Løken nordre.

I en rekke østlandsbygder treffer vi gårdnavnet Løken. Det er et sammensatt navn: egtlg. Leik-vin; siste ledd vin = slette, gressgang; første ledd løk- er omdannet av det gamle leikr = leik. Det betyr altså leikvoll, en slette hvor man samledes til forskjelige leiker, som sannsynligvi stod i forbindelse med de gamles gudedyrkelse. – Hører til de eldste lag av sammensatte gårdnavn. På gården har der være flere gamle gravhauger. (Se nærmere om navnet I. s. 115-16).

Var fullgård; gammelt matr. nr. 33, gml. skyld 1 skpd. 7 1/2 lispd. 1723 anføres: Måtelig jord, ingen skog; sår 1/2 t. blandkorn 12 t. havre; avler 30 lass høi; 3 hester 10 kyr 8 sauer; 1 husmann med jord”. Fikk 1839 nytt nr. 3, ny skyld 9 daler 1 ort. 12 skill. Revidert skyld 1886: 23,98 mark.

Så langt tilbake vi har sikre optegnelser om gården, har den vært selveiergods. Eieren i 1665: Hans Svendssøn var bygdelensmann.

1688 får Siffuer Haffuorsen Gryteland skjøte på gården. Da han 1712 også blev eier av Bøler i Ski, overlot han Løken til sin sønn Hendrich Siffuersen; skjøte 1719. Denne greide ikke å beholde gården lenge. 1728 selger han den til Clemet Hansen Mellegård for 650 rdl. (Clemet Hansen var sønn av Hans Rolfsen Haugen i Ski); gift med Siri (Sigrid) Rasmusdtr. Hun døde 1730. De hadde 6 barn.:

  1. Rasmus Clemetsen (Løken).
  2. Ingeborg, g. m. Sebjørn Boger.
  3. Elen, g. m. Samuel Halvorsen Kapell-Sander.
  4. Karen († før 1737), g.m. Torger Jacobsen Rustad i Kråkstad.
  5. Maren, blev g. m. Åsmund Baltzersen Mellegård.
  6. Thore, blev g. m. Ole Olsen Kverne i Ski.

Enkemannen Clemet Hansen gift 2. g. 1734 med enken Daardi Aslaksdtr. fra Kaksrud i Kroer; ingen barn. Da Clemet Hansen døde 1737, overtok sønnen Rasmus Clemetsen gården. Var gift med Rønnau Amundsdtr. 1 datter: Gunhild Rasmusdtr. f. 1739. Rasmus Clemetsen døde 1747; enken blev gift 2. gang med Kield Herlougsen (visstnok fra Vestby); ingen barn.

Rønnau Amundsdtr. døde 1784. Datteren i 1. ekteskap Gunhild Rasmusdtr. var 1759 blitt gift med lensmann Holm Holmsen Vig, Enebakk. Han fikk i arv med sin hustru 3/4 av gården Løken. 1786 utsteder Kield Herlougsen gavebrev på den resterende del av gården til samme sin stedatter Gunhild Rasmussen og hennes mann Holm Holmse, da de har opkalt sin sønn efter ham: Kield Holmsen.

”Jeg underskr. Kield Herlougsen Løken gjør herved vitterlig at som jeg ved kontrakt av 26. aug. 1784, oprettet mellem mig og min avdøde hustru Rønnau Amundsdtr.s eneste datter Gunhild Rasmusdtr. og lensmann Holm Holmsen vig, boende på Børter i Enebak, er bleven eiende bl. a. på min hovedlod 1/4 part i gården Løken i Kråkstad, hvilken gårds øvrige 3/4 parter tilhører bemeldte min ste-svigersønn Holm Vig, og da han har en sønn der er opkalt efter mig, og hvis navn altså er Kield Holmsen, og jeg såvel i betraktning derav som i betraktning av den kjærlighet jeg for min avdøde hustrus datter og barn alltid har båret, har resolvert å gi denne min salig hustrus dattersønn en gave til avminnelse om mig, så er det jeg herved giver og forærer bem. hr. Kield Holmsen den mig tilhørende 1/4 part i gården Løken i Kråkstad prestegjled, skyld 6 7/8 lispd. tunge, og skal samme eiendom, hvis verdi kan være 500 rdl. herefter tilhøre ovennevnte Kield Holmsen osv.

