terug naar eerste bladzijde:

HOOFDGELD SWAMMERDAM ANNO 1623

BEWERKTE EN OP ALPHABETISCHE VOLGORDE GEZETTE TRANSCRIPTIE VAN HET HOOFDGELD SWAMMERDAM

(volgens transcriptie van Stadsarchief II, 501 A van het GA Leiden, inventarisnummer 4024, ff 849-862)

De gezinshoofden zijn in deze bewerking in alphabetische volgorde (op voornaam) opgenomen met daaronder de overige huisbewoners, waaronder ook knechten en dienstboden. In de regel is er een extra verwijzing gegeven b.v. bij het bekend zijn van een familienaam om het opzoeken naar een gezin te vergemakkelijken.
Wellicht ten overvloede wil ik erop wijzen, dat het altijd raadzaam is -in heval van twijfel- het origineel op het Gemeente-archief te Leiden te raadplegen.

Bewerkt door:
F.J.A.M. van der Helm,
‘s-Gravenhage
helmhuis@wanadoo.nl

september 1999
alle recht voorbehouden - tous droits reservés

Abraham Ariensz Plemper,
	Maria Adriaesndr sijn moeder
	Barber Ariensdr sijn suster ende
	Cornelis Sijmonsz sijn knecht- 4 hoofden

out ende arm Adriaentgen Jansdr een weduwe- 1 hooft

arm Aechgen Cornelisdr een oude wede- 1 hooft

Aelbert Govertsz weduwenaer (in huis bij Pieter Aelbertsz)-1 hooft

Aelst, van zie Jan van Aelst

Aert Cornelisz boterman ende
	Pietertgen Gijsbertsdr sijn huijsvre met
	Claes,
	Maritgen ende
	Altgen heure kindern- 5 hoofden

Aert Lenaertsz ende
	Stijntgen Jansdr sijn huijsvre met
	Jan Dircxz haer knecht- 3 hoofden

Annetgen Dircxdr weduwe (in huis bij Jan Dircxzoon schoemaecker)
	ende Willem Dircxz des voors Jan Dircxz moeder ende broeder -2 hoofden

arm Annetgen Sijmonsdr ende
	Maritgen Sijmonsdr vrijsters met
	Jan Cornelisz- 3 hoofden

leeft vd H Geest Arien Henricxz metselaer ende
	Hester Pietersdr sijn huijsvrouwe met
	Henrick,
	Samuele,
	Pieter,
	Elias ende
	Aeffgen heure kinders- 7 hoofden

Arien Jacobsz ende
	Maritgen Willemsdr sijn huijsvrouwe met
	Jacob ende
	Willem heurl kinders mitsgaders
	Neeltgen haer jongwijff- 5 hoofden

Aries Vriesen ende
	Annetgen Cornelisdr sijn huijsvre met
	Pieter,
	Grietgen,
	Neeltgen,
	Maritgen ende
	Leentgen heure kinderen; item
	Arien Woutersz heurluijder knecht- 8 hoofden

Backer zie Gijsbert Cornelisz backer

Backer zie Tomas Ariensz Backer

Balten Willemsz (wonende bij Govert Sijmonsz) ende
	Maritgen Willemsdr sijn huijsvrouwe ouders van voors
	Machteltgen- 2 hoofden

zeer arme luijde Barent Aelbertsz ende
	Maritgen Cornelisdr sijn huijsvre met
	Cornelis,
	Jan,
	Maritgen ende
	Trijntgen heure kinderen- 6 hoofden

Besteboer zie Cornelis Bestebeor

Boterman zie Aert Cornelisz boterman

Bouwen Claesz ende
	Maritgen Jansdr sijn huijsvre met
	Maritgen heur kint ende
	Sijmon Henricxz heurluijder knecht- 4 hoofden

Bouwen Gijsbertsz Verhoorn met
	Gijsbert,
	Jan,
	Claes ende
	Annetgen heure kinderen mitsgaders
	Jaepgen Meltsdr heur jongwijff- 6 hoofden

Bruijn Ariensz Raemaecker ende
	Gerritgen Bruijnendr sijn huijsvre met een knecht genaamt
	Bastiaen Cornelisz- 3 hoofden

