Tones in Mandarin Dialects
官話方言聲調表
Compiled by James Campbell

The tone data presented here are standard and based on the Ancient Chinese Tonal System. Since data was collected from multiple sources, all occurrences of data have been included. Although this inflates the list, the researcher can readily determine how many publications agree with each other. You may also notice some researchers have published the same contours, but just a pitch higher or lower than their fellow researchers.

The charts on this page are organized by province, not by linguistic region. Click a province name in the box below to jump to that part of the list.

A tutorial is provided here for interpreting these tables.

There are currently 523 Mandarin dialects listed on this page.

Please send comments, additions, erratae, or corrigendae to James.河北
Héběi
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
北京 Běijīng 55 35 214 51
天津 Tiānjīn 21 45 13 53
天津 Tiānjīn 21 35 113 53
石家莊
Shíjiāzhuāng
23 53 55 31
承德 Chéngdé 55 35 214 51
唐山 Tángshān 55 22 213 52
保定 Bǎodìng 45 22 214 51
淪州 Lúnzhōu 35 54 55 53
邯鄲 Hándān 31 42 55 13 3
平山 Píngshān 21 55 42 13
張家口
Zhāngjiākǒu
42 55 213 3
陽原 Yángyuán 31 211 55 24

內蒙古
Nèi Měnggǔ
Inner Mongolia
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
赤峰 Chìfēng 55 335 213 52
二連浩特
Erliánhàotè
33 53 24 43
通遼 Tōngliǎo 55 35 213 51
海拉爾 Hǎilār 55 35 213 52
烏蘭浩特 Wūlánhàotè 55 35 213 51
巴彥浩特 Bāyánhàotè 44 53 43 313

黑龍江
Hēilóngjiāng
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
哈爾濱 Hārbīn 44 24 213 52
黑河 Hēihé 44 24 213 52
齊齊哈爾
Qíqíhār
44 24 213 52
佳木斯 Jiāmùsī 44 24 13 52

吉林
Jílín
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
長春 Chángchūn 44 24 213 52
白城 Báichéng 33 24 213 52
通化 Tōnghuà 323 24 213 52

遼寧
Liáoníng
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
瀋陽 Shěnyáng 33 35 213 41
瀋陽 Shěnyáng 33 35 213 53
丹東 Dāndōng 312 24 214 52
錦州 Jǐnzhōu 44 34 213 53
大連 Dàlián 312 34 213 53

山東
Shāndōng
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
山東 Shāndōng 213 42 55 31
濟南 Jǐnán 213 42 55 31
濟南 Jǐnán 213 42 55 21
濟南 Jǐnán 213 42 55 21
濟南 Jǐnán 213 42 55 21
煙台 Yāntái 31 214 55
牟平 Mùpíng 51 53 213 131
青島 Qīngdǎo 213 55 42
利津 Lìjīn 213 53 55 21 44
諸城 Zhūchéng 214 53 55 31
濟寧 Jìníng 213 52 55 312

