http://www.nea.gov.vn

 

Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia 2005

Chuyên đề Đa dạng sinh học

Download Acrobat Reader để đọc file *.pdf

 


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐT: 04. 9424581   FAX: 04. 8223189   E-MAIL: pcsdl@nea.gov.vn