Noble House Kenjutsu
Shinkage Ryû
KenjutsuSho Shin

1. Ten Shin
2. Fû Un no Ken
3. Rakka no Ken
4. Rôka no Ken
5.
6.
7.
8.

San Gaku Tan no Tachi

1. Ittô Ryôdan
2. Zantei Settetsu
3. Hankai Hankô
4. Sasen Yûten
5. Chôtan Ichimi

Kyû Ka no Tachi

1.Hisshyô
2.Gyakufû
3.Tôdachi
4.Kaboku
5.Shyôkei
6.Kozume
7.Oôzume
8.Yaegaku
9.Murakumo

Enpi

Tengu Shô

Uki Fune

Tsuki Kage
History

Dôjô
Organization

Kenjutsu

Iaijutsu

Event
Photos

Kyûjutsu

Dôjô
News

Training
Videos

Noble House Kenjutsu Dôjô
3-11 Bellerose Drive, Suite 183
St. Albert, Alberta
Canada T8N 5C9