Østby.

Eldre former: i Austby 1400. Wzby 1578. Usbye med Traanaas 1723. Opprinnelig form: Austbýr. = Østgården. – Var fullgård; gammelt matr.nr. 41, gammel skyld for Østby: 1 skippund 4 skilling 1 høne, og for den del av Trånås som blev slått sammen med Østby: ½ skippund 12 lispd. Blev slått sammen, så 1723 opgis samlet skyld: 1 skippund 12 lispd. og 8 skilling, som foreslås forhøiet med 2½ lispd. Da anføres "Måtelig jord; skog til gjerde og brenne; sår ½ t. blandkorn 16 t. havre; avler 30 lass høi; har 3 hester 12 kyr 8 sauer. Ingen husmann". (Så plassene er altså ryddet senere). Fikk 1839 nytt nr. 63, ny skyld 9 daler 2 ort 4 skilling; revidert skyld 1886: 20,43 mark.

Var selveiergods i 1600-tallet. Riktignok svartes der en del løs landskyld til kirken: 5 lispd. til Oslo bispstol, 4 skilling til klokkeren i Oslo og 4 skilling til Kråkstad kirke. Med det var alt løslandskyld uten bygselrett, så gården må karakteriseres som selveier-jord. Vi kan følge eierne fra omkr. 1650. Klokker Svend Anuldsen, født 1602 til sin død omkr. 1680.

Hans sønn Rolf Svendsen overtok gården efter ham. Han hadde både Sørum og Østby, kalte sig Rolf Sørum. – Av hans barn nevnes: Clemmet, Ellef, Ole (Jørenrud), Henrik, Gunder, Goro, Karen og Gunhild. – 

Efter Rolf Svendsens død 1689 overtok de to eldste sønnene Clemmet og Ellef Rolfsen hver sin halvdel av gården. Det heter nu Østby med lille Trånås. De to gårdene er slått sammen mellem 1665 og 1690. (Broren Ole Rolfsen bodde på Jørenrud).

Clemmet Rolfsen døde 1719. Hans eneste sønn Svend, f. 1710, kom ikke til å overta gården. Tjente hos sin farbror på Jørenrud til 1739, kjøpte da Langeli; fra ham stammer i rett linje på sverdsiden nuværende eier av Ense: Sigvard Edvardsen Ensjø. (Se Langeli og Ense).

Ellef Rolfsen overtok 1719 også den del hans bror Clemmet hadde hatt, så han var ene-eier fra 1719. Ved siden av Østby med Lille Tranås eide han Trånås (kjøpt 1725), Kvillese (1715),  ¼ skippund i Tømt (1728, Hjell (1710) og Bjastad 1720-34. G. m. Ragnhild Andersdtr.

Ellef Rolfsen døde 1735; hans hustru var død sist i året 1734. Et meget stort bo. Jordgodset blev solgt ved offentlig auksjon og fikk sådant utfall:

Østby solgt til Henrik Halvorsen for 501 rdl.

Lille Trånås solgt til sersjant Jørgen Mortensen for 240 rdl.

Store Trånås solgt til major Stochoff for 240 rdl.

Kvillese solgt til sersjant Jørgen Mortensen for 280 rdl.

Andel av Tømt solgt til eieren av Tømt for 70 rdl.

Hjell hadde brorsønnen Sebjørn Olsen fått.

Deres eneste barn, sønnen Andres Ellefsen Hjell (se Hjell) var død 1734, et par måneder før moren. Hans 3 barn: Ellef Andersen, f. 1729, Oslaug, f. 1725 (g. m. Ole Larsen Unås), Ingeborg Anderdtr., f. 1734, g. m. Halvor Andersen Greverud.

Ved auksjonen i skifte efter Rolf Ellefsen 1735 kjøpte, som nevnt ovenfor, Henrik Halvorsen gården, året efter kjøper han også Lille Trånås, så de to gårdene atter er samlet. Han var stefar til Anders Ellefsen Hjells enke Marie Tostennsdtr. Hennes mor Ingeborg Holmsdtr. g. 2 gang med Henrik Halvorsen i 1723. Han hadde Østby i Enebakk 1723-34.

1747 selger han den for 470 rdl. til kapellanen i Kråkstad Mathias Harding. (Lars Nilsen kjøpte Årås). 1749 flyttet Harding fra bygda, og solgte da til sin svoger løitnant Friedrich Christian Knoff (500 rdl.) Knoff blev senere general-landmåler for det sydlige Norge, hadde til oppgave å utpeke og måle op i almenningene og i private skoger som lå skilt fra gårdene, plasser som egnet sig til å ryddes og dyrkes. (Se Skappell: Akerbrukets historie. S. 59). Han var gift med Cathrine Maria Eimhaus, altså svoger av kaptein Eimhaus Haga.

1751 selger løitnant Knoff gården for 555 rdl. til Thorer Pedersen Mørk. Han var fra Gultvet, gift med Anne Andersdtr. Mørk østre, og hadde brukt Mørk 1768-50. Det var mens han hadde Østby at mordbranden i Nyborg fant sted, som han var mistenkt for.

