Hau`oli Lâ Ho`omaika`i, 1998!
Happy Thanksgiving Day, 1998!

Thanksgiving Menu

Thanksgiving Table Conversation

Ka Papa Mea`ai
Menu

pelehû
[peh leh HOO']

 

turkey

pua`a hame
[poo ah' ah hah' meh]

 

ham

mea ho`opihapiha
[meh' (y)ah hoh' oh pee' hah pee' hah]

 

stuffing

kai `ôpû
[kai' OH' POO']

 

giblet gravy

laiki
[lai' kee]

 

rice

`uala
[oo (w)ah' lah]

 

sweet potato

`uala kahiki
[oo (w)ah' lah kah hee' kee]

 

irish potato

kai `ôhelo
[kai' OH' heh loh]

 

cranberry sauce

kûlina `ono
[KOO' lee nah oh' noh]

 

sweet corn

lau `ai me mea
hô`ono`ono lau `ai
[lau' ai' meh meh' (y)ah HOH' oh' noh oh' noh lau' ai']

 

salad with dressing

palaoa li`ili`i a me waiû paka
[pah lao' (w)ah lee' ee lee' ee ah meh wai' (Y)OO' pah' kah]

 

rolls and butter

wai
[wai' / vai']

 

water

waiû
[wai' (Y)OO']

 

milk

waina
[wai' nah]

 

wine

pia
[pee' (y)ah]

 

beer

pai pû
[pai' POO']

 

pumpkin pie

haukalima
[hau' kah lee' mah]

 

ice cream

kope
[koh' peh]

 

coffee / tea

kalima a me kopa`a
[kah lee' mah a meh koh pah' ah]

 

cream & sugar

Thanksgiving Table Conversation

Hau`oli Ho`omaika`i!
[hau' oh lee hoh' oh mai' kai'!]

 

Happy Thanksgiving!

Hau`oli Lâ Pelehû!
[hau' oh lee LAH' peh leh HOO'!]

 

Happy Turkey Day!

Auê nô ho`i e!
[au' (W)EH NOH' hoh' ee (y)eh!]
Pôloli au.
[POH' loh lee (y)au'.]
Makewai au.
[mah ke wai' (y)au'.]

 

Goodness!
I'm hungry.
I'm thirsty.

E kâmau kî`aha kâkou!
[eh KAH' mau' KEE' ah hah KAH' kou'!]

 

Let's have a drink!

`Ane`ane anei e mâkaukau ka pâ`ina?
[ah' neh ah' neh ah' nei (y)eh MAH' kau' kau' kah PAH' ee nah?]

 

Is dinner almost ready?

`Ae, ua mâkaukau.
[ae' oo' (w)ah MAH' kau' kau'.]

 

Yes, it's ready.

E ho`â`o paha `oe i wahi pûpû?
[eh hoh' AH' oh pah' hah oe' (y)ee vah' hee POO' POO'?]

 

Will you try some appetizers?

`Ono kêia pûpû!
[oh' noh KEH' (y)ee (y)ah POO' POO'!]
He aha kêia?
[heh (y)ah hah KEH' (y)ee (y)ah?]

 

This appetizer is delicious!
What is this?

`Ô`io poke kêia.
[heh OH' ee(y)oh KEH' (y)ee (y)ah.]

 

This is chunked and marinated raw bonefish.

Makemake au i kêia poke!
[mah' keh mah' keh (y)au' (y)ee KEH' (y)ee (y)ah poh' keh!]

 

I like this poke!

Ka ho`okûkû kinipôpô peku i ke kîwî.
[kah hoh' oh KOO' KOO' kee' nee POH' POH' peh' koo (y)ee keh KEE' VEE'.]

 

The football game's on TV.

`O wai e pa`ani?
[oh vai' (y)eh pah ah' nee?]

 

Who's playing?

`O wai la!
[oh vai' lah!]

 

Who cares?

Ua kau `ia nâ mea `ai ma ke pâkaukau.
[oo' (w)ah kau' ee(y)ah NAH' meh (y)ah AI' mah keh PAH' kau' kau'.]
Mai e `ai!
[mai' ej ai'!]

 

The food is on the table.
Come and eat!

Auê nô ho`i kêia!
[au' (W)EH NOH' hoh' ee KEH' (y)ee (y)ah!]
He maika`i maoli kâu mea `ai!
[heh mai' kah ee mao' lee KAU' meh (y)ah ai!]

 

Good gracious! (Look at) this!
Your food is splendid!

E noho kâkou ma ke pâkaukau.
[eh noh' hoh KAH' kou' mah keh PAH' kau' kau'.]

 

Let's sit down at the table.

Hô, nunui ka `ai!
[HOH', noo nui' kah ai'!]

 

Wow, so much food!

E pule i ka pule ho`omaika`i kâkou.
[eh poo' leh ee kah poo' leh hoh' oh mai' kah ee KAH' kou'.]

 

Let us pray a prayer of thanks.