Butterman zie Huijbert Aertsz Butterman

Caescooper zie Harman Dircxz Caescooper

Caescooper zie Jacob Sijmonsz Caescooper

Caescooper zie Roel Ariensz Caescooper

Caescooper zie Steven Cornelisz Caescooper

Capiteijn zie Pieter Dircxz Capiteijn

Cats zie Gerrit van Cats

Cats zie Jan van Cats

chirurgijn zie Wolphert Henricxz chirurgijn

Claes Cornelisz timemrman ende
	Hillegont Gerritsdr sijn huijsbre met
	Jan,
	Reijer,
	Cornelis,
	Maritgen,
	Gerritgen ende
	Neeltgen heure kinderen mitsgaders 
	Dirck Jansz knecht- 9 hoofden
Claes Jacobsz Verburch ende
	Gijsgen Dircxdr sijn huijsvre met
	Jacob ende
	Jannetgen ehure kinderen- 4 hoofden

Cornelis Besteboer ende
	Maritgen Lenaertsdr sijn huijsvre met
	Cornelis,
	Lenaert,
	Jan,
	Pieter,
	Neeltgen ende
	Maritgen heure kinderen- 8 hoofden

Cornelis Ariensz Wortelman van Leijden (in huijs bij de weeskinderen
Cornelis Pietersz) ende
	Annetgen Cornelisdr sijn huijsvre met
	Bouwen,
	Peter ende
	Gooltgen- 5 hoofden

Cornelis Corsz ende
	Aeltgen Jansdr sijn huijsvre met
	Stijntgen,
	Annetgen ende 
	Maritgen heure kinderen- 5 hoofden

Cornelis Dirck Pietersz ende
	Anna Dircxdr sijn huijsvre met
	Pieter,

Cornelis Gijsbertsz Plemper ende
	Maritgen Pietersdr sijn huijsvre met
	Gijs,
	Pieter,
	Maritgen,
	Annetgen ende
	Geretgen heure kinders- 7 hoofden

arm Cornelis Sijmonsz ende
	Grietgen Aertsdr met seven kinderen als
	Sijmon,
	Aert,
	Cors,
	Pieter,
	Lijsbet,
	Gerrit ende
	Neeltgen heure kinderen- 9 hoofden

Cornelius Martini, geweesene predicant ende
	Maritgen Jansdr sijn jongwijff- 2 hoofden

Cornelis Poth zie Pietertgen Roelendr

Cors Lenaertsz kongman (in huijs bij Aert Lenaertsz)- 1 hooft

Craen zie Maerten Jacobsz Craen

Cramer zie Pieter Dircxz Cramer

is met cleijne kinders van sobere doen
Crijntgen Lambrechtsdr met
	Cornelis,
	Lambert,
	Arien,
	Gerritgen,
	Jannetgen ende
	Meijns hare kinderen- 7 hoofden

Mr Daniel Cornelisz, schoolmeester ende
	Claertgen Pietersdr sijn huijsvrouwe- 2 hoofden

Dirck Aelbertsz ende
	Trijntgen Jacobsdr met drie kinderen als
	Annetgen,
	Trijntgen ende
	Jacob mitsgaders
	Cornelis Pietersz heur knecht- 6 hoofden

Dirck Ariensz ende
	Geretgen Floorendr sijn huijsvre met
	Hagen,
	Pieter,
	Jacob,
	Arien ende
	Floore heure kinders - 7 hoofden

Dirck Cornelisz Vrijer ende
	Jannitgen Damen ende
	Lenaert Bouwensz sijn jongwijff ende knecht- 3 hoofden

Dirck Gijsen ende
	Maritgen Govertsdr sijn huijsvre met
	Govert,
	Jaetgen ende
	Geertgen heure kinders ende
	Lijsbet haer meijt- 6 hoofden

Dirck Harmansz weduwenr- 1 hooft

Dirck Jacobsz Verburch, cleermr ende
	Teuntgen Jansdr sijn huijsvre met
	Jacob ende
	Trijntgen heure kinders - 4 hoofden

Dirck Lenaertsz ende
	Heijltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe met
	Annetgen heur dochter ende
	Grietgen jacobsdr vuijt Vrieslant haer jongwijff- 4 hoofden

Dirck Pietersz molenaer ende
	Aeltgen Pietersdr sijn huijsvrouwe met
	Jan, 
	Cornelis,
	Aeltgen ende
	Neeltgen heure kinderen- 6 hoofden

Dirck Thonisz ende
	Annetgen Ariensdr sijn huijsvre met
	Arien ende
	Neeltgen heure kinderen- 4 hoofden

Dirck Thonisz
	Arien Tonisz ende
	Maritgen Thonisdr wesskinderen- 3 hoofden

Gerberch Claesdr wed hun moeder (in huis bij Dirck Jacobsz Verburch) met
	Jacob,
	Nelletgen ende
	Ermpgen haer kinderen- 4 hoofden

