מאגיה יהודית עתיקה

ביבליוגרפיה

מאת

מאיר בר-אילן

General Introduction to Magic
אבישור, י', '"דרכי האמורי", הרקע הכנעני-בבלי והמבנה הספרותי', ח' רבין (ואחרים,
     עורכים), ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשל"ט, עמ' 47-17.
אידל, מ', 'יהדות, מיסטיקה יהודית ומאגיה', מדעי היהדות, 36 (תשנ"ו), עמ' 40-25.
אשל, אסתר, האמונה בשדים בארץ-ישראל בימי הבית השני, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור
     לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ"ט.
בזק, י', הלכות כשפים ונטיעת קשואים', בר-אילן, ו (תשכ"ח), עמ' 166-156.
בזק, י', למעלה מן החושים, תל-אביב תשכ"ח.
בר-אילן, מ', 'כתיבת ספר-תורה תפילין מזוזות וקמיעות על עור צבי', בית מקרא, לקב (תשמ"ה), עמ' 381-375.
בר-אילן, מ', 'בחינת הנוסח, עניינים ארוטיים ומעשי כשפים במגילת שיר השירים',
     שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, ט (תשמ"ז), עמ' 53-31.
בר-אילן, מ', 'גירוש שדים על ידי רבנים: משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים',
     דעת, לד (תשנ"ה), עמ' 31-17.
בר-אילן, מ', 'ביקורת על) יובל הררי, 'חרבא דמשה: מהדורה חדשה ומחקר, אקדמון, ירושלים
     תשנ"ז', דעת, מג (תשנ"ט), עמ' 140-125.
הררי, י', 'אם בקשת להרוג אדם: כשפי הזק והתגוננות מפניהם במאגיה היהודית
     הקדומה', מדעי היהדות, 37 (תשנ"ז), עמ' 142-111.
הררי, י', חרבא דמשה: מהדורה חדשה ומחקר, ירושלים תשנ"ז.
הררי, י', '"לעשות פתיחת לב": פרקטיקות מאגיות לידיעה, להבנה ולזכירה ביהדות בעת העתיקה ובימי הביניים המוקדמים',
     ז' גריס, ח' קרייסל וב' הוס (עורכים), שפע טל: עיונים במחשבת ישראל ובתרבות היהודית      מוגשים לברכה זק, באר שבע תשס"ד, עמ' 347-303.
לויטרבך, אשר זליג, הנסתרות והנגלות, וינה 1871
     (=השחר, ב [תרל"א], עמ' 328-323 ,280-273 ,184-177).
ליכט, י', 'שוקיים סימן לבחירה', תרביץ, לה (תשכ"ו), עמ' 26-18.
מרחביה, ח', '(ביקורת על) ספר הרזים', קריית-ספר, מב (תשכ"ז), עמ' 303-297.
נוה, י', 'כיבוש טוב, אין כמוהו', תרביץ, נד (תשמ"ה), עמ' 382-367.
נוה, י', 'על ספרי מרשמים מאגיים יהודיים בימי קדם', א' אופנהיימר, י' גפני
     וד' שוורץ (עורכים), היהודים בעולם ההלניסטי והרומי: מחקרים לזכרו של מנחם שטרן,
     ירושלים תשנ"ו, עמ' 465-453.
ניצן, בלהה, 'שירי שבח מקומראן "לפחד ולבהל" רוחות רשע', תרביץ, נה (תשמ"ו), עמ' 46-19.
פטאי, ר', 'מסכת סגלות', ספר השנה ליהודי אמריקה, י-יא (תש"ט), עמ' 487-473.
קדרי, מ"צ (עורך), קונקורדנציה לספר הרזים [הפועל והשם], מפעל השכפול,
     אוניברסיטת תל אביב תש"ל.
שוורץ, מ"ד, 'פולחן המקדש בספרות המגיה היהודית', פעמים 85 (תשס"א), עמ' 75-62.
שלום, ג', 'הבדלה דר' עקיבא: מקור למסורת המאגיה היהודית בתקופת הגאונים',
     תרביץ, נ (תשמ"א), עמ' 281-243.
שנאן, א', 'נסים, פלאים ומעשי-כשפים בתרגומים הארמיים לתורה', י' זקוביץ וא' רופא
     (עורכים), ספר יצחק אריה זליגמן, ב, ירושלים תשמ"ג, עמ' 426-419.
שפר, פ', 'קטעים מגיים חדשים מן הגניזה', דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי
     היהדות, ירושלים תש"ן, חטיבה ג, כרך א, עמ' 252-245.
שקד, ש', 'על ספרות הכישוף היהודית בארצות האסלאם', פעמים, טו (תשמ"ג), עמ' 28-15.
 


Links: Alex Jassen and Scott Noegel University of Washington

הכתובת האלקטרונית של מסמך זה היא:

http://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibmagic.html

Last updated:   April 2008.