Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului Local
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 14745 din 25.01.2008 al Directiei economice  prin care se propune aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate;

Retinand prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 al. 4 lit. a, art. 39 alin 1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  republicata,

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba bugetul general al  municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 in suma de  990.812.338 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6  care fac parte integranta din prezenta hotarare si care cuprinde:

-bugetul local al municipiului Cluj-Napoca in suma de  853.883.938 lei;

-bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  in suma de 17.395.000 lei;

-bugetul imprumuturilor interne in suma de 52.208.000 lei;

-bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 12.487.000 lei;

-bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 54.838.400 lei.

Art.2. Se aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 52.456.400 lei conform destinatiilor prevazute in anexa nr. 5, pe urmatoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 51.11 Autoritati publice 25.000 lei,

Cap. 65.11 Invatamant 1.450.000 lei,

Cap. 67.11 Cultura, recreere 13.764.000 lei,

Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 11.357.400 lei,

Cap. 74.11 Protectia mediului 2.050.000 lei,

Cap. 84.11 Transporturi 23.810.000 lei.

Art.3.. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile din cadrul aparatului de specialitate al  primarului.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

jr. Csoma Botand

 

Nr. 3 din 31 ianuarie 2008

(Hotararea a fost adoptata

cu 23 voturi )

 

Contrasemneaza:

Secretarul municipiului,

jr.Aurora Tarmure

 

Anexa 1 la Hotararea nr.3/2008

 

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

 

- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2008

A

Venituri total, din care :

0001

853.883.938

 

Venituri proprii

4802

644.538.690

I.

Venituri curente

0002

619.294.590

A.

Venituri fiscale

0003

584.475.600

A1.

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital

0004

328.478.000

1.

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice

0005

1.000.000

2.

Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane  fizice

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

0006

 

04.02.01

04.02.04

 

327.478.000

 

327.000.000

478.000

3.

Alte imozite pe venit, profit si castiguri din capital

007

0

A2.

Impozit pe salarii  restante din anii precedenti

0602

0

A3.

Impozite si taxe  pe proprietate

0009

62.206.700

 

Impozite si taxe  pe proprietate

-Impozit si taxa pe cladiri

-Impozit si taxa pe terenuri

-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

-Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.50

62.206.700

41.250.000

7.156.700

13.700.000

100.000

A4

Impozite si taxe pe bunuri si servicii

0010

193.140.900

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

157.935.900

 

Sume defalcate din T.V.A.pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor

Sume defalcate din T.V.A. pentru sistem.centraliz. de producere si distributie energie termica

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.02

 

 

 

11.02.04

11.02.05

11.02.06

136.768.000

 

 

 

16.600.000

0

4.567.900

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2008

2.

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

- taxe hoteliere

12.02

2.800.000

3.

Taxe  pe servicii specifice

15.02

700.000

4.

Taxe  pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

Impozit pe mijloacele de transport

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

 

16.02.02

16.02.03

 

16.02.50

31.705.000

 

16.700.000

15.000.000

 

5.000

A6

Alte impozite si taxe  fiscale

0011

650.000

C.

Venituri nefiscale

0012

34.818.990

C1.

Venituri din proprietate

0013

20.830.790

 

Venituri din proprietate

-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale

-Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

-Venituri din concesiuni si inchirieri

- Venituri din dividende

30.02

30.02.01

 

30.02.03

 

30.02.05

30.02.08

20.830.790

100.790

 

700.000

 

20.000.000

30.000

C2.

Vanzari de bunuri si servicii

0014

13.988.200

1.

Venituri din prestari servicii si alte activitati

33.02

705.000

2.

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02

2.635.000

3.

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

8.006.200

4.

Diverse venituri

36.02

2.592.000

5.

