Go to http://babelfish.yahoo.com/ for translations to other languages.

Translations: Hmong & Español

Kev tsim txom hauv tsev yog txhua txhua yam uas ib tug hauv tsev siv coj los khoo ua phem kom lwm tus hauv tsev ntshai. Kev tsim txom tsis yog raug ntaus xwb, nws kuj yog thaum siv tus cwj pwm phem los yog yuam pw los yuam deev thiab.

Kev tsim txom yog thaum neeg uas nyob ua ke ib tse (xws li tus niam, tus txiv, tus hluas nkauj, tus hluas nraug, tus neeg laus, los yog menyuam) muaj kev tsis haum xeeb es ib tug ua phem heev rau ib tug, xws li raug ntaus. Feem ntau kev tsim txom hauv tsev yog raug ntaus heev tshaj, tabsi kuj muaj siv cwj pwm phem tsis pub nrog leejtwg tham los ua ke li thiab.

Yog koj raug tsim txom hauv koj tsev, tsis yog tim koj. Muaj coob leej raug tsim txom thiab. Txhob xav tias yog koj ib leeg xwb. Yeej muaj neeg pab koj.

Kev raug tsim txom yog tsis nrhiav kev pab yuav tsis zoo rau qhov tias tus neeg ua phem ntawd yuav tsis pom nws kev txhaum. Qhov koj raug ntaus los yog raug koj tus khub ua phem rau koj ntawd yeej tsis yog tim koj. Muaj tej yam koj yuav ua tau los pab txiav txoj kev tsim txom no. Qhov zoo tshaj plaws yog xub hais qhia rau cov neeg uas ua haujlwm pab daws tej teebmeem zoo li no ua ntej.

Yog koj xav nrog ib tug Hmoob uas ua haujlwm pab daws tej teebmeem no tham, thov hu rau txojkev pabcuam Refugee Family Strengthening Program uas muaj nyob rau hauv cov koomhaum nram qab no:

La Crosse Area Hmong Mutual Assistance Association 608-781-5744 Hmong American Community Association in Menominee 715-232-9350
Eau Claire Area Hmong Mutual Assistance Association 715-832-8410
CAP Services, Stevens Point 715-343-7100
Catholic Charities, Green Bay 920-437-7531 #8234
Hmong American Friendship Association, Milwaukee 414-344-6577
Freedom, Inc (Family Strengthening Project), Madison 608-661-4089
FAMILY STRENGTHENING BILINGUAL HOTLINE 24 HOUR (muaj neeg Hmoob teb xov tooj 24 teev, 7 hnub ib lim tiam) 1-888-345-5898

Hu rau National Domestic Violence Hotline ntawm 1 800-799-7233 muaj cov neeg ua haujlwm uas paub ob yam lus thiab muaj xov tooj uas yuav hu tau rau lwm yam lus rau txhua tus hu uas tsis paub lus Askiv.

¿Quées la violencia doméstica?

La violencia doméstica es cualquier tipo de comportamiento que una persona utiliza para controlar a otra por medio de miedo e intimidación. La violencia doméstica incluye el abuso emocional y psicológico, golpes, y asalto sexual.

La violencia doméstica es violencia que ocurre en casa entre personas que se conocen: esposos y esposas, novios y novias, familiares adultos, y padres e hijos. La violencia normalmente es en forma de maltrato físico, pero también puede ser en forma de asalto sexual, amenazas, aislamiento y maltrato emocional.

Si Usted está experimentando violencia doméstica en casa, no está sola. Aunque la violencia doméstica normalmente se esconde, es muy común y probablemente afecta a alguien que Usted conoce.

La violencia doméstica tiende a empeorar con el tiempo. No desaparece sola. Es importante recordar que si Usted esta experimentando violencia, Usted no es responsable por ésta.

Si necesita hablar con una defensora que hable español, por favor contacte a alguna de las siguientes organizaciones:

Centro de Salud Familiar Médica y Dental (Family Health Medical & Dental Center)
920-787-5514

UNIDOS Contra la Violencia Doméstica
1-800-451-6095

UMOS
608-249-1180

Centro de Recursos para Latinas (Latina Resource Center)
414-389-6500

Contacte la Línea Nacional de Violencia Doméstica (National Domestic Violence Hotline) 1-800-799-7233. Existe personal bilingüe disponible y una línea telefónica para personas que no hablan inglés.

Para traducir la página de web de WCADV al español conéctese con el servicio de traducción Babel Fish de Alta Vista al http://babelfish.yahoo.com/ . Babel Fish traduce textos y páginas de web al español.