Biuletyn Informacji Publicznej
W pradolinie toruńsko-eberswaldzkiej
Potulice - to miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim w Pradolinie toruńsko-eberswaldzkiej nad Notecią, położona sześć kilometrów od Nakła, licząca 1,2 tysiąca mieszkańców.
Z posiadanych przez historyków nielicznych dokumentów wynika, iż genealogicznie Potulice wiążą się z rodem Potulickich. Za protoplastę rodu uważa się Przecława z Potulic, kasztelana rogozińskiego, zmarłego w 1485 roku. Miejscowość - która początkowo (do XVIII wieku) nazywała się Kantowo - weszła w posiadanie rodziny Potulickich w XVI wieku.
Obecnie Potulice znane są bardziej ze swojej historii współczesnej. W latach 1941 - 1945 istniał tutaj niemiecki obóz pracy, przeznaczony głównie dla Polaków (w tym również dzieci), a w latach 1945 - 1950 obóz przesiedleńczy dla Niemców. Przez prawie dziesięć lat istnienia obozu zginęło w nim lub zmarło z głodu, chorób lub wycieńczenia około pięć tysięcy osób: Polaków, Białorusinów, Żydów i Niemców.
Zakład karny powstał na terenie dawnego obozu. Trudno jednoznacznie określić datę jego powstania, z uwagi na brak odpowiednich dokumentów i płynność przekształcania obozu w jednostkę penitencjarną. Niektórzy początków potulickiego więzienia upatrują w działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Wydziału Więziennictwa, który to w 1945 roku powołał pierwszego w dziejach jednostki naczelnika ppor. Eugeniusza Wasilewskiego.
Centralne Więzienie w Potulicach przeznaczone dla więźniów politycznych rozpoczęło swoją działalność w 1951 r. Po przeprowadzonej amnestii w latach następnych zaczęło przyjmować sprawców przestępstw pospolitych.
W 1961 r. rozpoczęła się rozbudowa zakładu - drewniane baraki sprzed dwudziestu lat powoli zastępowano budynkami murowanymi. W 1974 r. modernizacja obiektów mieszkalnych została ukończona i zajęto się budową muru ochronnego, gdyż jak dotąd zewnętrznie zabezpieczał jednostkę jedynie wał ochronny z wyznaczonymi posterunkami funkcjonariuszy.
Ważnym rokiem w historii zakładu był rok 1956. Wówczas po raz pierwszy podjęto planowe działania resocjalizacyjne - przez nauczanie więźniów w zakresie szkoły podstawowej. Szkoła w latach następnych poszerzała swoją ofertę edukacyjną. Dziś kształci również na poziomie gimnazjum, szkoły zawodowej (kierunki - stolarz, kucharz) oraz liceum ogólnokształcącego.
Zakład Karny w Potulicach to dzisiaj siedem pawilonów mieszkalnych, szpital oraz budynek administracji, kuchnia, szkoła, pralnia, łaźnia, kotłownia.
Jest to jednostka typu zamkniętego o pojemności 1446 miejsc, przeznaczona dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla skazanych młodocianych. Przebywają w nim też tymczasowo aresztowani oraz w dwóch oddziałach (dla uzależnionych od alkoholu - 25 miejsc oraz dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo - 99 miejsc) skazani wymagający oddziaływań terapeutycznych, a także osadzeni (kobiety i mężczyźni) wymagający leczenia szpitalnego. Zakład Opieki Zdrowotnej przy ZK w Potulicach zapewnia całodobową opiekę lekarską. W jego skład wchodzą: szpital (oddział gruźliczy - 55 łóżek i jedyny w polskich więzieniach hepatologiczny - 19 łóżek), pracownie i poradnie specjalistyczne, apteka oraz ambulatorium z izbą chorych (33 łóżka).
Zakładowi Karnemu w Potulicach podlegają dwa Oddziały Zewnętrzne: w Potulicach (o pojemności 158 miejsc) oraz w Strzelewie (215 miejsc). Pełnią one funkcję zakładów karnych typu półotwartego dla mężczyzn młodocianych i dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W oddziale potulickim znajduje się również oddział typu otwartego.
Ostatnie lata to czas "nadrabiania zaległości", gdyż w minionym okresie niedoinwestowana jednostka prawie nie przeprowadzała remontów obiektów budowanych czy też modernizowanych w latach 50 i 60-tych.
Dzisiaj już całkowicie zmienił swój wygląd tutejszy szpital, po remoncie jest budynek z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. W ostatnim okresie oddano do użytku całkowicie zmodernizowaną część zakładu, w której mieści się nowoczesna wartowania, biura i szatnie dla funkcjonariuszy. Trwa remont szkoły i oddziału terapeutycznego oraz jednego z siedmiu budynków mieszkalnych, a najbliższe plany przewidują remont generalny kuchni. Systematycznie modernizowane są też dyżurki służbowe.
Mariola KotwicaMiesięcznik "Forum Penitencjarne" ukazuje się od maja 1998 r.
Wydawca:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości
ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

Redakcja:
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
tel. 0226408665 (redaktor naczelny)
0226408666 (sekretariat)
0226408668 (sekretarz redakcji)
fax: 0226408667
e-mail: redakcja@sw.gov.pl

Zespół redakcyjny:
Jadwiga Cegielska (redaktor naczelny) jcegielska@sw.gov.pl
Hanna Swieszczakowska (sekretarz redakcji) hswieszczakowska@sw.gov.pl
Agata Pilarska-Jakubczak apilarska@sw.gov.pl
Hanna Świeszczakowska hswieszczakowska@sw.gov.pl
Grażyna Wągiel-Linder glinder@sw.gov.pl
Aneta Kantor akantor@sw.gov.pl
Maria Sodomirska(sekretariat) msodomirska@sw.gov.pl
Piotr Kochański (fotoreporter)

Rada programowa:
Jacek Pomiankiewicz (przewodniczący), Grażyna Bednarek, Grzegrz Breitenbach
Artur Cyruk, Irena Dybalska, Zbigniew Głodowski, Waldemar Kowalski, Krzysztof Kowaluk, Jacek Matrejek,
Waldemar Śledzik, Edward Wasilewski, Ireneusz Wolman, Marek Wójtowicz

Warunki prenumeraty:
Miesięcznik kolportowany w systemie prenumeraty, którą przyjmuje redakcja. Cena
prenumeraty w 2009 r. wynosi 30 zł. Odpowiednią kwotę należy wpłacać na konto
Ministerstwo Sprawiedliwości CZSW Biuro Budżetu
NR 76 1010 1010 0401 5222 3100 0000 z adnotacją "Forum Penitencjarne" 2009 r.

Reklama w "Forum Penitencjarnym":
cała strona - 1500 zł, 1/2 strony - 1000 zł, 1/4 strony - 700 zł (+22%vat)
Na stronach czarno-białych 50% taniej.
Ogłoszenia drobne - bezpłatne.
Stałym klientom udzielamy bonifikaty. Reklamy przyjmuje redakcja. Nalezność
płatna przelewem na konto:
Drukarnia Offsetowa "ATU"
66 1240 1095 1111 0000 0324 8115
Bank PKO S.A. X O/W-wa, ul. Omulewska 27

Łamanie i druk:
Drukarnia Offsetowa "ATU"
ul. Działyńczyków 21 i 21a, 04-495 Warszawa
tel./fax.(022) 6734648, 6734649
e-mail: biuro@drukarniaatu.k2.pl
ostatnia aktualizacja: Tomasz Mazurkiewicz 21.05.2009 11:50Aktualności z jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
W najnowszym numerze Forum Penitencjarnym