Ke ho`omaika`i a mahalo nei mâkou iâ `Oe no kêia `ai.
[keh hoh' oh mai' kah ee (y)ah mah hah' loh nei' MAH' kou' (y)ee (Y)AH' oe' noh KEH' (y)ee (y)ah ai'.]

 

We give our thanks to You for this food.

E inu paha `oe i wahi kî`aha waina, ai`ole pia paha?
[eh (y)ee' noo pah' hah oe' (y)ee vah' hee KEE' ah hah vai' nah, ai' oh leh pee (y)ah pah' hah?]
(wai ai`ole waiû paha?)
[wai' (y)ai' oh leh wai' (Y)OO pah' hah?]

 

Will you drink a glass of wine or some beer?
(water or some milk?)

I wahi waina no`u.
[ee vah' hee vai' nah noh' oo.]

 

A little wine for me.

Inu ho`omaika`i!
[ee' noo hoh' oh mai' kah ee!]
Kâmau!
[KAH' mau'!]

 

A toast!
To forever!

E `ai kâkou!
[eh ai' KAH' kou'!]

 

Let's eat!

He aha ka`u e hâ`awi aku ai iâ `oe?
[heh (y)ah' hah kah' oo (y)eh HAH' ah vee (y)ah koo (w)ai (y)ee(Y)AH' oe'?]

 

What shall I offer you?

Ua makemake anei `oe i wahi lau `ai.
[oo' (w)ah mah' keh mah' keh (y)ah nei' oe (y)ee vah' hee lau' ai'.]

 

I will ask you for a little salad.

Ua makemake anei `oe i wahi hame?
[oo' (w)ah mah' keh mah' keh (y)ah nei' oe' (y)ee vah' hee hah' meh?]

 

Will you have some ham?

`Ae, mahalo.
[ae', mah hah' loh.]
I wahi hame na`u.
[ee vah' hee hah' meh nah' oo.]

 

Yes, thank you.
I will take some ham.

I wahi pelehû?
[ee vah' hee peh leh HOO'?]

 

Some turkey?

I wahi pelehû na`u ke `olu`olu `oe.
[ee vah' hee peh leh HOO' nah' oo keh oh' loo oh' loo oe'.]

 

I'll have some turkey, please.

I wahi `êheu nâu?
[ee vah' hee EH' heu' NAU'?]

 

Will you have a wing?

Makemake au i ka `uhâ pelehû me mea ho`opihapiha a me kai `ôpû.
[mah' keh mah' keh (y)au' (y)ee kah oo HAH' peh leh HOO' meh meh (y)ah hoh' oh pee' hah pee' hah ah meh kai' OH' POO'.]

 

I want the drumstick, with stuffing and giblet gravy.

He `ono maoli kêia pelehû!
[heh oh' noh mao' lee KEH' (y)ee(y)ah peh leh HOO'!]
Mahalo i ka mea kuke!
[mah hah' loh (y)ee kah meh' (y)ah koo' keh!]

 

This turkey is delicious! Compliments to the chef!

Aia i hea ka `iwi `ô?
[ai' (y)ai' heh' (y)ah kah ee' vee OH'?]

 

Where's the wishbone?

E hâ`awi au nâu i ka laiki, `uala, ai`ole `uala kahiki?
[eh HAH' ah vee (y)au' NAU' (y)ee kah lai' kee, oo (w)ah' lah, ai' oh leh oo (w)ah' lah kah hee' kee?]

 

Shall I give you rice, sweet potato or white potato?

`A`ole , `a`ohe o`u makemake.
[ah oh' leh, ah oh' heh oh' oo mah' keh mah' keh.]

 

No, I do not wish any.

E `olu`olu hâ`awi mai i ka pa`akai.
[eh oh' loo oh' loo HAH' ah vee mai' (y)ee kah pah ah kai'.]

 

Please pass the salt.

Eia ke koiû.
[ei (y)ah keh koi' (Y)OO'.]

 

Here's the soy sauce.

`O ka pepa kênâ?
[oh kah peh' pah KEH' NAH'?]

 

Is that pepper (near you)?

E `olu`olu e hâ`awi mai i ke kûlina `ono.
[eh oh' loo oh' loo (w)eh HAH' ah vee MAI' keh KOO' lee nah oh' noh.]

 

Please pass me the sweet corn.

Eia nâ palaoa li`li`i.
[ei (y)ah NAH' pah lao' (w)ah lee' ee lee' ee.]
E `ae mai ia`u e hâ`awi aku i ho`okahi nâu.
[eh ae' MAI' (y)ah' oo (w)eh HAH' ah vee (y)ah' koo (y)ee hoh' oh kah' hee NAU'.]

 

Here are the rolls.
Allow me to hand you one.

`A`ohe â kâkou waiûpaka?
[ah oh' heh AH' KAH' kou' wai' (Y)OO' pah' kah?]

 

Don't we have any butter?

Eia ka waiûpaka.
[ei' (y)ah kah wai' (Y)OO' pah' kah.]

 

Here's the butter.

