www.bdidut.com
!הלטסנ תא ומירחה - תוומל תמרוג הלטסנ
 
תוקונית ןוילימ 1.5 יכ ךירעמ (WHO) ימלועה תואירבה ןוגרא
תומוקמב .םא בלחב םינזומ םניא םהש ללגב הנש לכ םיתמ
האצותכ ,התומתה ייוכיס ,הייתשל םיחוטב םניא םימה םהבש
הלאמ  25 יפ םילודג ,קובקבמ בלח לבקמה דלי לש ,םילושלשמ
עיפשמ םא בלח יפילחת לש הובגה םריחמ .םא בלח התושה דלי לש
תוקוניתל יתוכאלמ בלח ,תוחתפתמ תוצראב .החפשמה ינב לכ לע
לולעש רבד ,ןמז רתוי וב שמתשהל היהי ןתינש ידכ רתוי ללודמ
.(Ref :State of the World's Children 1991) .הנוזת תתל ליבוהל

 קווישה לע חוקיפל ימואלניב דוק 1981 תנשב סנכוה וז הביסמ
,'הלטסנ' דיגאת ןשארבו ,תורבח .םא בלח יפילחת לש
.הז דוק רפהל תוכישממ ,םלועב הלודגה תוקוניתה ןוזמ תרבח

םילדג ,קובקבב ןוזמ קוניתל תתל םיליחתמש עגרמש תעדוי 'הלטסנ'
ללגב .חוקל דוע חיוורת הרבחהו קינהל קיספת םאהש םייוכיסה
,תוקוניתה תואירבבו ימואלניבה דוקב 'הלטסנ' לש ךשמתמה לוזלזה
,דנלריא ,הילטיא ,הילרטסוא) תונידמ 19-ב םינכרצ םרח םייקתמ
,הינטירואמ ,גרובמסקול ,היקרוט ,הינמרג ,הירגלוב ,הינטירב ,ב"הרא
,הדנק ,תפרצ ,דנלניפ ,םיניפיליפה ,דרפס ,היגוורונ ,וקיסקמ
יתלבה קווישה תא קיספת הלטסנש דע ךשמי םרחה ( ץיוושו הידווש
ימואלניבה דוקל ,השעמבו תוינידמב ,תייצתו ולוכ םלועב הלש יארחא
.ם"ואה לש תואירבל תימלועה האילמלו םא בלח יפילחת קווישל
 

: הלטסנ
.הקנה ינפמ עיתרמו  קובקבב הנזה דדועמש תוהמאל עדימ תקפסמ ·
שומיש דדועל תואירב ינקתמל םניח יאלמו תוימגוד תמרות ·
.םא בלח יפילחתב
.הירצומ תא ומדקיש ידכ תואירב ידבועל םיצירמת תנתונ ·
הקנהב תונורתיה רבדב תויוות לע תורורב תורהזה תקפסמ אל ·
םא קפס ,םירקמהמ קלחב .תיתוכאלמ הנוזת לש תונכסהו
.תויוותה הבותכ הבש הפשה תא תוניבמ תוהמאה

ריחמה תא םימלשמ םירחא דועב םיחוור השוע הלטסנ

-תוקונית רובע רתויב בוטה רבדהו החוטב ,תישפוח איה הקנה
.םירשכ םיעצמאה לכ התניחבמו חיוורהל הצור 'הלטסנ' לבא
.הלטסנ תא ומירחה .תרחא םיבשוח ונחנא
 

: םירושיק

Baby Milk Action
www.babymilkaction.org
 הלטסנ < םידיגאת < תיבה ףד :ךמוקימ