*

 

כללי הכתיב חסר הניקוד

מובאים כאן כללי הכתיב חסר הניקוד בקיצור.
כללי הכתיב חסר הניקוד מתפרסמים במלואם בחוברת מיוחדת של "לשוננו לעם".
אפשר לקנות את החוברת תמורת 26 שקלים בפנייה לאקדמיה (ר' רשימת הפרסומים).

אות הכתובה בכתיב מנוקד
כל אות הכתובה בכתיב המנוקד נכתבת גם בכתיב חסר הניקוד. למשל: גיא, אפוא, סוסיו, ביצים.

תנועת u
תנועת
u נכתבת באות וי"ו. למשל: קופסה, יוקרה, סוכר, הופל, הוצע, כולם.

תנועת o
תנועת
o נכתבת באות וי"ו. למשל: בוקר, יופי, ישמור, חומרי (החֹמֶר שלי או שם התואר).

אבל וי"ו לא תיכתב
במילים שבהן תנועת
o מסומנת בניקוד בקמץ קטן או בחטף-קמץ שקיים בכל צורות המילה. למשל: אמנם, אפנה, יזמה, תכנית, למחרת, צהריים (לא כן מילים דוגמת חָמְרִי הנכתבת בווי"ו, משום שצורת היסוד שלה, חֹמֶר, מנוקדת בחולם).
בצורת העתיד בבניין קל של נחי פ"
א, כגון תאמר, יאבד [אבל בגוף ראשון: אומר (=אֹמַר), אובד (אֹבַד)].
במילים: לא, צאן, ראש, שמאל, זאת, מאזניים, כה, פה, איפה, כל (=כָּל בנסמך לעומת כול בנפרד).

תנועת i
תנועת
i נכתבת באות יו"ד. למשל: דיבור, יישוב, אישה, נטייה.

אבל יו"ד לא תיכתב 
 לפני אות המנוקדת בשווא נח, כגון שמלה, מכתב, דמיון (=דִּמְיוֹן), חוץ ממילים שבצורת היסוד שלהן נכתבת יו
"ד (בכתיב חסר הניקוד), למשל: זיכרונות (צורת היסוד: זיכרון), ניסיוני (הניסיון שלי או שם התואר; צורת היסוד - ניסיון).
 אחרי מ"
ם השימוש, כגון מביתו, מחוץ, משם, וכן במילים: עם, הנה (=הִנֵּה; וגם בנטייה: עמי וכו', הנו וכו'), אם, מן.
 במילים שבצורת היסוד שלהן אין תנועת
i כגון לבי (מן לֵב), מקלים (=מְקִלִּים, מן מֵקֵל), אמתי (=אֲמִתִּי מן אֱמֶת). כך גם אתי, אתך (אִתִּי, אִתְּךָ מן אֶת).
 בפעלים בבניין הפעיל, גם אם אחרי הה"
א אין שווא, כגון הפיל, הכה (=הִכָּה), הציל, הצלתי (=הִצַּלְתִּי), הציע.
לפני יו (
yu או yo) כגון דיון, קיום, בריות, נטיות, ראיות (=רְאִיּוֹת).

תנועת e
תנועת
e אינה נכתבת ביו"ד. למשל: ממד (=מֵמַד), אזור (=אֵזוֹר), בררה (=בְּרֵרָה), זהות (=זֶהוּת).

אבל יו"ד תיכתב
במילים שצירי בא בהן לפני אהחע"ר במקום חיריק.
למשל: תיאכל [לעומת תישמר (תִּשָּׁמֵר)], תיאבון [לעומת שיגעון (=שִׁגָּעוֹן)], קירח [לעומת אילם (=אִלֵּם)], שירות [לעומת
סיפור (=סִפּוּר)].
בשמות עצם בני שתי הברות ממין נקבה, שלא נגזרו משמות ממין זכר, והצירי מתקיים בהם בכל הנטייה: זיעה, תיבה (לעומת כנה, מתה -
שנגזרו משמות ממין זכר, ומאה, עדה [קהל] שהצירי אינו מתקיים בהם בנטייה.
בשמות השקולים במשקל השמות היכר (=הֶכֵּר), הישג (=הֶשֵּׂג), היצע (=הֶצֵּעַ), וכן בצורות הנגזרות משמות אלו, כגון היכרות (=הֶכֵּרוּת), הישגיות (הֶשֵּׂגִיּוּת), היקשי (הֶקֵּשִׁי).