E `ai iho!
[eh AI' hoh!]
E `ai ho`omâ`ona!
[eh AI' hoh oh MAH' oh nah!]
`Ai â pua`a.
[ai' AH' poo (w)ah' ah.]

 

Eat!
Eat heartily!
Eat like a pig.

I kêia lâ `a`ohe nâ ikehuâ i kêia mea `ai.
[ee KEH (y)ee (y)ah LAH' ah oh' heh NAH' (y)ee keh hoo (W)AH' (y)ee KEH' (y)ee (y)ah meh (y)ah ai.]

 

Today, there are no calories in this food.

Ua lawa?
[oo' (w)ah lah' vah?]
Piha?
[pee' hah?]
Ua mâ`ona `oe?
[oo' (w)ah MAH' oh nah oe' ?]

 

Enough?
Full?
Are you satisfied?

Pa`e ka wa`a!
[pah' eh kah vah' ah!]

 

The canoe has landed!
(Fig., I am full!)

E `ai kâkou i ka monamona!
[eh ai' KAH' kou (w)ee kah moh' nah moh' nah!]

 

Let's have dessert!

I kope ai `ole i kî nâu?
[ee koh' peh (y)ai' oh leh (y)ee KEE NAU'?]

 

Coffee or tea for you?

He inu kope au.
[heh (y)ee' noo koh' peh (y)au'.]

 

I drink coffee.

Ua `ono kûpono anei kou kope.
[ooh (w)ah oh' noh KOO' poh noh (y)ah nei' kou' koh' peh?]

 

Is your coffee sweetened enough?

`Ono au i ke kope ikaika, me ka waiû `ole.
[oh' noh (w)au' (y)ee keh koh' pei' kai' kah, meh kah wai' (Y)OO' oh' leh.]

 

Yes, and I like it strong without milk.

`A`ala kêia kope!
[ah ah' lah KEH' (y)ee (y)ah koh' peh!]

 

This coffee smells good!

Mai Moloka`i mai kêia kope `ono.
[mai' moh loh kah' ee mai' KEH' (y)ee (y)ah koh' peh oh' noh.]

 

This delicious coffee is from Moloka`i.

E ho`â`o ana au i `apana `u`uku o kêlâ pai pû me haukalima.
[eh ho AH' oh (w)ah' NAU' (w)ee ah pah' nah oo oo' koo oh KEH' LAH' pai' POO' meh hau' kah lee' mah.]

 

I will try a small piece of that pumpkin pie with ice cream.

`Ono maoli kêia pai pû.
[oh' noh mao' lee KEH' (y)ee (y)ah pai' POO'.]

 

This pumpkin pie is truly delicious.

`A`ole, `a`ohe mea hou ke `olu`olu `oe.
[ah oh' leh, ah oh' heh meh' (y)ah hou' keh oh' loo oh' loo oe'.]

 

No, nothing more, if you please.

Ua loa`a ia`u he pâ`ina
Ho`omaika`i maika`i loa.
[oo' (w)ah loh' (w)ah ai (y)ah' oo he PAH' ee nah hoh' oh mai' kah ee mai' kah ee loh (w)ah!]

 

I had an excellent Thanksgiving dinner!

Piha maika`i au.
[pee' hah mai' kah ee (y)au'.]

 

I am well filled.

Pûha!
[POO' hah!]
Kîhâ!
[KEE' HAH'!]
E kala mai ia`u!
[eh kah' lah MAI' (y)ah oo!]

 

Burp!
Belch!
Excuse me!

Mâ`ona maika`i au.
[MAH' oh nah mai' kah ee (y)au']

 

I'm comfortably full.

Mâ`ona loa au.
[MAH' oh nah loh' (W)AU']

 

I'm very satisfied.

Maka hiamoe au.
[mah' kah hee (y)ah moe' (y)au'!]

 

I'm sleepy!

Aia i hea ka lumi ho`opau pilikia?
[ai' (y)ai' heh' (y)ah kah loo' mee hoh' oh pau' pee lee kee' (y)ah?]

 

Where's the bathroom?

Aloha ahiahi!
[ah loh' HAH' hee (y)ah' hee!]
Ua hele au e hiamoe.
[oo' (w)ah heh' leh (y)au' eh hee (y)ah moe'.]

 

Good night!
I'm going to sleep.

Hau`oli Ho`omaika`i!
[hau' oh lee hoh' oh mai' kah ee!]
Mahalo au iâ `oukou!
[mah hah' loh (w)au' (y)ee (Y)AH' ou' kou'!

 

Happy Thanksgiving!
My gratitude to all of you!

Pôkeokeo, pôkeokeo, pôkeokeo!
[POH' keh (y)oh keh (y)oh, POH' keh (y)oh keh (y)oh, POH' keh (y)oh keh (y)oh!]

 

Gobble, gobble, gobble!

 References:

HOME

You are at: http://hawaiianlanguage.com

Hau`oli Ho`omaika`i! Mahalo au iâ `oukou!

Aloha a hui hou, Leilani

LinkExchange

LinkExchange Member

Free Home Pages at GeoCities


1