Výzva č. 1 - SCHVÁLENÉ PROJEKTY 2007/2006

 
Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy odeslalo v 1. Výzvě ke schválení do Bruselu celkem 39 individuálních projektů v celkové výši 22,980 mil. EUR. Do 15. prosince 2006 schválil Výbor finančních mechanismů EHP a Norské ministerstvo zahraničních věcí níže uvedené projekty z České republiky.

Schválené projekty v 1. Výzvě

Projekty ke dni 20. listopadu 2007

 

 

číslo název projektu grant
     
CZ0056 Program e-learningu pro státní zaměstnance v resortu spravedlnosti 498 304
EUR
Nové 

Projekt přispěje k vytvoření prostoru pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců v resortu. V rámci projektu budou vypracovány studijní programy a učební materiály odpovídající potřebám jednotlivých cílových skupin.
Příjemce: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Schváleno: dne 20. listopadu 2007

 
CZ0054 Zlepšení péče o movité kulturní dědictví v regionu Plzeňského kraje 590 239 EUR

Cílem projektu je obnova vybraných prvků movitého kulturního dědictví Plzeňského kraje, konkrétně restaurování exponátů, vybavení depozitářů a výstavních prostor v 11 muzeích a galeriích.   Projekt umožní nejen záchranu kulturního dědictví, ale také přispěje ke zvýšení turistického ruchu, podpoří vědecko-výzkumnou činnost a výstupy projektu budou využity školami ke vzdělávání a výuce žáků a studentů.
Příjemce: Plzeňský kraj
Schváleno: dne 17. září 2007

 
CZ0024 Program uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji 600 000 EUR
 

Program je zaměřený na oblast archeologických nálezů a oblast památek lidového stavitelství a tradičních řemesel.
Výsledkem realizace programu budou rekonstrukce památek kulturního dědictví a výstavba prostor pro zpřístupnění hmotného kulturního dědictví nejširší veřejnosti.
Příjemce: Zlínský kraj
Schváleno: dne 30. května 2007

 
     
CZ0036 Pilotní projekt primární protidrogové prevence 400 000 EUR

Výsledkem projektu bude vytvoření nového multifunkčního prostoru ve stávající budově v areálu žadatele, Psychiatrické léčebny se sídlem v Horních Beřkovicích. Prostor bude využíván pro pacienty léčebny a rovněž k výuce a kulturním a společenským akcím zaměřeným na cílové skupiny, osoby ohrožené drogovou závislostí a osoby zabývající se prevencí drogových závislostí.
Příjemce: Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Schváleno: dne 19. dubna 2007

 
     
CZ0048 Komplexní monitoring stavu přírodního prostředí v Národním parku České Švýcarsko 359 720 EUR

Cílem projektu je provádět komplexní monitoring stavu přírodního prostředí v oblasti Národního parku České Švýcarsko. Závěry hodnocení budou využity pro zlepšení /zachování stavu přirozených přírodních ekosystémů Národního parku (NP). Projekt navazuje na soustavné monitorování, které probíhá od roku 2000 od vzniku NP.
Příjemce: Správa Národního parku České Švýcarsko
Schváleno: dne 17. dubna 2007

 
     
CZ0030 Modernizace letiště Karlovy Vary – III. Etapa  - 1. část 692 130 EUR
 

Cílem projektu je přestavba vnitřního prostoru odbavovací haly, přístavba nové vstupní části a výstavba přístřešku pro manipulaci se zavazadly tak, aby byly fyzicky odděleny proudy osob (a nákladů)  cestujících v rámci schengenského prostoru a z prostoru mimo něj a aby došlo k rozdělení odbavovacích míst pro státní příslušníky EU a pro příslušníky mimo země EU.
Příjemce: Karlovarský kraj
Schváleno: dne 23. března 2007

 
     
CZ0037 Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji 2 270 898 EUR
  

Cílem programu, je zlepšení kvality služeb nabídnutých dětem, mládeži, a seniorům. Aktivity zahrnují rekonstrukci staveb nebo pořízení vybavení, které slouží k takovým službám.
Příjemce: Královehradecký kraj
Schváleno: dne 7. března 2007

 
     
CZ0043 Program rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy 1 017 748 EUR
 

Výsledkem programu bude zlepšení stavu ohrožených nemovitých památek v regionu, zlepšení podmínek pro komplexní rozvoj dětí a mládeže a podpora dětí se specifickými problémy.
Příjemce: Jihočeský kraj
Schváleno: dne 21. února 2007

 
     