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

50.000

II

Venituri din capital

0015

183.180.000

IV

Subventii

0017

51.409.348

 

Subventii de la bugetul de stat

- Retehnologizarea centralelor termice si eletrice de termoficare

- Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

- Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

- Subventii pentru compensarea cresterilor neprivizionate ale preturilor la combustibili

- Sprijin financiar la constituirea familiei

- Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei

- Subventii trusou nou nascuti

42.02

 

42.02.01

 

42.02.12

 

42.02.14

 

42.02.32

42.02.33

 

42.02.34

42.02.36

50.809.348

 

380.938

 

17.283.000

 

4.742.000

 

26.373.900

1.600.000

 

29.510

400.000

 

Subventii de la alte administratii

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finanatarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02

43.02.04

600.000

600.000

B

Cheltuieli total, din care :

5002

853.883.938

1.

 

Cap. 51.02 Autoritati publice

-   cheltuieli de personal

bunuri si servicii

alte transferuri

-   cheltuieli de capital

51.02

10

20

55

70

93.202.400

31.000.000

51.182.400

1.200.000

9.820.000

2.

 

 

 

 

 

 

Cap. 54.02 Alte serv. publice generale

-   cheltuieli de personal

-   bunuri si servicii

fonduri de rezerva

operatiuni financiare

din care, pe subcapitole:

Fond de rezerva bugetara

Fond pt. garantarea imprumut.

Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor

Alte servicii publice generale

54.02

10

20

50

79

 

54.02.05

54.02.07

54.02.10

54.02.50

7.265.000

5.500.000

1.565.000

200.000

0

 

200.000

0

2.365.000

4.700.000

3.

 

Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (dobanzi, comisioane si alte costuri privind imprumuturile)

 

55.02

 

10.200.000

4.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

transferuri intre unitati ale administratiei publice

din care, pe subcapitole:

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

56.02

 

51

 

 

560209

40.000

 

40.000

 

 

40.000

5.

 

 

 

 

Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

-   cheltuieli de personal

-   bunuri si servicii

-    cheltuieli de capital

din care, pe subcapitole:

Politia comunitara

Protectie civila

61.02

10

20

70

 

61020304

610205

12.126.000

8.580.000

3.076.000

470.000

 

10.750.000

1.376.000

6.

Cap. 65.02 Invatamant

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

asistenta sociala  din care:

- transport elevi

- tichete cadou

alte cheltuieli - burse

cheltuieli de capital

65.02

10

20

57

 

 

59

70

214.575.000

128.874.000

62.842.000

5.357.000

3.657.000

1.700.000

360.000

17.142.000

7.

 

 

Cap. 66.02 Sanatate

bunuri si servicii

asistenta sociala

cheltuieli de capital

din care, pe subcapitole:

Spitale Spitalul Clinic Municipal

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02

20

57

70

 

66020601

66025050

4.110.000

2.110.000

0

2.000.000

 

4.110.000

0

8

Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

transferuri intre unitati ale administratiei publice

cheltuieli de capital

din care, pe subcapitole:

Case de cultura Casa Municipala de Cultura

Intretinere zone verzi

Alte servicii culturale

67.02

10

20

51

70

 

67020306

67020503

670250

41.769.000

900.000

35.568.000

500.000

4.801.000

 

500.000

36.468.000

4.801.000

9.

Cap.  68.02 Asigurari si asistenta sociala

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

- transferuri intre unitati ale administratiei publice

alte transferuri

asistenta sociala

cheltuieli de capital

din care, pe subcapitole:

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pt.familie si copii

Crese

Ajutor social

Cantine de ajutor social

Alte chelt.in domeniul asig. si asist.soc

din care pe institutii subordonate

Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapati Motor

Centrul Bugetar de Administrare Crese

Cantina de Ajutor Social

Directia de Asistenta Sociala

68.02

10

20

51

55

57

70

 

68020502

680206

680211

68021501

68021502

680250

 

47.552.000

26.160.000

11.311.000

1.551.000

800.000

5.900.000

1.830.000

 

22.030.000

2.751.000

6.394.000

350.000

7.347.000

8.680.000

 

530.000

 

6.394.000

7.347.000

30.270.000

10.

