Skip to content
Pozycjonowanie - Copywriting:Home

10 powodów - dlaczego Twoja strona jest do kitu!

Wpisał: Dawid Jó?wiak   
?yjemy w czasach gdzie Internet jest na równi z takimi mediami jak radio, telewizja czy gazety (je?li ju? nie zaczyna nad nimi dominowa?). Strony WWW sta?y si? nasz? codzienno?ci?, zosta?y wypracowane pewne standardy, powstaj? nowe technologie lub wr?cz moda na nie. W ca?ym tym nat?oku mo?liwo?ci i ch?ci zaprezentowania swoich umiej?tno?ci designerskich, gdzie? zagubi?o si? dbanie o wygod? odwiedzaj?cych nasze strony.

Komentarze (2) | Zacytuj ten artykuł na swojej stronie | Odsłon: 640 | Email

 

Darmowa reklama w Google AdWords

Wpisał: Pawe? Kobis   
Czytaj całość?Reklama w Google AdWords


Dzi?ki Google AdWords mo?esz dotrze? do u?ytkowników, którzy aktywnie szukaj? oferowanych przez Ciebie produktów lub us?ug. Oznacza to, ?e docierasz do potencjalnych klientów z grupy docelowej, jak? wybra?e?. Cennik AdWords oparty na systemie koszt za klikni?cie u?atwia kontrolowanie kosztów i oznacza, ?e zap?acisz tylko wtedy, gdy u?ytkownik kliknie na Twoj? reklam?.

Jednak nie ka?dego sta? na tak? reklam? na samym pocz?tku dzia?alno?ci. I tutaj z pomoc? przychodzi samo Google oferuj?c nam DARMOWE kody na okre?lon? kwot? za któr? mo?emy wykupi? sobie p?atn? reklam? w Google AdWords.

Komentarze (1) | Zacytuj ten artykuł na swojej stronie | Odsłon: 904 | Email

 

Nowe wizje Google a pozycjonowanie

Wpisał: Pawe? Kobis   

Co ostatnio dzieje si? z Google? Od minionego roku coraz cz??ciej dochodz? nas s?uchy o spadku liczby stron cache’owanych przez Google, (czyli takich, których kopie znajduj? si? na serwerach Google). Co wi?cej, strony które trzyma Google u siebie nierzadko s? przestarza?e (ponad 2-3 lata) i ju? nie ma ich w sieci. W czym problem?

W styczniu 2006 r. Google przeprowadzi?o aktualizacj? swojego algorytmu, zwan? „Big Daddy”. Niestety od tego czasu ca?e dzia?anie wielkiego G sta?o si? .. delikatnie mówi?c.. ma?o stabilne. Powód jest bardzo prosty – serwery Google s? przepe?nione, brakuje wolnego miejsca.

Komentarze (3) | Zacytuj ten artykuł na swojej stronie | Odsłon: 629 | Email

 

Jako?? systemu e-weblink.com

Wpisał: Pawe? Kobis   
 

System wymiany linków rotacyjnych e-weblink.com

                Jak przysta?o na ten serwis mamy zajmowa? si? omawianiem tematów zwi?zanych z pozycjonowaniem i SEO. W ksi??ce „Marketing z Google" zosta?y omówione polskie systemy wymiany linków z pomini?ciem jednego obecnie du?ego gracza na rynku jakim jest w?a?nie e-weblink.com Powodem pomini?cia tego systemu by? fakt ?e w dniu oddawania ksi??ki do druku nie by?o o nim jeszcze ?ladu i dopiero pó?niej powsta?. Sam system nale?y do grupy systemów wymiany linków rotacyjnych czyli linki zmieniaj? si? lokalizacjami co od?wie?enie strony.

Powstanie systemu by?o bardzo widowiskowe i obwiane wielk? tajemnic? kto jest w?a?cielem systemu, spektakularne wypowiedzi na temat systemu, mocne faworyzowanie systemu na jednym

Komentarze (3) | Zacytuj ten artykuł na swojej stronie | Odsłon: 725 | Email

 

Najwy?sza pozycja w Google Organic i Paid Search?