Gerrit van Cats- 1 hooft

arme luijden Gerrit Adriaensz de Plutter ende
	Magadalena Crijnendr sijn huijsvrouwe met
	Aechgen, 
	Grietgen ende
	Hillegont heure kinderen- 5 hoofden

Gerrit Aertsz ende
	Gerritggen Andriesdr sijn huijsvre met
	Maritgen ende
	Weijntgen heure kinders mitsgaders
	Aelbrecht Jansz heur knecht- 5 hoofden

Gerrit Claesz schrienwercker, jongman- 1 hooft

Gerrit Evertsz ende
	Gijsgen Pietersdr sijn huijsvre met
	Evert,
	Pieter,
	Maritgen ende
	Annetgen heure kinderen- 6 hoofden

Gerrit Gerritsz Twaelfhoven ende
	Trijn Pietersdr sijn huijsvre met
	Arien,
	Dirck,
	Jan ende
	Trijntgen heure kinderen- 6 hoofden

Gerrit Pietersz in de wonne ende
	Geertgen Huijgen sijn huijsvre met vier kinderen- 6 hoofden

arm Gerritgen Willemsdr een wede met
	Pieter,
	Cornelis,
]	Eeuwout ende
	Annetgen haer kinderen - 5 hoofden

Govert Sijmonsz ende
	Machteltgen Baltendr sijn huijsvre met
	Sijmon heur kint ende
	Maritgen Baltendr haer suster ende dienstmaecht- 4 hoofden

Grietgen Jansdr ende
	Maritgen Claesdr vrijsters- 2 hoofden

Gijs Pietersz ende
	Beatris Dircxdr sijn huijsvre met
	Pieter,
	Maritgen ende
	Trijntgen heure kinders- 5 hoofden

Gijsbert Cornelisz backer weduwenr
	Cornelis,
	Jan,
	Arien ende 
	Cuneertgen sijn kinderen - 5 hoofden

Gijsbert Henricxz ende
	Maritgen Jacobsdr sijn huijsvre - 2 hoofden

mr Hans de Smit ende
	Dirckgen Jansdr sijn huijsvre met
	Arien,
	Fijtgen ende
	Hillegont heure kinderen mitsgaders
	Gijsbert Cornelisz van Woerden desselfs knecht- 6 hoofden

Harbartus Pouwelsz cleermr ende
	Maritgen Cornelisdr sijn huijsvre met
	Cornelis,
	Jan,
	Jacob,
	Frans,
	Willem ende
	Grietgen heure kinderen; item
	Pieter Jansz van Ceulen sijn knecht- 9 hoofden

Harman Dircxz caescooper ende
	Nelle Jacobsdr sijn huijsvrouwe met
	Jacob,
	Cornelis,
	Dirck,
	Ijsaac,
	Grietgen,
	Machtelt,
	Neeltgen,
	Aeltgen ende 
	Nelletgen heure kinderen - 11 hoofden

Henrick Matijsz ende
	Annetgen Jansdr sijn huijsvre met
	Tijs,
	Jan ende
	Maritgen heure kinderen - 5 hoofden

Huijbert Aertsz Butterman ende
	Eemsgen Ariensdr sijn huijsvre met
	Neeltgen Jacobsdr haer nichtgen,
	een meijsken van Jacob Jansz Verbrugge, schipper tot Gouda-
	3 hoofden

Huijbert Cornelisz timmerman ende
	Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvre met
	Jan,
	Cornelis,
	Reijer,
	Aeltgen ende
	Maritgen heure kinderen- 7 hoofden

Jacob Corsz een out vrijer- 1 hooft

Jacob Sijmonsz caescooper ende
	Grietgen Jacobsdr sijn huijsvre met
	Sijmon ende
	Maritgen heure kinderen mitsgaders
	Maritgen Roelen haer maecht- 5 hoofden

Jacob Willemsz Onderwater ende
	Annetgen Sijmonsdr sijn huijsvre met
	Dirck ende
	Claes heure kinderen,
	Fijtgen Willemsdr desselfs Claes huijsvre ende
	Jaepgen Tonisdr heur jongwijff- 6 hoofden

Jan van Aelst ende
	Sophia sijn huijsvrouwe met een kint, meijt ende knecht - 5 hoofden

Jan van Cats ende
	Haesgen Stevensdr sijn huijsvrouwe,
	Hillegont Lenaertsdr t' Jongwijff,
	Cornelis Jacobsz een knechgen- 4 hoofden