      Datum Østvedt 30. oktbr. 1786                                                          Kield Herlougsen”.

Kield Herlougsen døde 1795, 81 år. Han bodde i de siste år hos Kraft på Løken søndre.

Holm Holmsen Vig og sønnen Kield Holmsen kom aldri til å bruke gården selv; de solgte den 1789 til Jens Larsen (fra Surby i Hobøl, g. med Sidsel Olsdtr. Jahr i Enebakk) for 3000 rdl.

(Kield Holmsen kjøpte Borgen i Sørum; † 1818; en av han sønner var sorenskriver Vlemet Holmsen, Eidsvoll. Dennes dattersønn var oberst og statsård Georg Stang).

1798 blev gården tatt tilbake på odel. Løsningsmannen var Rasmus Holmsen Vevelstad, som var sønn av ovennevnte Holm Holmsen Vig og hustru Gunhild Rasmusdtr. Løken. gården kom derved tilbake i ætten Holmsens eie; Rasmus Holmsen eide Vevelstad, Foss


Løken (n.) 1882.

Stallerud, Løken, Boger, samt en del skoger i Ski. Han bodde på Vevelstad. På Løken hadde han forpakter.

Da Rasmus Holmsen døde i 1812 (se Vevelstad), beholdt enken, madame Dorthea Holmsen, født Heyerdahl, gårdene Boger og Løken, mens eldste sønnen Clemet Holmsen overtok Vevelstad, Foss, Stallerud og skogene. Hun  bodde på Løken. 1822 solgte hun gården til sønnen skipskaptein Christian Holmsen. (broren Thorvald Holmsen kjøpte samtidig Boger). Christian Holmsen g. m. Anne Christine Heyerdahl. Han døde i 1871, hun 1885. Deres eneste sønn Rasmus Ditlef Holmsen overtok gården 1871; g. m. Johanne Hansen Thorshaug, Enebakk. 2 barn: 1. Christine Marthea Holmsen, g. m. sekretær Hagbart Falsen. 2. Jens Christian Holmsen.

Rasmus Ditlef Holmsen døde 1886. Fruen flyttet til Oslo, og solgte 1887 gården til Johan Ellefsen Gjetsjø og Martin B. Midsem. De drev gården i fellesskap til 1894, da J. Ellefsen overtok den alene.

1900 selger han den til Oscar Thygesen.

1916 dennes skjøte til Kristian Presterud.


Løken nordre. Efter tegn. av arkitekt Presterud.

1835 hadde eieren Chr. Holmsen kjøpt gnr. 71, br.nr 2, andel av Rådim vestre, senere kalt Østlid. Denne parsell fulgte gården til 1905, da Oscar Thygesen solgte den til Nils Danielsen Østlid; 1920 hans skjøte til svigersønnen Sigurd Mellegård; 1923 skjøte fra denne enke Karen, f. Østlid, til Hans Tuff.

1840 hadde Chr. Holmsen kjøpt til Hjellsskogen for 500 spd. Denne fulgte gården til 1916.

Løken søndre.

Om navnet: Se Løken nordre. Gården var fullgård; gammelt matr.nr 34, gml skyld 1 skpd. 12 lisp. tunge; 1723 foreslås den nedsatt med 1 skpd.; da anføres: ”Måtelig jord; ingen skog; sår 2 skjepper blandkorn, og 6 t. havre; avler 14 lass høi; 1 hest.; altså en betraktelig nedsettelse; se I. s. 137. Revidert skyld av 1886: 10,83 mark.

