3. Demografia
3.1. Indicadors demogràfics. 2006
Indicadors    
         
Població a 1 de gener 2006 (1)   1.605.602  
Naixements   14.141  
Matrimonis   6.299  
Defuncions   14.867  
Altes per immigració   94.815  
Baixes per emigració   62.132  
Altes per omissió   16.736  
Baixes per inscripció indeguda   62.865  
Defuncions de menys d'un any    24  
Natalitat per mil habitants    8,8  
Mortalitat per mil habitants    9,3  
Altes (per immigració i omissió) per mil habitants   69,5  
Baixes (per emigració i inscripció indeguda) per mil habitants    77,9  
Defuncions de menys d'un any per cent nascuts vius   0,2  
 
Nota: dades dels moviments natural i migratori provisionals.
(1) Xifra oficial de població facilitada per l'Instituto Nacional de Estadística.
 
Font: Moviment natural i migratori. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Registre Civil de Barcelona.
Instituto Nacional de Estadística.