河南
Hénán
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
鄭州 Zhèngzhōu 24 42 53 312
鄭州 Zhèngzhōu 24 42 53 312
鄭州市
Zhèngzhōu Shì
24 41 55 31
滎陽縣 Yíngyáng Xiàn 24 41 55 31
安陽市 Anyáng Shì 34 42 45 213 3
安陽縣 Anyáng Xiàn 34 42 45 213 3
鶴壁市 Hèbì Shì 34 42 45 213 3
湯陽縣 Tāngyáng Xiàn 34 42 45 213 3
林縣 Lín Xiàn 22 21 53 44 3
林縣 Lín Xiàn 42 53 31 13 3
內黃縣 Nèihuáng Xiàn 24 42 55 312
清豐縣 Qīngfēng Xiàn 24 42 55 312
南樂縣 Nánlè Xiàn 24 42 55 312
淇縣 Qí Xiàn 24 42 55 312
浚縣 Jùn Xiàn 24 42 55 312
滑縣 Huá Xiàn 24 42 35 312
長垣縣
Chángyuán Xiàn
24 42 55 312
范縣 Fàn Xiàn 24 42 55 312
台前縣 Táiqián Xiàn 24 42 55 312
濮陽縣 Púyáng Xiàn 24 42 55 312
封丘縣 Fēngqiū Xiàn 24 42 55 312
新鄉市 Xīnxiāng Shì 34 42 45 213 3
新鄉縣
Xīnxiāng Xiàn
34 42 45 213 3
獲嘉縣 Huòjiā Xiàn 44 42 53 213 3
原陽 Yuányáng 35 42 33 312
原陽縣
Yuányáng Xiàn
24 42 55 31 3
輝縣 Huī Xiàn 44 42 53 213 3
汲縣 Jí Xiàn 34 42 45 213 3
延津縣 Yánjīn Xiàn 34 42 45 213 3
濟源縣 Jìyuán Xiàn 44 312 424 213 3
宜陽縣 Yíyáng Xiàn 24 31 55 213
沁陽縣 Qìnyáng Xiàn 54 313 424 24 3
博愛縣 Bóài Xiàn 54 313 424 24 3
孟縣 Mèng Xiàn 55 42 54 31
溫縣 Wēn Xiàn 55 423 53 31 3
焦作市 Jiāozuò Shì 44 312 424 213 3
修武縣 Xiūwǔ Xiàn 44 312 424 213 3
武陟縣 Wǔzhì Xiàn 55 423 53 31 3
洛陽 Luòyáng 33 31 53 412 3
洛陽市 Luòyáng Shì 44 42 54 21
偃師縣 Yǎnshī Xiàn 24 42 54 21
孟津縣 Mèngjīn Xiàn 24 31 45 213
靈寶 Língbǎo 31 213 53 35
靈寶縣 Língbǎo Xiàn 41 324 45 24
三門峽市
Sānménxiá Shi
41 21 45 342
陜縣 Shǎn Xiàn 41 21 45 324
洛寧縣 Luòníng Xiàn 55 42 312
義馬市 Yìmǎ Shì 55 42 312
澠池縣 Miǎnchì Xiàn 42 55 312
新安縣 Xīnān Xiàn 24 31 45 52
盧氏縣 Lùshǐ Xiàn 42 312 45 13
欒川縣
Luánchuān Xiàn
24 31 55 213
嵩縣 Sōng Xiàn 24 31 45 21
伊川縣 Yīchuān Xiàn 24 42 45 31
汝陽縣 Rǔyáng Xiàn 24 42 45 31
登封縣 Dēngfēng Xiàn 24 41 55 31
巩縣 Gòng Xiàn 24 41 55 31
密縣 Mì Xiàn 24 41 55 31
禹縣 Yǔ Xiàn 24 42 55 31
臨汝縣 Línrǔ Xiàn 24 42 55 31
中牟縣 Zhōngmù Xiàn 24 41 55 31
尉氏縣 Wèishǐ Xiàn 24 42 55 31
開封市 Kāifēng Shì 24 42 55 31
開封縣 Kāifēng Xiàn 24 42 55 31
杞縣 Qǐ Xiàn 24 42 55 31
通許縣 Tōngxǔ Xiàn 24 42 55 31
許昌市 Xǔchāng Shì 24 42 55 31