1754 kommer så gården i den gamle ætts eie igjen, da Ellef Andersen, sønnesønn av Ellef Rolfsen, kjøper gården for 640 rdl.

Ellef Andersen, f- på Hjell 1729, g. 1749 med Gunhild Christophersdtr. Rud (Kråkstad). Ingen barn.

Han døde 1764. Enken blev da gift med enkemann lensmann Hans Jensen Grøstad (som tidligere hadde vært gift med Magdalene Brochmann.)

Hans Jensen døde 1767, og enken blev gift 3. gang, med løitnant von Waltersdorf. Imidlertid må de betale 300 rdl. i odelspenger til Ole Larsen Unås, sønn av, Lars Nilsen Sønstedal, Østby, gift med søster av Ellef Andersen,: Oslaug Andersdtr., efter en langvarig odelssak, som i 1772 endte med høiesterettsdom for at Ole Larsen Unås hadde odelsrett til gården, da Ellef Andersen ikke hadde efterlatt sig livsarvinger.

1777 selger løitnant Walterdorf gården til Otter Olsen Kirkerud for 1800 rdl. (Nyborg undtatt).

Han selger den 1779 til Svend Andersen Gryteland (lille), samtidig som han selv får bygselbrev på Gryteland. Om hans ætt se Grytelland og Holt. Svend Andersen var g. m. Abigal Willumsdtr. Askjum i Ås. 4 barn: 1. Anders Svendsen Trånås, f. 1772. 2. Hans Svendsen Kroer, f. 1777. 3. Vilhelm Svendsen Østby. f. 1782. 4 Anne Marie Svedsdtr., f. 1787, g. m. Peder Helgesen Opsal (fra Jaren i Tomter).

Svend Andersen døde 1801; ved skiftet efter ham 1836*) forlangte enken 120spd (!) av boet i begravelsesutgifter; dette fant arvingene noe drøit, og det blev overlatt til skrifteretten ved 4 uvillige menn å fastsette godtgjørelsen: den blev satt til 80spd. Til sammenligning anføres at 1 t. havre kostet 2 spd.daler. Enken Abigael


Østby østre.

Willumsdtr. solgte gården 1836 til sønnen Vilhelm Svendsen. Hun døde på østby 1843, 88 år gammel. Der blev intet skifte holdt efter henne, da hun før sin død hadde overlatt alt sitt løsøre tul sønnen Vilhelm, mot en godgjørelse av 150 spd.

Vilhelm Svendsen (ugift) hadde gården til 1855, da brorsønnen Svend Hansen Kroer kjøpte den for 6000 spd. [1806 viet i Ås kirke unge karl Hans Svendsen Østby i Kråkstad og enken Helene Thorersendtr. Nordre Kroer. Deres barn: Svend Østby, Wilhelm Kroer og Anders Holstad i Hobøl].

Svend Hansen Østby, f. 1811, † 1897, g. m. Mari Olsdtr. Graavum i Kroer, f. 1807, † 1887. Deres barn: 1) Hans Østby f. 1839, † 1899, g. m. Frederikke Strøm (barn: Svend, Harald, Sigrid, Anders). 2) Anton Østby (vestre), f. 1841, † 1923. Martin Østby, f. 1844, † 1931. 4) Johan Østby Bajstad, f. 1846, † 1907. 5) Vilhelm Østby, f. 1848, † 1919. 6) Oline, g. m. kirkesanger K.M. Berg. (Barn: Marie, Kristian, Ågot, Karen, Sigurd, Trygve).

Ved Svend Hansens død 1897 overtok eldste sønnen Hans Svendsen gården, og efter hans død 1899 enken Frederikke Østby. – 1925 hennes skjøte til eldste sønnen Svend Østby.


Østby vestre.

Østby vestre, utskilt fra hovedbølet 1897, da nesteldste sønnen Anton Østby kjøpte det. Om ham se I s. 67 og s. 395.

1920 hans skjøte til Trygve Berg.

Nyborg, tidligere kalt Kløften, blev først bebygget omkr. 1720, med tillatelse av Ellef Rolfsen Østby, før var det en uinnhegnet bråte, opplyses det i en rettsak om eiendommen 1736. Det var tvist om hvorvidt grunnen hørte til sameie-skogen til Østby-Hjell-Rud-Trånås. Denne sameie-skog blev delt 1740; og plassen kom til å høre til Østby. 1763 selger Ellef Andersen Østby plassen "Kløften eller nu kallet Nyborg" til sin kjære svoger Anders Olsen styrmann, Anders Olsen "styrmann", "borger og høler i Christiania", blev 1760 gift med Magdalene Christophersdtr. Rud. Samtidig får Anders Olsen også et stykke jord "sydover fra bemeldte plass på den østre side av kongeveien beliggende så vidt strekkende sig som nu innhegnet", av sin svoger Halvor Christophersen Rud. – Ved auksjon i stervboet efter Anders Olsen Styrmann 1780 kjøpte Svend Andersen Østby plassen tilbake for 561 rd., og den har siden fulgt hovedbølet.*) Enken hadde sittet i uskiftet bo.