CZ0034 Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví 2 685 870 EUR

Cílem projektu je zvýšit počet návštěvníků a uchovat místní dědictví. Aktivity zahrnují konstrukci, přemístění a sanaci staveb, nové expozice a zřízení nového pracoviště.
Příjemce: Valašské muzeum v přírodě
Schváleno: dne 21. února 2007

 
     
CZ0040 Brána poznání otevřena 1 640 344 EUR
 

Výsledkem projektu bude rekonstrukce barokní budovy z 18. století, která je zapsána na seznamu státních kulturních památek a v níž sídlí a působí Vlastivědné muzeum Olomouc.
Příjemce: Olomoucký kraj
Schváleno: dne 14. února 2007

 
     
CZ0051 Zhodnocení účinků Goteborského protokolu na acidifikaci a eutrofizaci vod a půd, návrh další redukce 777 525 EUR

Cílem projektu je zjistit prostřednictvím speciálních měření ovzduší, půd a vod a použitím modelových výpočtů, jak se České republice daří dodržovat závazky tzv. Goteborgského protokolu z roku 1999, a navrhnout scénáře pro další možnou redukci emisí síry a dusíku ve sledovaných oblastech ČR.
Příjemce: Česká geologická služba
Schváleno: dne 29. ledna 2007

 
     
CZ0042 Příbram – modernizace a vybavení základní školy Jiráskovy sady, fáze I 239 391 EUR

Výsledkem projektu bude modernizace školních tříd a hřišť, učeben pro tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu, venkovní environmentální učebny, rekonstrukce otopného systému školy, pokrytí školy internetovým signálem a vytvoření školního informačního systému.
Příjemce: Město Příbram
Schváleno: dne 19. prosince 2006

 
     
CZ0038 Portálový intranet Ústeckého kraje 349 196 EUR
 

Cílem projektu je zavedení intranetu na krajském úřadě, což  zlepší fungování veřejné správy a položí základy pozdějších internetu a extranetu.
Příjemce: Krajský úřad Ústeckého kraje
Schváleno: dne 19. prosince 2006

 
     
CZ0031 Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově 283 770 EUR

Výsledkem projektu bude modernizace školních tříd a hřišť, učeben pro tělesnou, hudební, výtvarnou a pracovní výchovu, zařízení společného školního stravování a vybavení dětských domovů v Šenově.
Příjemce: Město Šenov
Schváleno: dne 6. prosince 2006

 
     
CZ0032 Střední Čechy on-line – Intranet 332 945
EUR

Cílem projektu je zavedení intranetu na krajském úřadě, čímž se zlepší fungování veřejné správy a položí se základy pozdějšího internetu a extranetu. Aktivity zahrnují design, vytvoření a testování nového systému, pořízení vybavení, školení a publicitu.
Příjemce: Středočeský kraj
Schváleno: dne 28. listopadu 2006

 
     
CZ0045 Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií 256 657
EUR

Výsledkem projektu má být zefektivnění a modernizace služeb státní správy a samosprávy prostřednictvím informačních technologií, dostupnost územních plánů na webu. Realizace projektu povede k zefektivnění přípravy rozvojových koncepcí, investičních záměrů a zajišťování podkladů pro rozvojové záměry obcí a regionu.
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Schváleno: dne 6. prosince 2006

 
     
CZ0023 Městský hrad Úštěk 358 737 EUR

Cílem projektu je, v rámci 3. etapy, provedení statického zajištění hlavní budovy městského hradu v Úštěku, dle předložené projektové dokumentace. Statické zajištění je nezbytně nutné, protože následkem zanedbání se hrad dostal do havarijního stavu a hrozilo jeho naprosté zničení.
Příjemce : Město Úštěk
Schváleno: dne 6. prosince
2006

 
     
CZ0016 Benediktinské opatství Rajhrad – památník písemnictví na Moravě 295 610 EUR

Cílem projektu je rekonstrukce 1. nadzemního podlaží (NP)  - historického schodiště do 2. NP a celé 2. NP severního křídla benediktinského kláštera v Rajhradě, významné nemovité kulturní památky. Rekonstruované prostory se stanou součástí již provozovaného Památníku písemnictví na Moravě.
Příjemce : Benediktinské opatství Rajhrad
Schváleno: dne 6. prosince 2006

 
     
CZ0049 Zkvalitnění metod hodnocení imisní zátěže území ČR částicemi PM 10 366 012 EUR

Cílem projektu je zkvalitnění monitorování a popisu imisní zátěže suspendovanými částicemi PM 10 v ČR. 
Příjemce : Český hydrometeorologický ústav
Schváleno: dne 28. listopadu 2006

 
     