1648 eies gården av Johan Gaarman (om ham se: Mørk vestre). Ved makeskifte overdrar han denne gård sammen med en del annet jordgods til kronen og fikk gjengjeld Stalsberg på Romerike. Gården var så krongods til 1751. Den synes i disse årene å ha vært i en meget dårlig forfatning, landskylden var altfor stor, så det var vanskelig å få nogen til å bruke gården: I en rekke år efter 1700 frembys gården på tinget til forpaktning, men ingen bruker vil ta den for full landskyld og skatt. Den må derfor i mange år bortforpaktes til meget redusert avgift. Endelig 1751 selger kong Fredrik 5. gården til Otter Nilsen Kvillese for 60 daler. Kjøperen søkte om fritagelse for skjøtets kostende, og fikk i den anledning av sogneprest Firsach en anbeflingsskrivelse, der det bl.a heter:


Løken søndre.

”Gården Lille Løken, der ligger på min anneksvei, har jeg selv ansett for slett og ringe av jord, forfallen i henseende til hus og gjerder, manglende både skog og fornøden fehavn, så og hørt den av mange beskreven som den sletteste i prestegjeldet formedelst den så høie skyld at de vilde ta i betenkning å bruke den for de kongelige skatter alene. Kjøperen Otter Nilsen, ihvorvel fattig, viser en eksemplarisk omsorg for sine gamle foreldre. Faderen, der har vært blind i 18 år, moderen der i noen år har holdt sengen av kreft, begge gamle folk, idet han både rykter og pleier dem vel, så vidt han og søsteren med deres arbeide dertil kan forhverve og med hjelp til resten av sognets fattigkasse, - - -

Da Otter Nilsen 1760 kjøpte Kvillese, selges gården til Hans Olsen Stokstad for 400 rdl. Denne selger den igjen straks til løitnant Friedrich von Kraft (fra Sigtun), som gården til sin død 1782. Enken efter Friedrich von Kraft, Grethe Sophia Kraft*), overdrar 1799 gården til sin eldste datter Bente Cathrine, enke efter Fredrik Røer (Nesodden) for 1400 rdl. Bente Cathrine Røer blev samme år gift med Jahn Pedersen fra store Holt. Jahn Løken nød meget anseelse i bygda, han var prestens medhjelper, kirkeverge, således var det han som forvaltet pengene som kom inn til gjenopbygging av Kråkstad kirke efter branden 1801. Videre var han flere ganger valgmann.


Løken s.

Det er visstnok i Krafts dager at den nuværende hovedbygning er satt op. Jahn Løken var gift 2 ganger. 1. g. med Bente Cathrine Kraft, † 1812, 52 år. 2. g. 1816 med Karen Arnesdatter, f. 1778 i Vestby, innflyttet 1816 fra Ås.

Det var Jan Pedersen som kjøpte Holtskogen til Løken 1810 for 800 rdl.

Jahn Løken og hustru Karen Arnesdtr. Hadde ingen barn. Han døde 1843, hun 1860. Skiftet efter dem viser at de var meget velstående. Skifte-auksjon i 3 dager. Der var bare utarvinger; i det hele 29 arvinger, derav 1 på hennes side: broren Ole Arnesen Gorre i Våler; de øvrige var efterkommere efter Jahn Løkens bror Lars Pedersen Holt.

Karen Løken hadde ved testamente av 1855 oprettet et legat på 200 spd. til fattige skolebarns beklædnig, likesom hun gav 50 spd. til fattig kassen.

1863 auksjonsskjøte til Mads Andersen og hustru  Johanne Jensdtr. fra Hylli i Spydeberg.

Efter deres død overtak sønnene Anders og Karl Løken gården.*)  Deres barn:
  1. Løitn. Christian Waldemar Kraft.
  2. Bente Cathrine Kraft, g. 1. Fredrik Røer, 2. Jahn Løken.
  3. Agard Kraft, g.m. Ole Hansen Haga.
  4. Andrea Magdalene Kraft.