許昌縣 Xǔchāng Xiàn 24 42 55 31
新鄭縣 Xīnzhèng Xiàn 24 41 55 31
長葛縣 Chánggé Xiàn 24 41 55 31
蘭考縣 Lánkǎo Xiàn 24 42 55 312
民權縣 Mínquán Xiàn 24 42 55 31
瞧縣 Qiáo Xiàn 24 42 55 312
寧陵縣 Nínglíng Xiàn 24 42 55 312
商丘 Shāngqiū 24 42 54 312
商丘市 Shāngqiū Shì 24 41 55 31
商丘縣 Shāngqiū Xiàn 24 42 55 31
虞城縣 Yúchéng Xiàn 24 42 55 31
夏邑縣 Xiàyì Xiàn 24 42 55 31
永城縣
Yǒngchéng Xiàn
24 42 55 31
太康縣 Tàikāng Xiàn 24 42 55 31
柘城縣 Zhèchéng Xiàn 24 42 55 31
鄢陵縣 Yānlíng Xiàn 24 42 55 31
扶沟縣 Fúgōu Xiàn 24 42 55 31
西華縣 Xīhuá Xiàn 24 42 55 31
淮陽縣 Huáiyáng Xiàn 24 42 55 312
鹿邑縣 Lùyì Xiàn 24 42 55 31
鄲城縣 Dānchéng Xiàn 24 42 55 31
周口市 Zhōukǒu Shì 24 42 55 31
商水縣 Shāngshuǐ Xiàn 24 42 55 31
沈丘縣 Shěnqiū Xiàn 24 42 55 31
項城縣
Xiàngchéng Xiàn
24 42 55 31
漯河市 Lěihé Shì 24 42 55 31
郾城縣 Yǎnchéng Xiàn 24 42 55 31
臨潁縣 Línyǐng Xiàn 24 42 55 31
平頂山市
Píngdǐngshān Shì
24 42 55 31
郟縣 Jiá Xiàn 24 42 55 31
裹城縣 Guǒchéng Xiàn 24 42 55 31
寶豐縣 Bǎofēng Xiàn 24 42 55 31
魯山縣 Lǔshān Xiàn 24 42 55 31
葉縣 Yè Xiàn 24 42 55 31
方城縣
Fāngchéng Xiàn
24 42 55 31
舞陽縣 Wǔyáng Xiàn 24 42 55 31
南陽市 Nányáng Shì 24 42 55 31
南陽縣 Nányáng Xiàn 24 42 55 31
鎮平縣 Zhènpíng Xiàn 44 42 54 31
西峽縣 Xīxiá Xiàn 24 42 54 31
內鄉縣 Nèixiāng Xiàn 24 42 54 31
南召縣 Nánzhào Xiàn 24 42 54 312
淅川縣 Xīchuān Xiàn 24 42 55 312
鄧縣 Dèng Xiàn 24 42 35 312
新野縣 Xīnyě Xiàn 44 42 54 312
社旗縣 Shèqí Xiàn 24 42 55 312
泌陽縣 Bìyáng Xiàn 24 42 55 31
唐河縣 Tánghé Xiàn 24 42 55 31
桐柏縣 Tóngbó Xiàn 24 53 55 312
新蔡縣 Xīncài Xiàn 24 42 55 31
駐馬店市
Zhùmǎdiàn Shì
24 42 55 31
遂平縣 Suìpíng Xiàn 24 42 55 31
確山縣 Quèshān Xiàn 24 42 55 31
西平縣 Xīpíng Xiàn 24 42 55 31
上蔡縣 Shàngcài Xiàn 24 42 55 31
汝南縣 Rǔnán Xiàn 24 42 55 31
平輿縣 Píngyǔ Xiàn 24 42 55 31
息縣 Xí Xiàn 24 53 55 42
正陽縣
Zhèngyáng Xiàn
24 53 55 312
信陽 Xìnyáng 33 53 35 312
信陽市 Xìnyáng Shì 24 53 55 312
信陽縣 Xìnyáng Xiàn 24 53 55 312
羅山縣 Luǒshān Xiàn 42 53 35 312
新縣 Xīn Xiàn 42 55 35 312
光山縣
Guāngshān Xiàn
42 55 35 312
淮濱縣 Huáibīn Xiàn 24 53 55 42
潢川縣
Huángchuān Xiàn
24 53 55 42
商城縣
Shāngchéng Xiàn
24 53 55 42
固始縣 Gùshǐ Xiàn 24 53 55 42

