Untitled Document
 
Qeybta Tafsiirka Quraanka
 
Suurad
Aayadaha
 
Suurad
Aayadaha
Al_Faatixah Al-Faatixah  
Waxaa turjumay sh. Cumar Faaruuq.
Al_Baqarah Aayadaha 1 -- 25 ||(26 -- 43) || 44 -- 59
60 -- 74 || 75 -- 91 || 92 -- 105|| 106 -- 123
124 -- 141|| 142 -- 157 || 158 -- 176
177 -- 188 || 189 -- 202 || 203 -- 218
219 -- 232 || 233 -- 242 || 243 -- 252
253 -- 262 || 263 -- 271 || 272 -- 282
Al-baqarah 283 -- Aali-cimraan 14
  Al_Furqaan Aayadaha 1 -- 20 || 21 -- 52 || 53 -- 77
Ash_Shucaraa 1 -- 51 || 52 -- 110 || 111 -- 180 || 181 -- 227
An_Namal 1-- 26 || 27-- 55 || 56 -- 81 || 82--Al-Qasas 11
Al_Qasas 12 -- 28 || 29 -- 50 || 51 -- 75 || 76 -- 88
Al_Cankabuut Aayadaha 1 -- 25 || 26 -- 45 || 46 -- 69
AL-Ruum 1 -- 30 || 31 -- 53 || 54 -- Luqmaan 21
Luqmaan Luqmaan 22 -- As-Sajdah 10
Aali_Cimraan Aayadaha 15 -- 32 || 33 -- 51 || 52 -- 74
75 --92 ||93 --112 ||113 --132 ||133 --152
153 -- 170 || 171 -- 185 || 186 -- 200
  As_Sajdah Aayadaha 11 -- 30
Al_Axzaab Aayadaha 1 -- 17|| 18 -- 30 || 31 -- 50
51 -- 59 || 60 -- Saba' 9
An_Nissa Aayadaha 1 -- 11 ||12 -- 23 || 24 -- 35
36 -- 57 || 58 -- 73 || 74 -- 87 || 88 -- 99
100 -- 113 || 114 -- 134 || 135 -- 147
148 -- 162 || 163 -- 176
  Saba' 10 -- 23 || 24 -- 45 || 46 -- Faadhir 14
Faadhir 15 -- 40 || 41 -- Yaasiin 21
Yaasiin 27 -- 58 || 59 -- As-Saaffaad 21
As_Saaffaad 22 -- 82 || 83 -- 144 || 145 -- Saad 20
Al_Maa'idah

Aayadaha 1 -- 11 || 12 -- 26 || 27 -- 40
41 -- 50 || 51 -- 66 || 67 -- 81 || 82 -- 96
97 -- 108 || 109 -- Al-Ancaam 12

  Saad 21 -- 51 || 52 -- Az-Zumar 7
Az_Zumar 8 -- 31 || 32 -- 52 || 53 -- 75
Gaafir 1 -- 20 || 21 -- 40 || 41 -- 65 || 66 -- 85
Al_Ancaam Aayadaha 13 -- 35 || 36 -- 58 || 59 -- 73
74 -- 94 || 95 -- 110 || 111 -- 126||
127 -- 140 ||141 -- 150 || 151 -- 165
  Fussilaat 1 -- 24 || 25 -- 46 || 47 -- Ash-Shuuraa 12
As_Shuuraa 13 -- 26 || 27 -- 50 || 51 -- Az-Zukhrif 23
Az_Zukhrif 24 -- 56|| 57 -- 89
Al_Acraaf

Aayadaha 1 -- 11 || 12 -- 26 || 27 -- 40
41 -- 50 || 51 -- 66 || 67 -- 81 || 82 -- 96
97 -- 108 || 109 -- 134 || 135 -- 206

