1915 solgte til Andreas Mørk. 1920 skjøte fra avdøde Andreas Mørks arvinger til Carl Aamodt.