Ekonomika - Aktuality

 
25. února 2008

Pozvánka na tiskovou konferenci k představení oficiální internetové stránky o euru

Ve čtvrtek 28. února 2008 ve 13:00 hodin se bude konat tisková konference za účasti národního koordinátora zavedení eura doc. Oldřicha Dědka. Na konferenci bude představena nová internetová stránka, která má za cíl oslovit svým obsahem širokou i odbornou veřejnost. Tato stránka nabídne základní faktické informace o euru a eurozóně, jakož i představení procesu zavedení eura v České republice se všemi důležitými aspekty (přínosy společné měny pro spotřebitele a podnikatele, plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového zavedení eura, institucionální zajištění připrav, aj.).

 • Datum: 28.2.2008
 • Zahájení: 13:00
 • Místo: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1 - velká zasedací místnost (č. 116/B)

Ing. Vilma Dingová,
Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR


 • Bod č. 9: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a o změně některých zákonů v souvislosti s vytvořením účetnictví státu
 • Bod č. 22: Návrh rozhodnutí o privatizaci 100 % majetkové účasti státu na podnikání společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 10: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 22. ledna 2008 v Bruselu

Vláda na svém zasedání dne 11. února 2008 vzala na vědomí jako informaci Zprávu o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období od července do prosince 2007. Materiál, který byl zpracován Organizačním výborem NKS, předložil vládě ministr financí Miroslav Kalousek.


Dne 12. února 2008 se v Bruselu uskuteční řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Tomáš Zídek.23. ledna 2008 Rada výkonných ředitelů MMF schválila závěrečnou zprávu z mise, která proběhla v ČR 8. – 20. listopadu 2007 dle článku IV Stanov MMF. Mise (konzultace) MMF dle článku IV Stanov probíhá každoročně v každém z členských států. Zabývá se vývojem v oblasti fiskální a monetární, vývojem finančního sektoru a strukturálními změnami.


Ministr financí Miroslav Kalousek se dnes v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rozhodl zrušit zadávací řízení na jednu z částí budovaného „Integrovaného systému Státní pokladny“, tj. na „Integrovaný rozpočtový systém Státní pokladny“.

05. února 2008

Pozvána na seminář Eurocentra Praha na téma - Výhody a nevýhody eura

rádi bychom Vás pozvali na první seminář letošního jarního cyklu pravidelných seminářů Eurocentra Praha Odkaz na externí web zahajujícího semináře na téma  "Výhody a nevýhody eura".

 • přednášející : Národní koordinátor pro zavedení eura v České republice - pan Oldřich Dědek , Ministerstvo financí
 • den: čtvrtek 7. února 2008, 17:00-18:30 hod
 • místo : Eurocentrum Praha - Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Účast na semináři je zdarma. K rezervaci místa na semináři využijte registrační formulář Eurocentra Praha :
http://www.euroskop.cz/454/kalendar-akce-detail/seminar-ec-praha---vyhody-a-nevyhody-eura/ Odkaz na externí web


schválená vládou dne 23.ledna 2008. Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Zídkem. 


Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 98,8 mld. Kč, celkové výdaje 89,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 9,7 mld. Kč (v lednu 2007 vykázán přebytek 5,0 mld. Kč).


Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou makroekonomickou predikci (leden 2008).

V predikci očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat, ovšem na nižší úrovni. Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,7 %. Tento růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší, spotřeba domácností se naopak projeví snížením oproti roku 2007.


Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru. Je zveřejňována čtyřikrát ročně, vždy ve druhé půli měsíce po skončení čtvrtletí v českém i anglickém jazyce.

V loňském roce obdržela České republika z rozpočtu EU opět více, než do něj odvedla. Stejně jako v předchozích letech tak ČR zůstává čistým příjemcem z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy z rozpočtu EU a odvody do něj, tedy tzv. čistá pozice ČR za rok 2007 dosáhla 17 mld. Kč a je nejen výrazně lepší než v předchozím roce (kdy dosáhla 6,7 mld. Kč), ale dokonce nejlepší od vstupu ČR do EU. Tohoto pozitivního výsledku ČR dosáhla i přesto, že v roce 2007 již ztratila nárok na čerpání tzv. rozpočtových kompenzací.


Na ministerstvu financí se dne 21. ledna 2008 konala tisková konference k závěrům Studie o vlivu zavedení eura na ekonomiku České republiky. Studie byla vypracována týmem ekonomů Mendelovy univerzity v Brně pod vedením doc. Ing. Lubora Laciny, Ph.D.

Tisková konference proběhla za účasti národního koordinátora pro zavedení eura v ČR doc. Ing. Oldřicha Dědka, CSc., který při té příležitosti vyjádřil přesvědčení, že „vypracovaná studie vnese do probíhající veřejné debaty o zavedení eura v České republice srozumitelné argumenty podložené konkrétními údaji a propočty“.

Za nejdůležitější závěry studie o dopadu eura na česku ekonomiku lze považovat skutečnost, že přínosy ze zavedení eura jsou zpravidla trvalé povahy, zatímco většina nákladů je jednorázového či přechodného charakteru. U trvalejších nákladů (ztráta autonomní měnové politiky, ztráta kurzového přizpůsobovacího kanálu) lze navíc očekávat, že jejich význam bude klesat s tím, jak se bude prohlubovat přibližování české ekonomiky eurozóně. Tato reálná konvergence intenzivně probíhá a bude probíhat po celé období před vlastním přijetím eura.


 1  2    další >>
 

Pomocník

Úvod do problematiky
Legislativa a metodika
Dokumenty
Manuály

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947