Lunde.

Eldre former: I Lunde 1370, ´Lundi 1400, Lunnder 1578, Lunder 1723. Oprinnelig form: Lundi, dativ av substantivet lundr = en lund, og betyr egt. "ved lunden". Om lund her står i bet. en almindelig skoglund, eller det kan ha vært en offerlund, kan ikke sies.

Vashagen har sitt navn efter beliggenheten ned mot vannet (burde skrives Vasshagen).

Gården var fullgård; gammelt matr.nr. 65, gml. skyld 1½ skp. tunge. Matrikkelkommisjonen 1723 bemerker: "Ingen forandring i skylden; måtelig jord; slog til husreparasjoner; sår ½ t. blandkorn 12 t. havre; avler 22 lass høi; 2 hester 10 storfe 8 sauer og 7 geiter". 1839 fikk den nytt nr. 80, ny skyld 8 daler 1 ort 7 skilling; altsp en nedsettelse på vel 1 daler. (1 skp. gammel skyld = 6 daler 1 ort 6 skilling); revidert skyld 1886: 17,65 mark.

Gården var kirkegods, hørte ved slutten av middelalderen til Maria-kirken i Oslo, og blev altså krongods efter reformasjonen. Da kongens gods 1726 blev solgt ved offentlig auksjon fikk kaptein J. J. Lonicer tilslaget på denne gård for 266 rdl.

Av brukere før 1726 kjennes:
Thorer Sebjørnsen i 1660-70 årene. Åsmund Svendsen 1688-1726. Knud Olsen fra 1720.

Kaptein Lonicer delte gården 1729 (der hadde i de siste årene vært 2 brukere) og solgte 1720:

1ste del til brukeren Knud Olsen for 165 rdl.

2nen del til korporal Hans Christophersen for 165 rdl. altså en pen fortjeneste. – Senere blev utskilt Vashagen samt et skogstykke. – De 2 Lundegårdene var skilt til 1860-årene, da Christopher Larsen samlet dem.

2nen del, Lunde østre, var det egentlige hovedbøl. Korporal Hans Christophersen som kjøpte denne del av kaptein Loincer 1729, solgte den igjen 1731 for 200 rdl. til Halvor Halvorsen Gåvum (Kroer). 137 kjøpte Hans Hansen Vien den, solgte den igjen 1740 til Hans Nilsen (210 rdl.) Fra denne Hans Nilsen Lunde (visstnok sønn av Nils Syversen Hebekk) stammer den senere Drømtorp-Sander-Rullestad-ætt. (Hans Hansen Contra, Hans Hansen Drømtorp, Hans Hansen Sander-Tårnås, Andreas Hansen Rullestad).

Hans Nilsen Lunde, gift med Johanne Johannesdtr. Solberg (Ski). Han døde 1750, 6 barn: Hans, f. 1738, Jacob, f. 170, Jens, f. 1743, Johannes, f. 1747, Anne (blev gift med Jens Arnesen Midsem) og Malene.

1762 overtok eldste sønnen Hans Hansen gården mens moren (og hennes 2nen mann) forebeholdt sig en plass (½  av det nuværende Vashagen). – Hans Hansen, g. m. Anne Johannesdtr. Sander. Han hadde gården til 1794, da han overlot den til sin sønn Hans Hansen jun.; 800 rdl. (Selv flyttet han til Drømtorp, som han hadde kjøpt 1783). – Hans Hansen jun. hadde gården bare 5 år, solgte den 1799 til Michel Jørgensen Greverud (Oppegård) for 1600 rdl.; han selger den igjen 1802 til Peder Hansen Opsand for 3000 rdl. (Merk den voldsomme prisstigning!)

(Hans Hansen Lunde flyttet til Kontra, gjestgiver).

Peder Hansen var gift med Mari Hansdtr. Rud i Ski, datter av Hans Sebjørnsen. Han hadde gården til 1821, da han solgte den til Otter Thomassen Roås (f. 1790, sønn av Thomas Olsen Roås og Abigael Ottersdtr. Boger). Han kom 1821 fra Kjølstad i Ås; var g. m. Gunhild Hansdtr. Bølstad (f. 1783) i Ås. (4 barn: Marie, f. 1811, Hans, f. 1814, Selma, f. 1816, Andrine, f. 1818, blev g. m. Ole Ottersen Roås). Hadde gården til til 1846; solgte da til Christen Halvorsen Heier, Enebakk; 2300 spd. (Otter Thomassen døde på Heier som føderådsmann 1852).

Christen Halvorsen solgte den straks med 400 spd. fortjeneste til løitnant C. Andersen.

1848 hans makeskifte-skjøte til Christopher Larsen for 2000 spd.; kom fra Solberg i Nordby.

Ved hans død 1867 overtok eneste arving efter ham, sønnen Lars Christophersen gården. Han hadde noen år i forveien kjøpt også den annen halvpart (undtatt Vashagen, et skogstykke, Sørhagen og Solli); så han altså samler det egentlig Lunde. Hadde gården til 1880. Da kjøpte Johan Pedersen den; 24 000 kr. 1884 hans bo tatt under konkursbehandling. Lars Samuelsen Holm kjøpte gården ved auksjon 1885, og hadde den til 1912, da hans sønn Colbjørn Holm kjøpte den. 1917  hans skjøte til J. B. Martens. 1920 solgte han til Thorstein Ødegård.

Vestre Lunde. Eiere: Knut Olsen 1729-34. Anders Thommessen Mørk (Kråkstad) til sin død 1737. Brukere en del år inntil


Lunde.

Erik Andersen Midsjø fikk skjøte 1753, sønnen Anders Erichsen 1786-89, broren Johannes Erichsen 1789 til ca 1800; Anders Hansen (sønn av Hans Hansen Drømtorp) til 1812; Johan Jensen Molbech 1812-24; Christoffer Jensen Kråkstadpl. (hvor lenge kan ikke sees); solgte til Lars Christiansen, som 1852 solgte til Lars Christoffersen Lunde østre, som slår gårdene sammen.

Vashagen blev skilt ut 1762 – Lunde skog blev solgt fra 1824 til Jens Hansen Kverne, og har siden fulgt denne gård. – Sørhagen, skilt ut 1804, solgt til gjestgiver Hans Hansen Kontra.