湖南
Húnán
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
吉首 Jíshǒu 55 11 53 24
常德 Chángdé 44 213 31 35

湖北
Húběi
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
武昌 Wǔchāng 55 312 43 35 1B
武漢 Wǔhàn 55 213 42 35
武漢 Wǔhàn 55 213 42 35
漢口 Hànkǒu 55 213 42 35
漢口 Hànkǒu 55 213 42 35
漢口 Hànkǒu 55 312 42 35 1B
漢陽 Hànyáng 55 312 42 35 1B
漢川 Hànchuān 55 13 42 44 24
顎州 Ezhōu 44 21 42 35 24 13
沔陽 Miǎnyáng 55 13 31 33 24
天門 Tiānmén 55 13 11 44 324
天門 Tiānmén 55 312 21 33 13
京山 Jīngshān 55 13 31 44 1B
荊門 Jīngmén 55 13 42 35 1B
當陽 Dāngyáng 55 312 42 35 1B
江陵 Jiānglíng 55 312 42 44 1B
枝江 Zhījiāng 55 13 42 24 1B
宜都 Yídū 55 13 42 35 1B
宜昌 Yíchāng 55 12 42 35
宜昌 Yíchāng 55 13 42 24 1B
長陽 Chángyáng 55 13 42 35 1B
興山 Xīngshān 55 11 53 35 1B
秭歸 Zǐguī 55 11 53 35 1B
巴東 Bādōng 55 11 53 35 1B
恩施 Enshī 55 11 53 35 1B
宣恩 Xuānēn 55 11 35 24 1B
來鳳 Láifèng 55 11 53 35 1B
利川 Lìchuān 55 11 42 35 1B
竹谿 Zhúxī 24 42 35 312 1A, 1B
竹山 Zhúshān 24 53 44 3B 312 33 1A 1A, 3B
鄖西 Yúnxī 24 53 55 31 1A, 1B
鄖縣 Yúnxiàn 55 42 53 312 1B
均縣 Jūnxiàn 24 53 55 312 1B
光化 Guānghuà 24 53 55 31 1A, 1B
房線 Fāngxiàn 24 42 53 312 1B
寶康 Bǎokāng 24 53 55 312 1B
南漳 Nánzhāng 24 42 55 312 1B
襄陽 Xiāngyáng 24 53 55 312 1B
襄樊 Xiāngfán 34 52 55 31
鍾祥 Zhōngxiáng 24 42 53 312 1B
棗陽 Zǎoyáng 24 42 55 312 1B
隨縣 Suíxiàn 44 42 42 312 1B
應山 Yīngshān 33 31 53 3B 35 55 13
安陸 Anlù 33 31 53 3B 35 55 13
應城 Yīngchéng 55 11 53 3B 35 55 13
雲夢 Yúnmèng 24 11 53 3B 35 44 13
孝感 Xiàogǎn 24 31 53 3B 35 33 13
禮山 Lǐshān 33 42 53 3B 35 55 424
黃坡 Huángpó 33 312 42 3B 35 44 24
黃安 Huáng'ān 22 31 55 3B 35 33 13
黃岡 Huánggāng 33 313 42 3B 35 44 24
鄂城 Echéng 24 11 42 3B 35 44 13
麻城 Máchéng 312 42 55 3B 35 33 24
羅田 Luótián 11 42 55 3B 35 33 312
英山 Yīngshān 11 31 44 3B 35 33 312
浠水 Xīshuǐ 11 42 44 3B 35 33 312
黃梅 Huángméi 11 53 35 3B 15 33 42
廣濟 Guǎngjì 22 31 44 3B 35 11 13
蘄春 Qíchūn 42 31 44 3B 15 33 31
大冶 Dàyě 22 313 42 1A 35 1A 13
嘉魚 Jiāyú 44 312 31 3B 24 33 5
咸寧 Xiánníng 44 31 42 3B 312 33 5
陽心 Yángxīn 22 31 42 3B 24 33 5
通山 Tōngshān 13 31 42 3B 35 33 5
崇陽 Chóngyáng 22 31 53 3B 35 33 5
蒲圻 Púqí 44 24 31 213 22 5
蒲圻 Púqí 44 13 31 3B 24 33 5
紅安 Hóngān 11 31 55 35 33 214
通城 Tōngchéng 312 22 31 3B 24 33 5
監利 Jiānlì 44 312 31 3B 24 33 35
石首 Shíshǒu 55 13 31 3B 24 33 35
公安 Gōng'ān 55 13 31 3B 24 33 35
松滋 Sōngzī 24 13 31 44 5
鶴峰 Hèfēng 55 312 42 3B 13 33 35

安徽
Anhuī
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
合肥 Héféi 31 55 35 52 5
安慶 Anqìng 31 35 213 52 5
阜陽 Fùyáng 213 55 24 51
蕪湖 Wúhú 31 35 213 55 5
歙縣 Shè Xiàn 31 55 35 324 33 21

江蘇
Jiāngsū
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
南京 Nánjīng 32 14 22 44 5
南京 Nánjīng 31 13 22 44 5
徐州 Xúzhōu 213 55 35 51
徐州 Xúzhōu 213 55 24 51
淮安 Huáiān 42 24 212 55 4
揚州 Yángzhōu 21 35 42 35 4
揚州 Yángzhōu 31 34 434 45 5
揚州 Yángzhōu 34 35 42 55 5
贛榆(劉溝)
Gànyú (Liúgōu)
214 55(54) 24 51
海州 Hǎizhōu 214 35 41 55 24
連雲港 Liányún Gǎng 214 35 41 55 24
漣水 Liánshuǐ 31 35 211 55 34
漣水 Liánshuǐ 31 35 212 55 34
南通 Nántōng 21 35 55 42 213 4 5
莒縣 Jǔ Xiàn 213 53 55 31
壽光 Shòuguāng 213 53 55 21
呂四 Lǚsì 44 13 51 131 35 213 4 2
遂平 Suìpíng 213 42 55 412