CZ0039 Revitalizace školních hřišť na území obvodu obce Vlašim 374 247 EUR

Výsledkem projektu bude revitalizace 9 dětských hřišť na území obce Vlašim a zvýšení bezpečnosti dětí a snížení rizika dětských úrazů.
Příjemce : Město Vlašim
Schváleno: dne 20. listopadu 2006

 
     
CZ0025 Bazén pro rehabilitaci a následnou zdravotnickou péči HL Luže Košumberkru 364 355 EUR

Výsledkem projektu bude výstavba rehabilitačního bazénu pro dětské pacienty Hamzovy léčebny (HL) Luže Košumberk. Projekt výstavby bazénu je součástí celkového generelu HL v soustředěném komplexu rehabilitační léčby, který je unikátní v České republice.
Příjemce : Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Schváleno: dne 20. listopadu 2006

 
     
CZ0029 Záchrana neperiodických bohemikálních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíru 999 960 EUR
 

Cílem projektu je záchrana unikátních a/nebo ohrožených neperiodických dokumentů 19. století. Aktivity zahrnují zhotovení mikrofilmů, jejich digitalizaci a import do internetu. Nebude tak třeba používat původní svazky, které budou archivovány. Zároveň přístup k těmto dokumentům bude mnohem lehčí a rychlejší.
Příjemce : Národní knihovna ČR
Schváleno: dne 30. listopadu
2006

 
     
CZ0041 Projekt Ad fontes. Hl. město Praha-MHMP-Archiv hl. města Prahy 483 591 EUR
  Cílem projektu je záchrana ohrožených dokumentů. Aktivity zahrnují vybudování digitalizačního pracoviště, školení, digitalizaci dokumentů a jejich import do internetu. Nebude tak třeba používat původní svazky, které by měly být archivovány. Zároveň přístup k těmto dokumentům bude mnohem lehčí a rychlejší.
Příjemce: hlavní město Praha
Schváleno: dne 30. listopadu 2006
 
     
CZ0005 Vybudování Národní centrály SIRENE a příprava expertů Ministerstva vnitra a Policie ČR na využívání Schengenského informačního systému 437 750 EUR
  Cílem projektu je posílení kapacity Národní Centrály SIRENE v ČR, která bude zajišťovat zapojení Policie ČR do mezinárodní spolupráce v rámci celého Schengenského prostoru. Součástí projektu bude školení policistů a také přenos zkušeností norských partnerů.
Příjemce: Policie ČR
Schváleno: dne 14. července 2006
 
     
CZ0012 Kulturní dědictví Vysočiny 600 000 EUR
  Projekt je zaměřen na uchování ohrožených historických konstrukcí, prvků uměleckořemeslných děl a děl výtvarných umění, využití památky v souladu s její historickou funkcí nebo pro kulturně vzdělávací účely.
Příjemce: Kraj Vysočina
Schváleno: dne 18. října 2006
 
     
CZ0013 Dokončení rekonstrukce nemovité kulturní památky zámek Šluknov 349 996 EUR
  V rámci realizace projektu bude dokončena celková rekonstrukce zámku. V zámku, který tvoří základ historického jádra města, bude po rekonstrukci využíván zrekonstruovaný multifunkční sál a bude zde zřízeno Muzeum vývoje Šluknovska a Myslivecké a lesnické muzeum.
Příjemce: Město Šluknov
Schváleno: dne 20. září 2006
 
     
CZ0014 Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje 307 525 EUR
  V rámci projektu budou rekonstruována hřiště pěti dětských domovů a třinácti mateřských škol na území Libereckého kraje. Kromě zlepšení technického stavu hřišť projekt přispěje rovněž k zajištění adekvátní nabídky v oblasti volného času a času stráveného ve školách.
Příjemce: Liberecký kraj
Schváleno: dne 28. září 2006
 
     
CZ0015 Obnova židovské synagogy – Město Turnov 280 010 EUR
  Bude provedena komplexní rekonstrukce židovské synagogy. Následně dojde k rekonstrukci vnitřní výzdoby-výmalby stěn a malovaného stropu. Po dokončení rekonstrukce bude v synagoze zřízena stálá výstava, pravidelně zde budou instalovány krátkodobé výstavy. Synagoga bude sloužit také jako vzdělávací a kulturní centrum, kde budou pořádány přednášky, semináře, koncerty a literární večery.
Příjemce: Město Turnov
Schváleno: dne 29. září 2006
 
