Postgraduate Diploma / MA in Modern Irish

Modern Irish [Postgraduate Diploma / MA]
Year of Entry: 2009
The Programme
This programme provides an academically rigorous and professionally-based course of study for those wishing to advance to Master’s level in the study of Modern Irish. The Postgraduate Diploma/MA in Modern Irish has a particular focus on the acquisition of specialised knowledge and skills in Modern Irish for contemporary professional contexts. The intensive linguistic study, which forms the core of the course, is complemented by study of the discourse of contemporary Irish, including literature, media, film, language planning and immersion education. Irish at the University of Ulster enjoys an international reputation for excellence in teaching/learning and research, as indicated in its designation as a CETL (Centre for Excellence in Teaching and Learning) under the Excellence in Teaching and Learning Initiative, and in its achievement of 5*, the highest possible rating in the latest RAE (Research Assessment Exercise).
Entry Conditions
Applicants should normally hold a good degree in Irish or Celtic, or professional or other qualifications which could be deemed equivalent. All applicants will be interviewed.
Duration and Mode of Attendance
Part-time one evening per week. Postgraduate Diploma: four semesters (normally October - June of the following academic year); MA dissertation to be submitted by the end of January.
Structure and Content
Students initially take the Postgraduate Diploma consisting of four taught modules which will cover:
• Grammar, syntax, native idiom and usage in Modern Irish;
• Phonology in Modern Irish;
• Standard Irish: its application and future development;
• Stylistics, translation and writing for professional contexts;
• Effective oral presentation for professional contexts;
• Contemporary literature and criticism in Irish; film in Irish;
• The discourse of contemporary Irish in the wider European context: minority language broadcasting and media, language planning, immersion education. 

On successful completion of the Postgraduate Diploma, students may proceed to the MA part of the programme by undertaking a dissertation of approximately 15,000 words. 

Contact Details
To discuss the details of the course, please get in touch with the Course Director:

Dr Fionntán de Brún
School of Languages and Literature/ Research Institute for Irish and Celtic
University of Ulster
Tel 703 24165
f.debrun@ulster.ac.uk


Applications may be submitted online at the following url;
http:prospectus.ulster.ac.uk/geninfo/apply.html or alternatively, you may request a hardcopy application for from;
The Registry Office
University of Ulster
Coleraine
BT52 1SA
Dioplóma Iarchéime / Máistreacht sa Nua-Ghaeilge

An Clár 

Dianchúrsa acadúil gairmiúil é seo dóibh siúd ar mian leo leibhéal na Máistreachta a bhaint amach sa Nua-Ghaeilge. Cuirfear béim ar leith ar insealbhú saineolais agus sainscileanna i réimse na Nua-Ghaeilge le haghaidh gairmeacha beatha na linne seo. Chomh maith leis an dianstaidéar teanga, ar croí-ábhar an chúrsa é, déanfar staidéar ar dhioscúrsa na Gaeilge comhaimseartha ina n-áirítear litríocht, critic, meáin chumarsáide, scannáin, pleanáil teanga agus tumoideachas. Tá clú idirnáisiúnta ar an teagasc/fhoghlaim agus ar an taighde a dhéantar sa Nua-Ghaeilge in Ollscoil Uladh, rud ba léir nuair a bronnadh stádas CETL (Centre of Excellence in Teaching and Learning) ar an Ghaeilge san Ollscoil faoin ‘Excellence in Teaching and Learning Initiative’ agus nuair a gnóthaíodh an grád is airde don taighde, 5* san RAE (Research Assessment Exercise) deireanach. 

Critéir iontrála
 

Ba chóir go mbeadh céim mhaith sa Ghaeilge nó sa Léann Ceilteach ag iarratasóirí, sin nó cáilíocht ghairmiúil nó cáilíocht eile iomchuí. Cuirfear agallamh ar gach iarratasóir. 

Fad agus freastal an chúrsa 
Go páirtaimseartha, oíche sa tseachtain. Cúrsa páirtaimseartha é seo. Dioplóma Iarchéime: ceithre sheimeastar (de ghnáth, Deireadh Fómhair go Meitheamh na bliana acadúla dár gcionn). Tráchtas MA le cur isteach roimh dheireadh mhí Eanáir.

Struchtúr agus ábhar 

Tosóidh mic léinn leis an Dioplóma Iarchéime, cúrsa teagasctha ceithre mhodúl ina gcumhdófar na hábhair seo a leanas:
• Gramadach, comhréir, foclóir agus ceart na Nua-Ghaeilge;
• Úsáid agus athmhúnlú an Chaighdeáin Oifigiúil;
• Stílíocht, aistriúchán agus scríbhneoireacht ghairmiúil;
• Fóineolaíocht na Nua-Ghaeilge agus cur i láthair gairmiúil éifeachtach;
• An litríocht agus an chritic chomhaimseartha; scannáin Ghaeilge;
• Dioscúrsa na Gaeilge comhaimseartha i gcomhthéacs na hEorpa: craoltóireacht/meáin teangacha mionlach, pleanáil teanga, tumoideachas.
Má éiríonn le mac léinn sa Dioplóma Iarchéime is féidir leis/léi tosú ar chuid na Máistreachta den chlár ina scríobhfar tráchtas thart ar 15,000 focal. 

Sonraí teagmhála
Le tuilleadh eolais a fháil ar ghné ar bith den chúrsa déan teagmháil le stiúrthóir an chúrsa:

Dr Fionntán de Brún
Scoil na dTeangacha agus na Litríochta/ Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh
Ollscoil Uladh
Teil 703 24165
f.debrun@ulster.ac.uk