Oslo mai 1863
Da Søren Jaabek sa ja til Latinskolen
 
Av Ivar Gunnar Braaten
 
Latinskolen i 1860-åra...
 
....og i 1910
Stortinget opplevde noen hektiske mai-dager i 1863. Forsamlingen skulle nemlig behandle tre søknader fra Romsdals Amt om tillatelse til å opprette høyere, s.k. lærd, skoler. Både Ålesund, Molde og Kristiansund hadde utarbeidet svært lange og veformulerte brev. Og for å vise sitt alvor i saken, hadde forkjemperne også fått samlet inn betydelige beløp til formålet. I Ålesund var det kommet inn en sum tilsvarende 52 000 kroner.
Kristiansund lå ikke langt etter. Likevel valgte regjeringen å anbefale at Molde skulle få skolen. Et vektig argument var det nok at Molde fra før av hadde den eneste middelskolen i amtet. Imidlertid var det Ålesund som opplevde den sterkeste befolkningsøkningen i disse årene. I perioden 1855-65 ble folketallet fordoblet. Fisket var rikt, og næringslivet opplevde gode år. Fortsatte veksten, ville byen snart passere Kristiansund og bli amtets største. Men i Stortinget var intet avgjort på forhånd. To hele dager til ende bølget debatten fra talerstolen og langt inne i korridorene. Ålesunds fremste talsmann var byfogd Hilmar Martinius Strøm. Strøm var innvalgt stotingsrepresentant for byene Ålesund og Molde. I denne debatten var han imidlertid ålesunder i en slik grad at han pådro seg reprimande fra stortingspresidenten.
Så steilt stod partene mot hverandre at det til slutt måtte avgjøres med navne-opprop i hvilken rekkefølge byene skulle stemmes over. Og på tross av at Ålesund fikk god støtte ffra bondeføreren og sparepolitikeren Søren Jaabek, var det Molde som trakk det lengste strået - i denne omgang.
11. mai foregikk den endelige voteringen. Og her skulle det vise seg at Stortinget gikk langt videre enn regjeringens forslag: Alle tre byene fikk sine lærde skoler. Ålesund riktignok med minst margin, 58 mot 47 stemmer. Men likevel, kampen var vunnet, og de tre byene overøste hverandre med gratulasjoner.
Ett år senere, 25. august 1864, kunne Latinskolen eller Aalesund Lærd- og Realskole - høytidelig innvie sitt nybygg i Kirkegata. Det var biskop Peter H.G. Birkeland som holdt åpningstalen.
Biskopen ordla seg både godt og grundig. Og kanskje var det ikke fritt for at den nytilsatte rektoren, bergenseren Christian Henrichsen, skottet seg urolig omkring blant sine feststemte medtilhørere. For trass i at den nye gymnastikksalen var fullsatt, fantes det knapt en eneste vordende latinskolelærer i forsamlingen. De fleste lærerstillingene var ennå ledige. Skulle de da få rett, de som fra den andre siden av Romsdalsfjorden hadde argumentert med at klimaet i Ålesund var altfor hardt til at sarte lærelegemer ville finne på å bosette seg der ?
Heldigvis gikk det ikke slik. Da skolen åpnet 19. september, var lærerstaben - 3 adjunkter og 3 timelærere - på plass for å ta imot det første årskullet på
60 elever.
Ved Latinskolens 75-årsjubileum, samtidig med krigsutbruddet i 1939, ba daværende rektor Kaare Fostervoll om at "....hver på sin post må verne de gode tradisjoner som er skapt gjennom de 75 år skolen har gjort sin gjerning i denne by....".