     
CZ0017 Záchrana drobné a pevnostní architektury zámku Mikulov 291 093 EUR
  V rámci projektu bude provedena restaurace sochařské a kamenné výzdoby zámku v Mikulově. A to zejména restaurování plastik, kamenné výzdoby, oprava fasády na Čestném nádvoří a restaurování dvou zničených kašen.
Příjemce: Regionální muzeum v Mikulově
Schváleno: dne 20. září 2006
 
     
CZ0018 Obnova freskové a štukové výzdoby baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce 367 237 EUR
  Z grantu bude provedena restaurace freskové a štukové výzdoby presbytáře, kopule, hlavní lodě a bočních kaplí baziliky Navštívení Panny Marie.
Příjemce: Královská kanonie premostrátů na Strahově
Schváleno: dne 20. září 2006
 
     
CZ0019 Obnova a uchování kulturní památky zámek Blansko 282 839 EUR
  Cílem projektu je obnova a uchování zámku Blansko pro kulturní účely. Zámek postavený ve stylu tzv. rustikální renesance v období let 1604 – 1605 je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních a historických památek ČR.
Příjemce: Město Blansko
Schváleno: dne 2. listopadu 2006
 
     
CZ0020 Obnova Zámku Pardubice pro zlepšení ochrany muzejních sbírek a prezentace objektu 533 217 EUR
  Realizací projektu dojde k zastavení chátrání a obnově částí významné historické památky. Bude zlepšena ochrana muzejních sbírek a rozšíří se možnost pořádání kulturních a společenských akcí v prostoru nádvoří zámku.
Příjemce: Východočeské muzeum v Pardubicích
Schváleno: dne 10. listopadu 2006
 
     
CZ0021 Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně 254 160 EUR
  Bude provedena obnova východního křídla zámku v Jimlíně, který pochází z 15.století. Po statickém zajištění objektu bude následně provedeno restaurování renesanční „psaníčkové“ fasády a rekonstrukce vzácného barokního malovaného dřevěného stropu. Po rekonstrukci bude východní křídlo zámku využito jako depozitář Oblastního Muzea Louny a výstavní prostory.
Příjemce: Ústecký kraj
Schváleno: dne 20. září 2006
 
     
CZ0022 Rekonstrukce Hlučínského zámku 337 480 EUR
  Z grantu bude proveden a rekonstrukce jižního křídla zámku v Hlučíně. Následně vzniknou prostory pro klubovnu a filmové studio Kulturního centra, Hlučínské muzeum a Základní uměleckou školu.
Příjemce: Město Hlučín
Schváleno:dne 20. září 2006
 
     
CZ0026 Obnova areálu Červený Dvůr pro pacienty a veřejnost 537 708 EUR
  V rámci projektu dojde k rekonstrukci hospodářského křídla zámku v Červeném Dvoře za účelem zachování kulturní památky a jejího následného využití pro vytvoření nového lůžkového oddělení psychiatrické léčebny, která je v prostorách zámku umístěna.
Příjemce: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Schváleno: dne 10. listopadu 2006
 
     
CZ0028 HISPRA – Záchrana historických pragensijních a dalších vzácných dokumentů z fondu Městské knihovny 403 552 EUR
  Cílem projektu je záchrana vzácných a historických dokumentů. V rámci projektu dojde k vybudování digitalizačního pracoviště, školení, digitalizaci dokumentů a jejich import do internetu. Nebude tak třeba používat původní svazky, které by měly být archivovány.
Příjemce: Městská knihovna Praha
Schváleno: dne 6. listopadu 2006
 
     
CZ0030 Modernizace letiště Karlovy Vary – III. Etapa - 1. část – Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských úmluv 692 130  EUR
  Cílem je přestavba vnitřního prostoru odbavovací haly, přístavba nové vstupní části a výstavba přístřešku pro manipulaci se zavazadly tak, aby byly fyzicky odděleny proudy osob (a nákladů) cestujících v rámci schengenského prostoru a z prostoru mimo něj a aby došlo k rozdělení odbavovacích míst pro státní příslušníky EU a pro příslušníky mimo země EU.
Příjemce: Karlovarský kraj
Schváleno: dne 6.listopadu 2006
 
     
     
CZ0035 Domov Simeon 599 944 EUR
  Výsledkem projektu bude stavba domu pro respitní péči pro 20 klientů. Nově vzniklé zařízení sociální péče zmírní nedostatek kapacit pro respitní péči v Pardubickém kraji a vytvoří 10 stálých pracovních míst.
Příjemce: SKP - Centrum
Schváleno: dne 10. listopadu 2006
 

 

 

Pomocník

nahoru RSS Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2005, Ministerstvo financí ČR| Letenská 15, 118 10 Praha 1 | podatelna@mfcr.cz | +420 257 041 111|
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947