העיצור w
העיצור
w - בתוך המילה הווי"ו נכפלת. למשל: תקווה, עוול, עכשווי, זווית.
כך גם וי"
ו הבאה אחרי אותיות השימוש (מש"ה וכל"ב). למשל: הוועד, לווידוי.

אבל וי"ו לא תיכפל 
 בראש המילה ובסופה, כגון ותיק, ועד; קו, צו, לאו.
במילים שבהן הווי"
ו העיצורית סמוכה לווי"ו אחרת: תקוות (=תִּקְווֹת), מכוון (=מְכֻוָּן), וווו (וּוָווֹ).
הערה: וי
"ו המציינת עיצור בסוף מילה והתנועה a קודמת לעיצור, כותבים יו"ד לפניה: יחדיו, סתיו, עכשיו. אין כותבים את היו"ד במילים בנות הברה אחת: צו, קו, וו, תו.

העיצור y
העיצור
y - בתוך המילה ובסופה היו"ד נכפלת. למשל: בניין, הייתה, בניי, לייצר.

אבל יו"ד לא תיכפל
בראש המילה, כגון ילד, ישיבה, יצא (=יֵצֵא).
אם היא סמוכה ליו"
ד אחרת, כגון ייסד (=יְיַסֵּד), יישיר (=יַיְשִׁיר).
על יד אם קריאה, כגון קיום, קריה (אבל: קריית), מצוין, נוי.
אחרי אותיות השימוש (מש"
ה וכל"ב), כגון הילד, שיצא (=שֶיָּצָא, 
     שֶיֵּצֵא), מיד (=מִיָּד), וכן מידי (=מִיָּדִי).
במילים דוגמת זית, בית, ליל (ובתוספת הסופית ה"
א: הביתה, לילה).
במילים: אולי, מתי, מים, שמים (=שָׁמַיִם), חי (=חַי), שי, די (וגם דיי 
     או דאי).


אות הבאה בדגש חזק תמורת שתי אותיות שוות
אות הבאה בניקוד בדגש חזק - אין להכפילה בכתיב חסר הניקוד. לפיכך ייכתב: כפתי (=כָּפַתִּי), שבת (=שָׁבַתָּ), התחתנו (=הִתְחַתַּנּוּ) [ולא "כפתתי", "שבתת", "התחתננו"].


המלצה: במקום שהקורא עשוי להשתבש בקריאת מילה, מומלץ להשתמש בניקוד עזר חלקי.
לדוגמה: מִנהל (להבדיל מן מנַהל), הֶקשר (להבדיל מן הַקֶּשֶׁר), התחתַנו(להבדיל מן הִתְחַתְּנוּ), שבַתָּ (להבדיל מן שָׁבַת).  

  ברוכים הבאים החלטות האקדמיה המילון ההיסטורי המזכירות המדעית שאלות ותשובות פרסומי האקדמיה מה חדש מכון מזי"א חדר בן-יהודה חיפוש באתר מאגר המונחים
 

חזור

[לדף הראשי] [ברוכים הבאים] [החלטות האקדמיה] [המילון ההיסטורי] [המזכירות המדעית] [שאלות ותשובות]
[פרסומי האקדמיה] [מה חדש] [מכון מזי"א] [חדר בן-יהודה] [חיפוש באתר] [English]
*האקדמיה ללשון העבריתחוק המוסד העליון ללשון העבריתחברי האקדמיהמוסדות האקדמיהעל אודות האתר
*על החלטות האקדמיהמילים ומונחיםהחלטות בדקדוקהכתיב חסר הניקודהפיסוק מבחר כללים
*מפעל המילון ההיסטורי ללשון העבריתפרסומי המילון ההיסטורימדור הספרות העתיקהמדור הספרות החדשמדור ספרות ימי הבינייםמאגרים ממוחשבים
*הדף ההידודישאלות קבועותלמה אקדמיהעברית לכל רגע
*מאגרים ממוחשביםספריםעל כל מדףפרסומים קבועיםרשימת הפרסומיםפרסומים חדשים