 

 

Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

bunuri si servicii

subventii

transferuri

cheltuieli de capital

din care, pe subcapitole:

Locuinte

Iluminat public

Alte servicii

70.02

20

40

55

70

 

70020301

700206

700250

106.678.400

26.000.000

0

280.000

80.398.400

 

20.140.000

34.800.000

51.738.400

11.

 

 

Cap.  74.02 Protectia mediului

bunuri si servicii

cheltuieli de capital

74.02

20

70

47.300.000

45.000.000

2.300.000

12.

 

 

Cap. 81.02 Combustibili si energie

subventii

transferuri intre unitati ale administratiei publice

alte transferuri

81.02

40

51

55

69.789.138

51.258.200

0

18.530.938

13.

 

 

 

 

Cap.  84.02 Transporturi

-    bunuri si servicii

subventii

alte transferuri

cheltuieli de capital

din care, pe subcapitole:

Transport in comun

Strazi

84.02

20

40

55

70

 

84020302

84020303

199.277.000

97.125.000

16.800.000

1.900.000

83.452.000

 

18.700.000

180.577.000

 

Anexa 2 la Hotararea nr.3/2008

 

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR

FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE,

 

- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2008

I

VENITURI TOTALE

000110

17.395.000

1.

Venituri curente

0010

16.895.000

2.

Subventii pt.institutii publice

4310

500.000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

17.395.000

1.

Invatamant

6510

16.695.000

2.

Cultura, recreere si religie

6710

700.000

 

- Casa Municipala de Cultura

67100306

700.000

Anexa 3 la Hotararea nr.3/2008

 

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

 

 

 

 

- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2008

I

CREDITE INTERNE

5007

52.208.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

52.208.000

 

ACTIVE NEFINANCIARE

71

52.208.000

1.

AUTORITATI PUBLICE

5107

10.000.000

 

Active nefinanciare

71

10.000.000

2.

TRANSPORTURI, din care:

8407

42.208.000

 

Active nefinanciare

71

42.208.000

  

 Anexa 4 la Hotararea nr.3/2008

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

 

- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2008

I

VENITURI TOTALE

000108

12.487.000

 

Donatii din strainatate

4408

12.487.000

 

De la guverne straine

440802

12.487.000

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

12.487.000

 

Autoritati publice

5108

4.800.000

 

Invatamant

6508

1.187.000

 

Asigurari si asistenta sociala

6808

6.500.000

 

Anexa 5 la Hotararea nr.3/2008

 

VENITURILE SI CHELTUIELILE EVIDENTIATE

IN AFARA BUGETULUI LOCAL  PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI,  ARTICOLE SI ALINEATE

 

- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2008

I

VENITURI TOTAL

000111

54.838.400

1

Taxe speciale

361106

300.000

2

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

361108

1.500.000

3

Fond de rulment

361110

52.456.400

4

Alte venituri

361150

582.000

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

54.838.400

1

AUTORITATI PUBLICE

51.11

607.000

 

- bunuri si servicii

20

607.000

 

- active nefinanciare

71

0

2

INVATAMANT

65.11

1.450.000

 

-active nefinanciare

71

1.450.000

3

CULTURA, RECREERE

67.11

13.764.000

 

-active nefinanciare

71

13.764.000

4

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE  PUBLICA

70.11

12.857.400

 

- bunuri si servicii

20

0

 

- active nefinanciare

71

12.857.400

5

PROTECTIA MEDIULUI

74.11

2.350.000

 

- bunuri si servicii

20

0

 

- active nefinanciare

71

2.350.000

6

TRANSPORT

84.11

23.810.000

 

- bunuri si servicii

20

190.000

 

- active nefinanciare

71

23.620.000


 

Anexa 6
Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: