Komunitární programy

 

Logo pro Komunitární programy EU  Komunitární programy

Komunitární programy jsou nástrojem Evropských společenství, resp. Evropské unie (3. pilíř), který má sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik Společenství (nebo EU). Tyto programy jsou vždy víceleté a jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Představují tak jednu z možností, jak získat finanční prostředky na aktivity v následujících oblastech:

 • vzdělání
 • výzkum a technologický vývoj
 • podnikání
 • životní prostředí
 • rozvoj dopravní a energetické infrastruktury
 • kultura
 • informační společnost
 • ochrana spotřebitele
 • svoboda, bezpečí
 • a mnohé další

Odpovědnost za provádění komunitárních programů nese ve většině případů Evropská komise. Pouze u vybraných programů (programy s nepřímým centralizovaným řízením nebo programy se sdíleným řízením) je část odpovědnosti přenesena i na vnitrostátní orgány. Více informací o jednotlivých komunitárních programech, včetně jejich gestorů, naleznete na Portálu veřejné správy Odkaz na externí web.

Pro období let 2007 - 2013 navrhla Evropská komise vytvoření nové generace komunitárních programů, z nichž většina navazuje na programy úspěšně fungující ve stávajícím období:

Právní základy (převážně rozhodnutí nebo nařízení) těchto programů by měly být schváleny do konce roku 2006, aby ihned od počátku roku 2007 bylo možné tyto nástroje v plném rozsahu využívat.

Ministerstvo financí, konkrétně odbor Národního fondu, zajišťuje metodické řízení finančních toků těchto programů. Za tímto účelem vydalo tzv. Obecné zásady pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů. Obecné zásady poskytují metodické vodítko pro všechny subjekty, které zodpovídají za řádnou realizaci komunitárních programů a stanovují společné podmínky, které je nutné při jejich realizaci splnit. Obecné zásady byly schváleny usnesením vlády č.104 ze dne 1. února 2006.

 

 

Přehledy


 

Seznam komunitárních programů připravovaných, případně už schválených pro období po roce 2007.

Legislativa a metodika


 
 • 1. Úvod
 • 2. Rozdělení komunitárních programů podle způsobu realizace
 • 3. Sdílené řízení jako nová metoda řízení komunitárních programů
 • 4. Obecné zásady hospodaření s prostředky KOP se sdíleným řízením
 • 5. Metodika finančních toků a kontroly prostředků z komunitárních programů se sdíleným řízením
 • 6. Komunitární programy na centralizovaném základě řízené „nepřímo“
 • 7. Komunitární programy řízené přímo evropskou komisí
 • 8. Roční hlášení o implementaci komunitárního programu
 • 9. Vracení DPH u komunitárních programů

Přílohy:

 • Příloha č. 1 - Roční hlášení o implementaci komunitárního programu
 • Příloha č. 2 - Roční hlášení o čerpání z komunitárního programu 
 • Příloha č. 3 - Přehled komunitárních programů pro období 2007-2013
 • Příloha č. 4 - Přehled komunitárních programů pro období 2000-2006/2009

Usnesení vlády č.104 ze dne 1. února 2006

o Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky Evropské unie při realizaci komunitárních programů

 Usneseni_vlady_104_2006-Komunitarni_programy.doc (59,00 KB) 
 
 

Pomocník

Legislativa a metodika
Dokumenty
Manuály

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947