陜西
Shǎnxī
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
西安 Xīān 21 24 453 45
西安 Xīān 21 24 42 45
西安 Xīān 21 24 53 44
西安 Xīān 21 24 53 44
白河 Báihé 24 52 44 31
漢中 Hànzhōng 41 34 213
寶雞 Bǎojī 21 24 53 44
綏德 Suīdé 33 213 52 3

寧夏
Níngxià
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
銀川 Yínchuān 44 53 1B 13
銀川 Yínchuān 44 53 1B 13

甘肅
Gānsù
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
蘭州 Lánzhōu 53 51 42 13
蘭州 Lánzhōu 31 53 442 13
蘭州 Lánzhōu 31 53 33 24
天水 Tiānshuǐ 13 53 24
敦煌 Dūnhuáng 13 53 44

青海
Qīnghǎi
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
西寧 Xīníng 44 24 53 213
西寧 Xīníng 44 24 53 213
樂都 Lèdū 13 53 34

新疆
Xīnjiāng
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
烏魯木齊
Wūlǔmǔqí
(Ürümqi)
44 51 213
烏魯木齊
Wūlǔmǔqí
(Ürümqi)
44 52 312
哈密 Hāmì 44 52 24

四川
Sìchuān
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
成都 Chéngdū 44 31 53 13
成都 Chéngdū 55 21 53 213
成都 Chéngdū 44 21 53 213
成都 Chéngdū 55 31 42 24 1B 1B
華陽 Huáyáng 55 31 42 24 1B 1B
資陽 Zīyáng 55 31 42 24 1B 1B
資中 Zīzhōng 55 31 42 24 1B / 3A 1B / 3A
安岳 Anyuè 35 31 53 13 1B 1B
大足 Dàzú 55 31 53 35 1B 1B
永川 Yǒngchuān 55 31 53 35 1B 1B
壁山 Bìshān 55 31 53 35 1B 1B
銅梁 Tóngliáng 55 31 53 35 1B 1B
潼南 Tóngnán 55 31 53 24 1B 1B
蓬溪 Péngxī 11 31 42 35 1B 1B
南充 Nánchōng 55 31 53 14
南充 Nánchōng 55 31 42 24 1B 1B
岳池 Yuèchì 55 31 42 13 1B 1B
武勝 Wǔshèng 55 31 53 24 1B 1B
合川 Héchuān 35 31 53 13 1B
江北 Jiāngběi 55 31 42 24 1B 1B
巴縣 Bā Xiàn 55 31 42 35 1B 1B
南川 Nánchuān 55 31 42 24 1B 1B
涪陵 Fúlíng 44 31 42 15 1B 1B
長壽 Chángshòu 55 312 42 15 1B 1B
鄰水 Línshuǐ 55 31 42 24 1B 1B
廣安 Guǎngān 55 31 42 13 1B 1B
大竹 Dàzhú 55 31 42 24 1B 1B
壁江 Bìjiāng 55 31 53 35 1B 1B
酆都 Fēngdù 44 13 42 15 1B 1B
彭水 Péngshuǐ 55 31 53 35 1B 1B
酉陽 Yǒuyáng 55 31 42 13 1B 1B
秀山 Xiùshān 55 31 42 24 1B 1B
忠縣 Zhōng Xiàn 55 31 42 24 1B 1B
梁山 Liángshān 55 31 42 24 1B 1B
開江 Kāijiàng 55 31 42 13 1B 1B
開縣 Kāi Xiàn 55 31 42 35 1B 1B
城口 Chéngkǒu 55 31 42 35 1B 1B
萬源 Wànyuán 55 31 42 13 1B 1B
通江 Tōngjiāng 55 31 44 13 1B 1B
宣漢 Xuānhàn 55 31 42 35 1B 1B
達縣 Dá Xiàn 55 31 53 213
達縣 Dá Xiàn 55 31 42 13 1B 1B
巴中 Bāzhōng 55 31 42 13 1B 1B
南江 Nánjiāng 55 31 42 35 1B 1B
閬中 Làngzhōng 55 31 42 24 1B 1B
蒼溪 Cāngxī 44 31 55 24 1B 1B
廣元 Guǎngyuán 55 42 53 13 1B 1B
昭化 Zhāohuà 44 31 35 24 1B 1B
劍閣 Jiàngé 44 31 53 24 1B 1B
梓橦 Zǐchuáng 55 31 53 24 1B 1B
緜陽 Miányáng 55 31 42 24 1B 1B
彰明 Zhāngmíng 55 31 53 24 1B 1B
江油 Jiāngyóu 55 31 53 24 1B 1B
平武 Píngwǔ 55 31 53 24 1B 1B
