Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam university

  Logo   Image  
 
Permanent Address : Nama Para Battala, Trishal, Mymensingh.
 
Main Campus Address : Nama para Battala, Trishal, Myminsingh.
 
In-Campus Address :
 
Out-Campus Address :
 
Phone : 8962472
 
Fax : 02-8962472
 
Email : Knut@agnionlne.com
 
Website :
 
VC's Name : Prof. Dr. Md. Shamsur Rahman
 
VC's Address : Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Nama Para Battala, Trishal ,Mymensingh.
 
VC's Email : Knut@agnionlne.com
 
Registrar's Name : Md. Aminul Islam
 
Registrar's Address : Registrar Office Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Nama Para Battala , Trishal ,Mymensingh.
 
Registrar's Email :
 
Treasurer’s Name : Prof. Dr. Khondokar Shafayeet Hossain
 
Treasurer’s Address : Treasurer office Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University , Nama Para Battala , Trishal , Mymensing.
 
Treasurer’s Email :
 
Faculties : Faculty of Arts    Faculty of Science    Faculty of Business Studies    Faculty of Social Science