Jan Ariensz bode ende
	Maritgen Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe met
	Dirck desselfs soon- 3 hoofden

Jan Cornelisz (wonende bij Cornelis Bestebroer) ende
	Aefgen Jansdr sijn jongwijff- 2 hoofden

arm hebbende onderhoud van de H Geest
Jan Cornelisz Schoelapper ende
	Trijntgen Jansdr sijn huijsvre met
	Cornelis,
	Henrick,
	Jacob,
	Aeffgen,
	Meijnsgen,
	Neeltgen,
	Baertgen ende
	Maritgen heure kinderen- 10 hoofden

Jan Cornelisz Schoemaecker ende
	Maritgen Willemsdr sijn huijsvre met
	Arien heur soon- 3 hoofden

Jan Corsz ende
	Maritgen Jansdr sijn huijsvre met
	Cors,
	Jan,
	Assuerus,
	Andries,
	Sijmon,
	Jan,
	Adriaen,
	Claertgen ende
	Annetgen heure kinderen- 11 hoofden

Jan Dircx zoon schoemaecker ende
	Maritgen Jansdr sijn huijsvre met
	Dirck ende
	Neeltgen heurl kinders- 4 hoofden

Jan Evertsz ende
	Aeltgen Ariensdr sijn huijsvrouwe met
	Evert ende
	Arien heure kinderen ende
	Cornelis Pietersz haerluijder knecht - 5 hoofden

Jan Lenaertsz Vrijer met
	Jannetgen Pietersdr ende
	Tomas Jansz sijn jongwijff ende knecht- 3 hoofden

arm Jan Pieter Huijgen weduwenr met
	Pieter,
	Cornelis,
	Jan,
	Maritgen,
	Trijn,
	Machtelt,
	Grietgen ende
	Oetgen sijn kinders mitsgaders
	Machtelt Harmansdr sijn jongwijff- 10 hoofden

Jan Verloo schout ende
	Barbera Willemsdr sijn huijsvre met
	Gerrit sijn soon ende
	Cornelis van der Tocht sijn clercq- 4 hoofden

Joost Cornelisz ende
	Neeltgen Sijmonsdr met
	Cornelis,
	Pieter,
	Gijsbert ende
	Anna heure kinderen- 6 hoofden

Louris Dircxz ende
	Maritgen Sijmonsdr sijn huijsvrouwe met
	Jan,
	Claes,
	Sijmon,
	Dirck,
	Maritgen ende
	Ariaentgen heure kinderen - 8 hoofden

Lucht zie Phillips Lucht

Lijsbet Jansdr weduwe ende
	Lijsbet Claesdr- 2 hoofden

Maerten Jacobsz Craen, biersteker ende
	Maritgen Dircxdr sijn huijsvre met
	Tomas ende
	Hillegont heure kinderen- 4 hoofden

Martini zie Cornelius Martini

Matheus Willemsz Verhouff ende
	Maritgen Cornelisdr sijn huijsvre met
	Willem ende
	Neeltgen heure kinderen; item
	Jan Henricxz ende
	Maritgen Abrahamsdr heurluijder knecht ende jongwijff- 6 hoofden

Mees Lenaertsz ende
	Geertgen Willemsdr sijn huijsvre- 2 hoofden

Metselaer zie Arien Henricxz metselaer

Meijndert Huijbertsz, predicant ende
	sijne huijsvrouwe- 2 hoofden

Meijns Dircxdr weduwe- 1hooft

Meijns Hugendr weduwe- 1 hooft

Meijnsgen Gijsbertsdr een weduwe- 1 hooft

Michiel Lenaertsz ende
	Annetgen Jansdr sijn huijsvre met
	Jannetgen Vries ende
	Henrick Jansz heurl jongwijff ende knechgen- 4 hoofden

Molenaer zie Dirck Pietersz Molenaer

Mourijn Aertsz ende
	Geertgen Cornelisdr sijn huijsvre met
	Gijsbert sijn kint- 3 hoofden

arm, levende van de H Geest
Neel, Jan Doenen wede met
	Floris,
	Lenaert,
	Arien,
	Gerrit,
	Jan,
	Neeltgen,
	Meijns,
	Maritgen ende
	Barber hare kinderen- 10 hoofden

Onderwater zie Jacob Willemsz Onderwater

Phillips Lucht, turffdrager ende
	Maritgen Jansdr sijn huijsvre met
	Gijs,
	Adriaen,
	Cuneer,
	Pietertgen ende
	Grietgen heure kinderen- 7 hoofden

