Skøyen - Lysaker

Siste byggetrinn på prosjektet Skøyen-Asker er en utvidelse fra to til fire spor på den 2,1 km lange strekningen mellom Skøyen og Lysaker.

Nytten av å bygge denne korte strekningen er forholdsvis liten sammenlignet med andre aktuelle utbyggingsprosjekter.


Denne parsellen er derfor foreløpig ikke prioritert av Jernbaneverket, og den er ikke med transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019.

Valg av trasé

I arbeidet med å velge trasé på strekningen i 2003-04, gikk Oslo kommune i sin kommunedelplan inn for at alle fire spor mellom Skøyen og Lysaker skal bygges i tunnel. Jernbaneverket ønsket fire spor i dagen og fremmet derfor innsigelse mot kommunens vedtak.

Miljøverndepartementet ba i april 2004 om at alternativet med fire spor i dagen legges til grunn for videre planlegging.

Å bygge to nye spor i dagen inntil eksisterende spor er nesten én milliard kroner rimeligere enn å legge alle sporene i tunnel.