北川 Běichuān 44 31 53 24 1B 1B
安縣 An Xiàn 55 31 42 24 1B 1B
緜竹 Miánzhú 55 31 42 24 1B 1B
廣漢 Guǎnghàn 55 31 42 24 1B 1B
金堂 Jīntáng 55 31 42 24 1B 1B
名山 Míngshān 55 31 42 13 1B 1B
懋功 Màogōng 55 31 53 13 1B 1B
靖化 Jīnghuà 55 31 42 13 1B 1B
南部 Nánbù 55 31 42 24 3
西充 Xīchōng 55 31 42 24 3
鹽亭 Yántíng 55 31 42 24 2
射洪 Shèhóng 55 31 53 13 2
松潘 Sōngpān 55 11 42 24 31
茂縣 Mào Xiàn 55 31 53 13 3
彭縣 Péng Xiàn 55 31 53 13 3
什邡 Shífāng 55 31 42 24 3
新繁 Xīnfán 55 31 42 24 3
新都 Xīndù 55 31 42 24 3
郫縣 Pí Xiàn 55 31 42 13 3
崇寧 Chóngníng 55 31 42 13 3
理番 Lǐfān 55 31 53 35 4
汶川 Wènchuān 55 31 42 24 3
灌縣 Guàn Xiàn 55 31 42 24 3
崇慶 Chóngqìng 55 31 42 13 3
溫江 Wēnjiāng 55 31 42 24 3
變流 Biànliú 55 31 42 24 3
新津 Xīnlǜ 55 31 42 24 3
彭山 Péngshān 55 31 42 13 24
大邑 Dàyì 55 31 42 24 3
蒲江 Pújiāng 55 31 42 24 3
邛峽 Qióngxiá 55 31 42 24 3
丹稜 Dānléng 55 31 42 313 535
洪雅 Hóngyǎ 55 31 42 313 535
夾江 Jiájiāng 44 31 42 24 5
峨眉 Eméi 33 31 42 13, 55 5
峨邊 Ebiān 55 31 42 13 24
眉山 Méishān 55 31 42 13 24
青神 Qīngshén 55 31 42 13 24
樂山 Lèshān 55 31 42 24 3
犍為 Jiānwéi 55 31 42 24 3
馬邊 Mǎbiān 55 31 42 24 3
雷波 Léibō 55 31 42 15 3
屏山 Píngshān 55 31 42 13 3
宜賓 Yíbīn 55 31 42 15 3
慶符 Qìngfú 55 31 42 13 3
高縣 Gāo Xiàn 55 31 42 13 3
長寧 Chángníng 55 31 42 13 3
珙縣 Gǒng Xiàn 55 31 42 13 4
興文 Xīngwén 55 31 42 13 4
古宋 Gǔsòng 55 31 42 24 3
敍永 Xùyǒng 55 31 42 24 3
古藺 Gǔlìn 55 31 53 24 3 3A / 4A
南溪 Nánxī 55 31 42 24 3
江安 Jiāngān 55 31 42 24 3
納谿 Nàxī 55 31 42 24 3
濾縣 Lǜ Xiàn 55 31 42 24 3
合江 Héjiāng 55 31 42 24 3
江津 Jiāngjīn 55 31 42 13 3
江津 Jiāngjīn 55 21 53 214 3
綦江 Qíjiāng 55 31 42 24 2
簡陽 Jiǎnyáng 55 31 42 24 3A 3A
仁壽 Rénshòu 55 31 42 24 3A 3A
井研 Jǐngyán 55 31 42 24 3A 3A
榮縣 Róng Xiàn 55 31 53 24 3A 3A
威遠 Wēiyuǎn 55 31 42 13 3A 3A
富順 Fùshùn 55 31 42 13 3A 3A
隆昌 Lóngchāng 55 31 42 13 3A 3A
榮昌 Róngchāng 55 31 42 24 3A 3A
內江 Nèijiāng 55 31 42 24 3A 3A
筠連 Jūnlián 55 31 42 13 3A 3A
儀隴 Yílǒng 55 31 42 24 1B 1B
營山 Yíngshān 55 31 42 24 1B 1B
蓬安 Péngān 55 31 42 24 1B 1B
三台 Sāntái 55 31 42 35 1B 1B
遂寧 Suìníng 55 31 42 24 1B 1B
羅江 Luójiāng 55 31 42 24 1B 1B
德陽 Déyáng 55 31 42 24 1B 1B
中江 Zhōngjiāng 55 31 42 24 1B 1B
榮至 Róngzhì 55 31 42 24 1B 1B
萬縣 Wàn Xiàn 55 313 42 35 1B 1B
石砫 Shízhù 55 313 42 35 1B 1B
黔江 Qiánjiāng 55 31 42 24 1B 1B
雲陽 Yúnyáng 55 31 42 35 1B 1B
巫溪 Wūxī 55 31 53 24 1B 1B
夆節 Féngjié 55 31 42 35 1B 1B
巫山 Wūshān 55 31 42 24 1B 1B
漢源 Hànyuán 55 31 53 13
西昌 Xīchāng 33 52 45 213 31
自貢 Zìgòng 45 31 53 14
重慶 Chóngqìng 55 31 53 213