Pieter Aelbertsz ende
	Weijntgen Pietersdr sijn huijsvre met
	Grietgen, 
	Annetgen ende
	Aeltgen heure kinders- 5 hoofden

Pieter Claesz Truer ende
	Fijtgen Sijmonsdr sijn huijsvre met
	Gerrit heur zoon- 3 hoofden

Pieter Dircxz Capiteijn ende
	Maritgen Bruijnen sijn jongwijff- 2 hoofden

Pieter Dircxz Cramer ende
	Maritgen Dircxdr sijn huijsvre met een kint genaamt
	Annetgen- 3 hoofden

Pieter Jansz van Poelgeest ende
	Ermpgen Willemsdr sijn huijsvre met
	Jan, Willem ende
	Annetgen heure kinderen mitsgaders
	Gerritgen Jacobsdr een arm weeskint- 6 hoofden

Pieter Lambertsz Verlaen ende
	Geerte Cornelisdr sijn huijsvre met
	Lambert,
	Cornelis,
	Claes,
	Maritgen,
	Annetgen ende
	Lijsbet heure kinders- 8 hoofden

Pieter Thomasz arbeijder ende
	Meijnsgen Willemsdr sijn huijsvre- 2 hoofden

arm Pietertgen Roelendr weduwe van Cornelis Poth- 1 hooft

Plemper zie Abraham Ariensz Plemper

Plemper zie Cornelis Gijsbertsz Plemper

Plutter, de zie Gerrit Adriaensz de Plutter

Poelgeest, van zie Pieter Jansz van Poelgeest

Poth, Cornelis zie Pietertgen Roelendr

Raemaecker zie Bruijn Ariensz Raemaecker

Roel Ariensz caescooper ende
	Maritgen Dircxdr sijn huijsvre met
	Crijntgen Pietersdr haer jongwijff- 3 hoofden

Schoelapper zie Jan Cornelisz Schoelapper

Schoemaecker zie Jan Cornelisz Schoemaecker

Schoemaecker zie Jan Dircx zoon schoemaecker

Schoemaecker zie Tijs Sijmonsz Schoemaecker

Schrienwercker zie Gerrit Claesz schrienwercker

Sijmon Claesz ende
	Meijnsgen Bouwensdr sijn huijsvre met
	Annetgen Floorendr heur jongwijff- 3 hoofden

Sijmon Jansz Snouck ende
	Grietgen Jansdr sijn huijsvre met
	David ende
	Annetgen heure kinderen- 4 hoofden

Sijmon Sijmonsz ende
	Trijn Sijmonsdr sijn moeder met
	Aechgen Sijmonsdr sijn suster- 3 hoofden

Smit, de zie (mr) Hans de Smit

Snouck zie Sijmon Jansz Snouck

Steven Cornelisz Caescooper weduwenr met
	Arien,
	Steven,
	Cornelis,
	Maerten,
	Maritgen,
	Annetgen,
	Grietgen,
	Aeffgen,
	Neeltgen sijne kinderen -10 hoofden

Timmerman zie Claes Cornelisz Timmerman

Timmerman zie Huijbert Cornelisz timmerman

Tomas Ariensz backer ende
	Maritgen Dircxdr sijn huijsvre met
	Grietgen heur dochter- 3 hoofden

Treur zie: Pieter Claesz Treur

Twaelfhoven zie Gerrit Gerritsz Twaelfhoven

Tijs Sijmonsz Schoemaecker ende
	Fijtgen Cornelisdr sijn huijsvre met
	Sijmon,
	Pieter,
	Cornelis ende
	Neeltgen heure kinderen- 6 hoofden

Verburch zie Claes Jacobsz Verburch

Verburch zie Dirck Jacobsz Verburch

Verhoorn zie Bouwen Gijsbertsz Verhoorn

Verhouff zie Matheus Willemsz Verhouff

Verlaen zie Pieter Lambertsz Verlaen

Verloo zie Jan Verloo

Vrijer zie Dirck Cornelisz Vrijer

Vrijer zie Jan Lenaertsz Vrijer

Wolphert Henricxz chirurgijn met
	Arien sijn soon ende
	Geertgen Henricxdr sijn suster- 3 hoofden 

Wortelman zie Cornelis Ariensz Wortelman

Wouter Ariensz ende
	Machteltgen Aertsdr sijn huijsvre met
	Gerrit,
	Jan,
	Cornelis,
	Jacob ende
	Beatris heure kinderen - 7 hoofden