Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")


-
Komunikat prasowy

Produkty kosmetyczne: przede wszystkim bezpieczeństwo

(Posiedzenie plenarne)
Zdrowie publiczne - 24-03-2009 - 15:44
Dobra szminka…to bezpieczna szminka!

Dobra szminka…to bezpieczna szminka!

Parlament przyjął rozporządzenie, które zastąpi istniejącą dyrektywę dotyczącą produktów kosmetycznych. Głównym celem propozycji jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych poprzez wprowadzenie jasnych wymogów wobec producentów dotyczących oceny bezpieczeństwa produktów i ochrony zdrowia konsumentów. Nowa propozycja nie wpłynie na już obowiązujące przepisy wprowadzające zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach.

Dyrektywa z 1976 roku, do której zaproponowano 55 poprawek od momentu jej przyjęcia, stała się nieefektywna i przedawniona. Obecny wniosek dąży do usunięcia niepewności i niespójności prawnych. Aby uniknąć rozbieżności w transpozycji do prawa krajowego, Komisja zmieniła formę prawną aktu z dyrektywy na rozporządzenie, które zastąpi 27 krajowych regulacji.
 
Stosowanie nanomateriałów w produktach kosmetycznych

 
Już dzisiaj nanomateriały wchodzą w skład wielu produktów znajdujących się na rynku. W 2006 r. Komisja oszacowała, że około 5% produktów kosmetycznych zawiera nanocząsteczki. Nanomateriały ze względu na swoje małe rozmiary mają specyficzne właściwości. Proponowane rozporządzenie zapewni w odniesieniu do każdego produktu zawierającego nanomateriały wysoki poziom ochrony konsumentów oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Rozporządzenie przewiduje procedurę oceny substancji zawierających nanomateriały umożliwiającą wprowadzenie zakazu na ich stosowanie, jeśli stwierdzone zostanie potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.
 
Obecnie, jedynie nanomateriały wykorzystywane jako barwniki, konserwanty, albo filtry UV muszą być wymienione wśród składników użytych do produkcji kosmetyku. Posłowie chcą, aby wszystkie nanomateriłay obecne w substancjach kosmetycznych były wymieniane na opakowaniu.
 
Nanomateriały, czyli co?
 
Dokładna definicja nanomateriałów musi jeszcze zostać doprecyzowana, gdyż w chwili obecnej funkcjonują różne definicje publikowane przez różne organy. Mając na względzie ciągły postęp technologiczny i naukowy w dziedzinie nanotechnologii Komisja powinna najpóźniej w terminie 18 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia dostosować ich definicję tak, aby była ona zgodna z postępem naukowym i technologicznym, a także z definicjami uzgodnionymi później na szczeblu międzynarodowym. Zdaniem posłów, „nanomateriał” to nierozpuszczalny lub biotrwały i celowo wyprodukowany materiał posiadający co najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub strukturę wewnętrzną w skali od 1 do 100 nm.
 
Zanim zaufasz reklamie
 
Rozporządzenie zapewni ochronę konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami lub chwytliwymi hasłami reklamowymi, dotyczącymi skuteczności i innych cech produktu kosmetycznego. Na etykietach i w reklamach wykorzystywane powinny być jedynie oświadczenia o rzeczywistych cechach produktu. Komisja opracuje plan działania dotyczący oświadczeń stosowanych dla produktów kosmetycznych oraz ustali priorytety dla potrzeb określenia wspólnych kryteriów dla stosowania oświadczeń.
 
Zakaz stosowania substancji rakotwórczych, mutagenicznych i toksycznych
 
Proponowane zapisy bardzo dokładnie precyzują zasady wykorzystywania w produkcji kosmetyków substancji rakotwórczych, mutagenicznych lub toksycznych, wpływających na zdolności reprodukcyjne. Na stosowanie tych substancji obowiązuje ogólny zakaz, który może być zniesiony tylko w wyjątkowych przypadkach i na ściśle określonych warunkach, które zostały bardzo rygorystycznie określone w wersji kompromisowej rozporządzenia.
 
Co dalej?
 
Rozporządzenie, przyjęte po porozumieniu z Radą w pierwszym czytaniu, wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Obowiązywać zacznie jednak po 42 miesiącach od wejścia w życie, z wyjątkiem zapisów dotyczących wykorzystania substancji rakotwórczych, mutagenicznych lub toksycznych, które będą obowiązywać wcześniej.
 
Dagmar ROTH-BEHRENDT (PSE, DE)
Produkty kosmetyczne (przeredagowanie)
 
Procedura: Współdecyzja
Debata: 23.04.2009
Głosowanie: 24.03.2009
 
Dot. : 20090323IPR52331

Kontakt

Andrzej SANDERSKI
Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji :

Wszystkie komunikaty prasowe