雲南
Yúnnán
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
昆明 Kūnmíng 33 31 53 13
昆明 Kūnmíng 44 31 53 212
昆明 Kūnmíng 44 31 53 22
富民 Fùmín 44 42 53 11
羅次 Luócì 44 42 53 13
呈貢 Chénggòng 44 31 53 11
安寧 Anníng 44 31 53 24
祿豐 Lùfēng 44 31 53 24
元謀 Yuánmóu 44 31 53 24
廣通 Guǎngtōng 55 31 43 13
牟定 Móudìng 44 31 53 13
鎮南 Zhènnán 44 43 53 13
彌渡 Mídù 44 31 53 13
楚雄 Chǔxióng 44 31 42 11
雙柏 Shuāngbǎi 55 42 31 24
易門 Yìmén 33 42 53 11
昆陽 Kūnyáng 44 42 53 11
晉寧 Jìnníng 44 42 53 11
徵江 Zhēngjiāng 44 31 53 13
嵩明 Sōngmíng 44 42 53 13
宜良 Yíliáng 44 42 53 11
路南 Lùnán 44 31 53 24
華寧 Huáníng 44 31 53 13
江川 Jiāngchuān 55 31 42 24
玉溪 Yùxī 44 42 53 313
通海 Tōnghǎi 55 31 42 24
河西 Héxī 55 31 53 24
峨山 Eshān 44 31 53 13
新平 Xīnpíng 44 31 53 13
元江 Yuánjiāng 55 31 22 11
墨江 Mòjiāng 55 31 53 24
寧洱 Níngěr 55 31 41 35
思茅 Sīmáo 55 31 53 35
瀾滄 Láncāng 55 31 42 35
緬寧 Miǎnníng 44 31 53 24
建水 Jiànshuǐ 44 42 53 13
箇舊 Gèjiù 55 53 33 13
屏邊 Píngbiān 55 31 33 13
蒙自 Méngzì 44 53 31 212
蒙自 Méngzì 55 42 33 13
開遠 Kāiyuǎn 55 42 33 13
彌勒 Mílé 55 31 53 35
瀘西 Lúxī 44 31 53 13
陸良 Lùliáng 44 53 42 24 312
馬龍 Mǎlóng 44 42 53 13
曲靖 Qǔjìng 33 53 42 35 31
霑益 Zhānyì 44 42 53 35 31
會澤 Huìzé 55 31 53 24
巧家 Qiǎojiā 55 31 53 24
宣威 Xuānwēi 44 31 53 24
平彝 Píngyí 33 31 53 24
羅平 Luópíng 44 31 53 13
師宗 Shīzōng 44 31 53 13
邱北 Qiūběi 44 31 53 13
文山 Wénshān 55 42 53 11
馬關 Mǎguān 55 42 33 11
西疇 Xīchóu 55 42 53 13
廣南 Guǎngnán 44 31 53 13
富寧 Fùníng 44 42 55 11
永勝 Yǒngshèng 55 31 42 35
華平 Huápíng 44 42 53 313
大理 Dàlǐ 44 31 53 213
大理 Dàlǐ 44 42 53 313
鳳儀 Fèngyí 44 31 42 55 24
蒙化 Ménghuà 55 31 42 24
漾濞 Yàngbì 55 31 53 24
永平 Yǒngpíng 44 31 53 35
雲龍 Yúnlóng 33 53 31 55 13
洱源 Eryuán 44 53 42 24 31
劍川 Jiànchuān 44 42 31 55 13
鶴慶 Hèqìng 44 31 53 13
鄧川 Dèngchuān 44 53 31 35 1
賓川 Bīnchuān 33 42 53 13 31
祥雲 Xiángyún 33 31 53 13
鹽豐 Yánfēng 44 31 53 313
姚安 Yáoān 44 31 53 313
大姚 Dàyáo 44 31 53 313
永仁 Yǒngrén 44 31 53 313
鹽興 Yánxīng 55 53 42 313 31
武定 Wǔdìng 55 31 53 313
祿勸 Lùquàn 44 31 53 313
尋甸 Xúndiàn 44 53 31 13 42
石屏 Shípíng 55 42 22 13
維西 Wéixī 55 31 53 24
保山 Bǎoshān 31 44 53 35
昌寧 Chāngníng 44 31 42 35
順寧 Shùnníng 44 31 42 35
雲縣 Yúnxiàn 44 31 53 35
景東 Jǐngdōng 44 31 53 13
鎮沅 Zhènyuán 44 31 53 24
景谷 Jǐnggǔ 44 31 53 35
雙江 Shuāngjiāng 44 31 53 35
鎮康 Zhènkāng 44 42 35 313
龍陵 Lónglíng 44 31 53 24
潞西 Lùxī 44 31 53 24
隴川 Lǒngchuān 44 31 53 35
騰衝 Téngchōng 44 31 53 13
蘭坪 Lánpíng 44 31 53 24
麗江 Lìjiāng 42 31 1A 55 24
昭通 Zhāotōng 44 31 53 212
昭通 Zhāotōng 44 42 53 313
大關 Dàguān 55 31 53 24
永善 Yǒngshàn 55 31 42 24
綏江 Suījiāng 55 31 42 24 3
鹽津 Yánjīn 55 31 42 24
鎮雄 Zhènxióng 55 31 42 24

