Novo - FORUM ZA POSJETITELJE!!!
Predstavljena monografija o Dubravici
U �ast 200-godina ro�enja Pavla �toosa
 

�to je monografija? Prema mi�ljenju akademika Josipa Bratuli�a, to je osobna iskaznica koja podsje�a na put razvoja ovog lijepog kraja. Ona nas ve�e s na�im korijenima.

U nastavku sve�anog predstavljanja akademik Bratuli� osvrnuo se na ulogu Pavla �toosa u hrvatskom pokretu. �U ono vrijeme kada su Ma�ari umjesto Nijemaca �eljeli zagospodariti hrvatskim prostorom �ivjeli su neki koji su odlu�no rekli NE. Me�u njima je bio i Pavao �toos, ro�en u Dubravici 10. prosinca 1806. godine. �tos je bio darovito dijete, govorio je mnoge jezike, a posebno je volio crtati.

Nakon gimnazije oti�ao je u Bogosloviju, a ve� s 20 godina �ivota izdao je prvu tiskanu pjesmu, a 1827. pi�e latinsku odu u povodu smrti Maksimilijana Vrhovca.

�toos se 18. o�ujka 1833. godine zaredio za sve�enika, a 1838. postaje tajnik biskupa Haulika. U vremenu 1838.�1842. profesor je i propovjednikna Akademiji, a 1842. zbog neslaganja s Kaptolom premje�ten je u Pokupsko. U to vrijeme se hrvatski javno nije smio govoriti.Ova stvarnost stra�no je mu�ila �toosa koji je napisao budnice i davorije, bio je prognanik, kao ptica u kavezu, no i dalje je pisao buntovno protiv ovakvog stanja u Hrvatskoj. Nakon �to se 1848. godine vratio u Zagreb napisao je knji�icu s rodoljubnim stavovima. Iste je godine Jela�i� proglasio ukidanje plemstva i plemske tlake. Narod se pobunio jer je mislio da ova namjera Jela�i�a nije iskrena. Jela�i� je zatra�io pomo� intelektualaca, a �toos se rado odazvao te dao prijedlog da Jela�i� o svojoj namjeri objavi pismo. Prijedlog �toosa je prihva�en i proglas je proslije�en u op�ine i kotare.

Po padu Bachova apsolutizma ljudi su postali svjesni �toosovih namjera i odluke te o te�ini kazne kojoj je bio izlo�en.

U o�ujku 1862. postao je kanonik zagreba�ki, a odluka o tome objavljena je nakon njegove smrti.

Podignuti spomenik 5. svibnja 2001. godine i ova monografija dug su prema �toosu koji je izgorio za dobrobit svih Hrvata.

Njegovo ime je ponos za ovaj kraj i dokaz da je pravda u Bo�jim, a ne ljudskim rukama.

Rad uredni�tva pohvalio je i dr. Sini�a �akala koji se zalo�io da ovu monografiju dobije �irok krug ljudi kako bi se upoznao s povije��u Dubravice.

O monografiji je govorio i vele�asni Slavko Dubove�ek, kao i dipl. ing. Vida Posavec ispred Dr�avnog zavoda za za�titu prirode.

Svima je zahvalio na�elnik op�ine Dubravica Franjo �toos, a o izdava�kom naporu govorili su autori prof. Josipa �maguc, dipl. ing. Vladimir �maguc i u�iteljica Andreja �toos.

Program je bio lijepo osmi�ljen, uz autore monografije i goste jo� se pjevalo, sviralo i citiralo Pavla �toosa.

Zlatko �o�tari�

Komentiraj vijest  

Komentari:

 

 

 
 

Nakladnik: DZ PROMET d.o.o., za novinsko nakladničku djelatnost, trgovinu i usluge, Ivana Vrapca 29, 10292 �enkovec

WEB: www.prigorskikaj.hr

Uprava: Anica Šoštarić (glavni urednik), Marina Mufić (financije)

Tisak: CRO - GRAF, obrt za izradu papirne konfekcije, Stubička 295, 10292 Zapre�ić

 
 
Parketni centar Zaprešić                
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
               
             
�elite li ogla�avati - javite se?
 
Parketni centar Zaprešić
 

 

Copyright © DZ promet d.o.o.                       Design O.M.
Za va� kraj - Prigorski kaj (Nezavisni informativni mjese�nik)