MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-58-2006 (Utgått)

Erstatter: J-45-2006
Erstattet av: J-53-2007
Gyldig fra: 13.03.2006
Gyldig til: 31.12.2006
Bergen, 13.03.2006

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2006

Fiskeridirektoratet har 13. mars 2006 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 20. februar 2006 om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2006 § 17 bestemt:

I

I forskrift av 20. februar 2006 om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2006 gjøres følgende endring:

§ 7 (ny) endret skal lyde:
Fartøy som har fått tillatelse til å delta i fangst i Vesterisen må ha tatt utseiling innen 10 april.

§§ 7 – 19 blir nye §§8 – 20.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2006

Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. februar 2006 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 12, jf. Kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL I. DELTAKELSE I SELFANGST

§ 1 Forbud
Det er forbudt for norske fartøy å drive selfangst i 2006.

§ 2 Unntak fra fangstforbudet og vilkår for deltakelse
Uten hensyn til forbudet i § 1, kan norske fartøy drive selfangst dersom følgende vilkår er oppfylt:

a)       Fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

b)       Fartøyet må være egnet og utstyrt for å drive selfangst.

c)      Fartøyets skipper må ha deltatt på Fiskeridirektoratets kurs for selfangere i 2006.

Dette gjelder også medlemmer av fartøyets mannskap som ikke deltok på Fiskeridirektoratets kurs for selfangere i 2005.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i bokstav c.

KAPITTEL II. VESTERISEN

§ 3 Fangstområde
Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen utenfor Grønlands fiskerisone og sørvest av Svalbard.

§ 4 Kvoter
Fartøy som fyller vilkårene i § 2 kan fange inntil 31.200 voksne grønlandssel og 4.000 voksne klappmyss i Vesterisen.

Kvotene kan tas i form av ikke-diende unger. Ved fangst av ikke-diende unger av grønlandssel skal 2 unger tilsvare ett voksent dyr. Ved fangst av ikke-diende unger av klappmyss skal 1 unge tilsvare ett voksent dyr.

§ 5 Fangstforbud

Det er forbudt å drive fangst av diende unger av grønlandssel og klappmyss.

Det er forbudt å drive fangst av hunner i kastelegrene.

§ 6 Fangstperiode
Det er forbudt å drive fangst av klappmyss før 20. mars kl 0700 UTC og av grønlandssel før 10. april kl 0700 UTC.

Fangst av klappmyss skal være avsluttet 10. juli kl 2400 UTC, og fangst av grønlandssel skal være avsluttet 30. juni kl 2400 UTC. Dersom vær- og isforholdene tilsier det, kan fangstperiodene forlenges.

§ 7 Utseiling
Fartøy som har fått tillatelse til å delta i fangst i Vesterisen må ha tatt utseiling innen 10 april

KAPITTEL III. ØSTISEN

§ 8 Fangstområde
Med Østisen forstås områdene øst for 20° Ø i Russlands økonomiske sone.

§ 9 Kvoter
Fartøy som fyller vilkårene i § 2 kan fange inntil 10.000 voksne grønlandssel i Østisen.

Kvoten kan tas i form av ikke-diende unger. Ved fangst av ikke-diende unger skal 2,5 unger tilsvare ett voksent dyr.

§ 10 Fangstforbud
Det er forbudt å drive fangst av diende unger av grønlandssel.

Det er forbudt å drive fangst av andre selarter enn grønlandssel.

§ 11 Fangstperiode
Det er forbudt å fange grønlandssel før 23. mars kl 0700 UTC.

Fangsten skal være avsluttet 15. mai kl 2400 UTC.

KAPITTEL IV. GENERELLE BESTEMMELSER

§ 12 Definisjoner
Med unge forstås sel som er yngre enn ett år gammel. Dyr som er eldre anses som voksne.

For klappmyss anses unge som diende før 20. mars.

For grønlandssel anses unge som diende før 20. mars i Østisen og før 10. april i Vesterisen.

§ 13 Påmelding
Den som ønsker å delta i fangst av sel må sende skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet innen 15. februar.

§ 14 Fordeling av kvoter
Fiskeridirektoratet kan fordele kvotene av grønlandssel i Vesterisen og Østisen på de deltakende fartøyene. Fartøy som deltar i fangst i Østisen kan gis redusert kvote i Vesterisen.

§ 15 Refordeling
Fiskeridirektoratet kan oppheve eller endre de fastsatte kvotene.

For å sikre at totalkvoten blir tatt, kan Fiskeridirektoratet refordele kvotene på den mest hensiktsmessige måten. Fiskeridirektoratet kan fastsette dato for slik refordeling.

Fiskeridirektoratet kan fastsette frist for å starte fangsten på den refordelte kvoten. Fartøy som ikke overholder fristen mister adgangen til å delta.

§ 16 Føring av fangstdagbok
Fartøy som deltar i selfangsten skal føre fangstdagbok. Fangstdagbøkene skal snarest mulig etter avsluttet tur sendes Fiskeridirektoratet.

§ 17 Kontroll
Fiskeridirektoratet kan bestemme at fartøyene skal ha inspektør om bord under fangsten. Fartøyene kan også pålegges å ha med observatør under fangsten.

§ 18 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

§ 19 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 20 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

HY/EW

Skriv ut