貴州
Guìzhōu
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
貴陽 Guìyáng 55 31 53 24
貴陽 Guìyáng 55 21 42 13
遵義 Zūnyì 55 21 42 13
畢節 Bìjié 55 21 42 213
榕江 Róngjiāng 33 21 42 35 21
劉河 Liúhé 33 21 42 35 21
錦屏 Miánpíng 33 21 42 35 21
天柱 Tiānzhù 33 21 42 35 21
從江 Cóngjiāng 33 21 42 35 21
鎮遠 Zhènyuǎn 33 21 42 35 21
台江 Táijiāng 33 21 42 35 21
三穗 Sānsuì 33 21 42 35 21
岑巩 Céngǒng 33 21 42 35 21
施秉 Shībǐng 33 21 42 35 21
黃平 Huángpíng 55 21 42 13 21
麻江 Májiāng 33 31 55 13 31
雷山 Léishān 33 31 55 13 31
凱里 Kǎilǐ 33 31 55 13 31
丹寨 Dānzhài 33 53 44 13 31
黎平 Lípíng 33 13 31 53 24
黎平 Lípíng 33 213 31 53 24

廣西
Guǎngxī
陰平
YīnPíng
1A
陽平
YángPíng
1B
陰上
YīnShǎng
2A
陽上
YángShǎng
2B
陰去
YīnQù
3A
陽去
YángQù
3B
陰入
YīnRù
4A
陽入
YángRù
4B
柳州 Liǔzhōu 44 31 54 24 5
柳州 Liǔzhōu 44 31 53 24
桂林 Guìlín 33 21 54 35
臨桂兩江 Línguì Liǎngjiāng

You can support the growth and development of this site with a small donation today

© 2000- Glossika, Inc. All Rights Reserved.