Gabinet d'Onmàstica


CONSULTES

TOPONÍMIA. NOTES INFORMATIVES


NOTA INFORMATIVA

El Gabinet d’Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears informa sobre la grafia del topònim Maó.

Que, d’acord amb l’article 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística diu que «els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana» en virtut del caràcter de «llengua pròpia» que aquesta llengua té a la nostra Comunitat Autònoma. D’altra banda, la Disposició Addicional Segona de l’Estatut d’Autonomia designa la Universitat de les Illes Balears (UIB) com a única «institució consultiva per a tot quant faci referència a la llengua catalana». Per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears va aprovar el Decret 36/1988, de 14 d’abril, en què, recollint les propostes de la UIB, fixa les úniques formes oficials dels noms dels municipis de les illes, entre les quals, la del municipi de Maó.

Aquesta és, doncs, la grafia oficial i normalitzada emprada, a més a més, amb tota normalitat i sense cap tipus de problema, per totes les institucions públiques, entre elles l’Ajuntament de Maó.

Segons l’informe de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) del gener de 1996, que va elaborar a través de la Secció de Llengua i Literatura, exposava totes les raons per tal d’evitar discussions entorn de la grafia del topònim. «La grafia h mai no ha representat cap so en la llengua escrita [...] les paraules catalanes duen una hac perquè segons l’etimologia ja sortia en la forma llatina i és l’única forma en què es conserva aquesta grafia».

Finalment, en el llibre de Joan Coromines, Onomasticon cataloniae, trobam l’etimologia del topònim més amunt citat. No s’ha trobat cap hac, però sí una g «Magon».

Per tant, segons tota la informació que hem aportat l’única forma correcta d’escriure el topònim és Maó.

Palma, 26 de juliol de 2005

[pàgina principal del Servei Lingüístic de la UIB]
[pàgina principal de la Conselleria d'Educació i Cultura]
[pàgina principal de la UIB]


Servei d'Informació
Per a més informació: sl.ono@.uib.es
Darrera actualització: 26 de maig de 2006