در حال بارگذاري سايت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  

اين بارگذاري حدود 3 ثانيه طول مي كشد

با توجه به تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ادغام با نهاد رياست جمهوري از اين پس

آدرس سايت اطلاع رساني www.spac.ir  مي باشد .