  --44 -- 45 -- Ad-Dukhaan ||| Al-Jaathiyah
--46 -- 47-- Al-Axqaaf ||| Muxammad
--48 -- 49 -- Al-Fatx ||| Al-Xujuraat
Al_Anfaal 1 -- 21 || 22 -- 40 || 41 -- 60 || 61 -- 75   --50 -- 51 -- Qaaf ||| Ad-Daariyaat
Al_Taubah Aayadaha 1 -- 18 || 19 -- 33 || 34 -- 45
46 -- 59 || 60 -- 74 || 75 -- 92 || 93 -- 110
111 -- 121 || 122 -- Yuunus 19
  --52 -- 53-- Adh-Dhuur ||| An-Najm
--54 -- 55 -- Al-Qamar ||| Ar-Raxmaan
--56 -- 57-- Al-Waaqicah ||| Al-Xadiid
Yuunus Aayadaha 20 -- 25 || 26 -- 52 || 53 -- 70
71 -- 89 || 90 -- 109
  --58 -- 59 -- Al-Mujaadalah ||| Al-Xashr
--60 -- 62 -- Al-Mumtaxinah ||| Al-Jumucah
Huud Aayadaha 1 -- 23 || 24 -- 40 || 41 -- 60
61 -- 83 || 84 -- 107 || 108 -- Yuusuf 6
  --63 -- 64 -- Al-Munaafiquun ||| At-Taghaabun
--65 -- 66 -- Adh-Dhalaaq ||| At-Taxriim
Yuusuf Aayadaha 7 -- 29 || 30 -- 52 || 53 -- 76
77 -- 100 || 101 -- Ar-Racad 4
  --67 -- 68 -- Al-Mulk ||| Al-Qalam
Al_Xaaqah Al-Xaaqqah 19 -- Al-Macaarij 18
Ar_Racad 5 -- 18 || 19 -- 34 || 35 -- Ibraahiim 9   Al_Macaarij Al-Macaarij 19 -- Nuux 28
Ibraahiim Aayadaha 10 -- 27 || 28 -- 52   AL-Jinn Al-Jinn 1 -- Al-Muzammil 19
Al_Xijr Aayadaha 1 -- 48 || 49 -- 99   Al_Muzamil Al-Muzammil 20 -- Al-Mudhahir 56
Al_Naxl Aayadaha 1 -- 29 || 30 -- 50 || 51 -- 74
75 -- 89 || 90 -- 110 || 111 -- 128
  Al_Qiyaamah Al-Qiyaamah 1 -- Al-Insaan 18
--76 --77 -- Al-Insaan 19 -- Al-Mursalaat 50
Al_Israa' Aayadaha 1 -- 22 || 23 -- 48 || 49 -- 69
70 -- 93 || 94 -- 111
  --78 -- 79 -- An-Naba' -- An-Naazicaat 46
-- 80 -- 81 -- Cabasa ----At-Takwiir
Al_Kahf Aayadaha 1 -- 16 || 17 -- 31 || 32 -- 50
51 -- 74 || 75 -- 98 || 99 -- Maryam 21
  -- 82 -- 83 -- Al-Infidhaar / Al-Mudhaffifiin
-- 84 -- 86 -- Al-Inshiqaaq -- Adh-Dhaariq
Maryam Aayadaha 22 -- 58 || 59 -- 98   -- 87 -- 89 -- Al-Aclaa -- Al-Fajar
Dhaahaa 1 -- 54 || 55 -- 82 || 83 -- 110 || 111 -- 135   -- 90 -- 93 -- Al-Balad -- Ad- Duxaa
Al_Anbiyaa 1 -- 28 || 29 -- 50 || 51 -- 82 || 83 -- 112   -- 94 -- 98 -- Ash-Sharx -- Al-Bayyinah
Al_Xajj 1 -- 18 || 19 -- 37 || 38 -- 59 || 60 -- 78   -- 99 -- 104 -- Az-Zalzalah -- Al-Humazah
Al_Mu'minuun Aayadaha 1 -- 35 || 36 -- 74 || 75 -- 118   - 105 -- 110 -- Al-fiil -- An-Nasr
An_Nuur 1 -- 20 || 21 -- 34 || 35 -- 52 || 53 -- 64   - 111 -- 114 -- AAl-Masad -- An-Naas

 

Untitled Document Tafsiir  |   Quran  |   Muxaadaro   |   Dumarka  |   Duruus   |  Contact Us   |   Home

All Copyrights Reserved 2005-2008, duruus.com