Wpisał: Dawid Jó?wiak   
Czytaj całość?Ka?dy, kto cho? odrobin? orientuje si? w dzia?aniu internetowego marketingu, wie jak wa?ne jest aby znale?? si? na jak najwy?szej pozycji w wyszukiwarkach. Ró?nica pomi?dzy pierwszym a jedenastym miejscem, jest by? albo nie by?, dla firmy dzia?aj?cej online.

Google oferuje reklamodawcom program o nazwie AdWords. Jest to p?atne narz?dzie pozwalaj?ce reklamowa? strony na wybrane s?owa kluczowe, zwi?zane z zawarto?ci? promowanej strony. Temat który chc? poruszy? wi??e si? zarówno z wyszukiwark?, jak i Google AdWords:
"Jestem na pierwszej pozycji w Google, po co mam inwestowa? w p?atne reklamy (PPC) skoro jest to traffic który prawdopodobnie i tak uzyskam?"

Bądź pierwszym który skomentuje | Zacytuj ten artykuł na swojej stronie | Odsłon: 565 | Email

 

Supplemental powraca

Wpisał: Pawe? Kobis   
Zmiany w wynikach uzupe?niaj?cych

Jak si? okazuje Google do?? mocno zmienia swoje bazy i coraz bardziej utrudnia ?ycie pozycjoner?. Bardzo przydatn? funkcja w Google by?a mo?liwo?? oceniania ile stron zosta?o wykluczonych z podstawowego indeksu Google i tym samym mo?liwo?? ocenienia b??dów na stronie. Do?? sporo opisa?em tego w tym artykule Indeks uzupe?niaj?cy - Supplemental Index
Jak mo?emy przeczyta? na Google Webmaster Central Blog ...

Komentarze (2) | Zacytuj ten artykuł na swojej stronie | Odsłon: 912 | Email

 

Przygotowywanie kampanii reklamowej PPC

Wpisał: Dawid Jó?wiak   

Ka?de du?e przedsi?wzi?cie warto rozpocz?? od zaplanowania przysz?ych dzia?a?. Kampania PPC nie jest wyj?tkiem i dobrze przygotowana od samego pocz?tku, zaowocuje dobrymi rezultatami na przysz?o??. W poni?szym artykule wyja?ni?, jak wa?ne jest stworzenie dobrej listy s?ów kluczowych.

Keyword research
G?ówn? ide? wyszukiwarek jest dostarczanie informacji na podstawie podanej przez u?ytkownika frazy (zwanej ‘s?owem kluczowym’). Poniewa? jest to podstaw? dzia?ania zarówno wyszukiwarki jak i u?ytkownika, wi?c pierwszym i najwa?niejszym dzia?aniem, jest sporz?dzenie listy s?ów kluczowych.

Bądź pierwszym który skomentuje | Zacytuj ten artykuł na swojej stronie | Odsłon: 681 | Email

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 23
nazwa.pl
Ksi?garnia Internetowa Tolle.pl - cena 38.70 z?

ksi??ka o pozycjonowaniu

------ Telewizja SEO
Materia?y video
------ Dodatki
RSS dla TopSEO.pl
Szukaj
------ Og?oszenia Inne
Spis firm
Pozycjonowanie stron

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Go?cimy

10 powodów - dlaczego Twoja st...
test
cos jest nie tak z kodowaniem na tej stronie
Wi?cej...

Darmowa reklama w Google AdWor...
Czy te linki dzia?aj??
Po wej?ciu w adres np. http://services.google.com/marketing/...
Wi?cej...

Nauka jak spamowa?
giabhdefjc rtpnmsqkol x52yuwz134 [url=http://groups.msn.com/...
Wi?cej...

Szkolenia z Pozycjonowania
Czekam z niecierpliwo?ci? na te szkolenia jak i na now? ksi?...
Wi?cej...

Precle - sza? na now? technik...
Chyba musz? doda? rel="nofollow" do komentarzy bo sobie "jaj...
Wi?cej...

W skrócie

Ruszy?y obecnie pe?n? par? przygotowania do szkolen e-learning'owych z zakresu pozycjonowania i SEO. Planowane jest równie? otwarcje szkole? z marketingu i reklam p?atnych w wyszukiwarkach. Wszystkie szkolenia s? przygotowywane prze zespó? specialistów z ka?dej omaiwanej dziedziny.
Czytaj całość…